Identificatie van niet-tekstuele informatie

Informatiecomponenten

Naast tekstuele informatie die geïdentificeerd wordt zoals beschreven op AKN identificatie, kent STOP ook niet-tekstuele informatie zoals informatieobjecten. Deze krijgen, net als documenten en publicaties, twee identificaties:

 • één voor een work en

 • één voor de versie van een work (een expression).

De Akoma Ntoso naming convention (AKN NC) is bedoeld voor tekstidentificatie, al bevat het ook mogelijkheden om niet-tekstuele componenten te identificeren. Die mogelijkheden zijn voor toepassing in STOP te beperkt. Daarom sluit STOP aan bij de JOIN naamgevingsconventie die ook voor andere juridische overheidsinformatie gebruikt wordt. De JOIN standaard is gebaseerd op best practices en lijkt qua structuur op de AKN NC.

Voor informatieobjecten die ontstaan onder verantwoordelijkheid van een bevoegd gezag wordt als identificatie gehanteerd:

Work: "/join/" <objecttype> "/" <collectie> "/" <overheid> "/" <datum_work> "/" <overig>

Expression: <work> ["/" <taal>] "@" <datum_expr> [ ";" <versie> ] [ ";" <overig> ][ "!groepID=" <locatiegroep> ]

met de onderdelen

codebetekenis
"/join/"Afkorting van Juridische Object Identificatie Naming convention
objecttypeVooralsnog altijd id om aan te geven dat het identificaties betreft
collectieVoor informatieobjecten hangt dit samen met het onderscheid in Publicatieinstructie.
 • Voor informatieobjecten die geconsolideerd worden: regdata (afkorting voor in REGelgeving vastgestelde DATA);
 • Voor bekend te maken informatieobjecten: pubdata (afkorting voor officieel te PUBliceren DATA);
 • Voor informatieve informatieobjecten: infodata (afkorting voor INFOrmatieve DATA);
overheidCode van het bevoegde gezag volgens één van de waardelijsten volgens waardelijst Overheid
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
taalOptionele taalcode van de expression volgens waardelijst Taal
datum_exprDatum van het ontstaan van deze versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn. Deze datum moet tegelijkertijd of later liggen dan de <datum_work>
versieEen optioneel versienummer voor het document.
overigZie identificatie van documenten van bevoegd gezag
locatiegroepVoor service informatie verwijzingen naar een locatiegroep binnen een GIO. Begint met een letter of een cijfer en kan uit letters, cijfers en streepjes bestaan. Regex: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*. Zie Onderdelen van informatieobjecten voor een voorbeeld.

Voorbeelden zijn:

 • /join/id/regdata/gm0503/2018/loc1589 : Een consolideerbaar Work met code loc1589 voor het eerste gemaakt door de Gemeente Delft in 2018

 • /join/id/regdata/gm0503/2018/loc1589/nld@2018-12-02: Nederlandstalige expression dd 2 december 2018 van bovengenoemd Work

 • /join/id/pubdata/gm0503/2021/237-yap-1-8: Een bekend te maken informatieobject (Work) met code 237-yap-1-8 gemaakt in 2021

 • /join/id/pubdata/gm0503/2021/237-yap-1-8@2022-02-02;1-0a: Versie 1.0a van bovengenoemd informatieobject, gemaakt op 2 feb 2022. Deze expression is taalonafhankelijk.

Als niet-tekstuele informatie geen versies kent (zoals voor een concept of waarde) dan wordt alleen de work-identificatie gebruikt.

Geconsolideerde informatieobjecten

Geconsolideerde informatieobjecten worden op daartoe opgerichte platforms gepubliceerd en krijgen een eigen identificatie

Work: "/join/id/regdata/consolidatie/" <datum_work> "/" <nummer>

Expression: <work> "/" <taal> "@" <datum_g> [";" <datum_iwt>] [ ";" <versie> ]

De betekenis van de parameters is gelijk als vermeld onder identificatie van publicaties en documenten: geconsolideerde regelingen. Extra beperkingen op de waarde van <nummer> voor IOs:

 • prefix "CIO" van geConsolideerde IO.

 • daarna 7 cijfers

 • regex: CIO[0-9]{7}, voorbeeld: CIO0032561

Voorbeelden:

 • /join/id/regdata/consolidatie/2020/CIO0032561: het work van een geconsolideerde IO met nummer "CIO0032561"

 • /join/id/regdata/consolidatie/2020/CIO0032561/nld@2021-06-01;2 : versie 2 van bovenstaande IO die geldig is vanaf 1 juni 2021.

Identificatie van objecten binnen niet-tekstuele informatie

AKN NC maakt voor elementen binnen een tekst gebruik van het eId/wId mechanisme, waarbij aan de identificatie te zien is waar een element binnen de tekst voorkomt. Sommige niet-tekstuele informatie wordt in STOP gemodelleerd als een verzameling objecten, waarbij een mutatiemechanisme vergelijkbaar aan dat voor teksten gebruikt kan worden. Een verwijzing naar een object zal in dit geval alleen door software gelezen worden. Daarom zijn de enige eisen die aan de identificatie van het object gesteld worden:

 • De identificatie moet uniek zijn binnen de component.

 • De identificatie moet door alle software te gebruiken zijn.

De software die een identificatie toekent is verantwoordelijk voor de invulling van de eerste eis, door bijvoorbeeld een GUID of een uniek tijdstempel te gebruiken. Voor de tweede eis legt STOP de volgende beperkingen op aan de waarde:

 • maximale lengte 128 karakters

 • alleen toegestaan: boven- en onderkast letters, cijfers en underscore (regex [\w]+)

De naam die voor deze identificatie in documentatie en in het uitwisselingsformaat gebruikt wordt is ten behoeve van de consistentie met tekst wId.

Doel

De identificatie van een doel volgt het patroon "/join/" <objecttype> "/"proces"/" <overheid> "/" <datum> "/" <overig>

De string proces wordt alleen gebruikt voor doelen.

codebetekenis
objecttypeVooralsnog altijd id om aan te geven dat het identificaties betreft
overheidCode van het bevoegde gezag volgens één van de waardelijsten volgens waardelijst Overheid
datumDatum van het ontstaan van het doel. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
overigZie identificatie van documenten van bevoegd gezag; het ligt voor de hand een betekenisvolle naam te geven voor "het resultaat van het doel"

Voorbeeld:

 • /join/id/proces/mnre1034/2019/InstellingOmgevingsregeling: het Doel van de Instelling van de Omgevingsregeling door het Ministerie van BZK.

Identificatie van STOP waardelijsten en de waarden daarbinnen

De identificatie van een waardelijst volgt het patroon "/join/" <objecttype> "/stop/" <collectie>

De identificatie van een waarde in een waardelijst volgt het patroon "/join/" <objecttype> "/stop/" [<collectie> "/"] <overig>

codebetekenis
"/join/"Afkorting van Juridische Object Identificatie Naming convention
objecttypeVooralsnog altijd id om aan te geven dat het identificaties betreft
"/stop/"De string stop geeft aan dat het een waarde of waardelijst van de STOP-standaard betreft.
collectieCategorie van de waardelijst
overigSpecificatie van de waarde

Voorbeeld:

 • /join/id/stop/formaatinformatieobject : waardelijst "Typering van informatieobjecten naar dataformaat"

 • /join/id/stop/informatieobject/gio-001 : waarde "Werkingsgebied" uit waardelijst "soort informatieobject"

 • /join/id/stop/work_010 : waarde "Informatieobject" uit waardelijst "worktypes"

Identificatie van TOOI waardelijsten en de waarden daarbinnen

De identificatie van een waardelijst of een waarde heeft een patroon volgens het informatiemodel van TOOI. Deze lijsten worden buiten STOP bepaald, maar wel meegeleverd in de standaard.

Voorbeelden:

 • /tooi/id/waterschap/ws0539 : “waterschap De Dommel” uit waardelijst Waterschappen

 • /tooi/def/concept/c_825c930b : rechtsgebied “arbitrage” uit waardelijst BWB-rechtgebied