Naamgevingsconventie

Akoma Ntoso als basis

STOP hanteert een naamgevingsconventie voor het identificeren van documenten en data die is gebaseerd op de naamgevingsconventie van Akoma Ntoso (of LegalDocML), afgekort AKN NC, een internationale standaard voor juridische teksten. AKN NC laat veel ruimte voor een nadere invulling. In STOP wordt die ruimte ingeperkt om uniciteit van identificaties te bereiken, en om de bruikbaarheid van de identificatie in de keten te garanderen.

Net als AKN hanteert STOP het FRBR model voor (versies van) documenten en data. Net als bij AKN NC wordt de identificatie opgebouwd uit:

  • Een identificatie van het work; dit is een onveranderlijke identificatie die vindplaats-onafhankelijk is.

  • De identificatie van een versie (expression) wordt afgeleid van de identificatie van het work.

  • Elementen binnen de tekst van een versie (zoals een artikel) hebben een versie-afhankelijke identificatie (eId) die gebruikt wordt om naar een positie binnen een tekst te verwijzen.

  • Elementen binnen de tekst en objecten binnen sommige datamodules hebben een versie-onafhankelijke identificatie (wId) die gebruikt wordt om hetzelfde element/object in de verschillende versies te herkennen.

Waar AKN NC soms een grote vrijheid kent in het opstellen van identificaties, staat STOP veel minder vrijheid toe:

  • STOP schrijft een nadere invulling van de work en expression identificaties voor.

  • STOP bevat aanvullende regels voor het toekennen van de eId/wId.

  • In AKN NC kan een versie van een tekst in componenten verdeeld worden; STOP ondersteunt dat slechts voor specifieke toepassingen

  • STOP 1.0.4 ondersteunt alleen Nederlandstalige expressions

AKN NC biedt niet voldoende mogelijkheden om niet-tekstuele informatie (data) op een gelijkwaardige manier als tekst te identificeren. Dat is voor STOP wel nodig: daarom kent STOP een eigen identificatiemethodiek die qua opbouw gelijk is aan de naamgevingsconventie van AKN NC (identificaties beginnend met /akn/nl/). Deze alternatieve "JOIN"-identificatie wordt gehanteerd voor data-works en -expressions, en voor identificaties van waarden en waardelijsten. Deze identificaties beginnen met /join/. De systematiek voor het samenstellen van een JOIN-identificatie is vrijwel gelijk aan de systematiek die AKN NC hanteert.

Ontwerpkeuzes STOP vs AKN

STOP beperkt dus de ruime AKN NC. Deze beperkingen zorgen ervoor dat de volgende ontwerpkeuzes gelden:

  • Als een identificatiestring een @ bevat, is het altijd een Expression-identificatie.

  • Als een identificatiestring een . bevat, is het altijd een Manifestation-identificatie

Verwijzingen naar tekstonderdelen

AKN NC beschrijft hoe nu naar een deel van de tekst verwezen kan worden:

Dynamisch: <work identificatie> "/" [ "!" <componentnaam> ] "#" eId

Statisch: <expression identificatie> "/" [ "!" <componentnaam> ] "#" eId

Naar niet-tekstuele informatie kan alleen verwezen worden met een work of expression identificatie. De identificatie (via een wId) van objecten binnen een informatieobject wordt niet gebruikt voor externe verwijzingen.