Informatiemodel Officiële Publicaties

Het Informatiemodel Officiële Publicaties geeft een overzicht van de informatie die een rol speelt voor officiële publicaties en een aantal van de bronnen die gepubliceerd worden. Daarnaast beschrijft het publicaties en serviceproducten die uit de bronnen en publicaties afgeleid kunnen worden.

Het doel van het informatiemodel is het geven van inzicht in de betekenis van de informatie en de onderlinge samenhang. In de modellering worden daarom soms keuzes gemaakt die de structuur van de informatie duidelijker laten zien. Daarbij is geen rekening gehouden met de implementeerbaarheid van het model.

De standaard beschrijft ook een implementatie van het informatiemodel. De implementatie is vormgegeven met bruikbaarheid in software als primaire doel. Daardoor loopt de modellering in het informatiemodel en in de implementatie uiteen. De implementatie is wel direct te relateren aan het informatiemodel. Bij elk element uit het informatiemodel is aangegeven in welk(e) element(en) het geïmplementeerd is.

Het informatiemodel valt in vier delen uiteen:
  • Algemeen: een beschrijving van de basiselementen van het informatiemodel en het basisontwerp dat gebruikt wordt voor de modellering van publicaties en bronnen.
  • Besluiten en regelgeving: de bronnen voor publicaties. Besluiten zijn de bron voor een deel van de officiële publicaties. Besluiten worden onder andere gebruikt om te komen tot regelgeving; beschikbaarstelling van de regelgeving is ook onderdeel van de STOP standaard. Besluiten en regelgeving worden opgesteld door bevoegd gezagen; de standaard modelleert het resultaat van dat proces en niet alle aspecten die bij het opstellen komen kijken.
  • Officiële publicaties: een beschrijving van de officiële publicaties, zoals bekendmakingen, kennisgevingen en ter inzage leggingen. Het betreft publicaties die veelal wettelijk zijn voorgeschreven en die verschijnen in de publicatiebladen van de bevoegd gezagen. De publicaties zijn voor eenieder toegankelijk via officielebekendmakingen.nl.
  • Consolidatie van regelgeving: een model voor het beschrijven van de regelgeving die volgt uit de gepubliceerde besluiten. Het bevoegd gezag stelt besluiten op aan de hand van een versie van de regelgeving zoals die beoogd te zijn. In het ideale geval zal het besluit bij inwerkingtreding dan ook de beoogde regelgeving opleveren. Door de (juridische) interactie tussen de verschillende besluiten is dat niet altijd het geval. Via consolidatie is op een juridisch correcte manier af te leiden hoe de regelgeving daadwerkelijk luidt. Het afleiden en beschikbaar stellen van de geconsolideerde regelgeving is onderdeel van de standaard.