Relatie met het besluit

Om aan te geven dat een versie van een informatieobject een bijlage van een besluit is, moet het informatieobject in de metadata van het besluit opgenomen worden. Afhankelijk van het type bijlage wordt de bijlage ook in de tekst zelf genoemd.

Vermelding in de metadata

Bepalend voor software is de lijst informatieobjectRefs als onderdeel van de metadata van het besluit. In deze lijst staat de expression-identificatie opgesomd van elk bij het besluit gevoegde informatieobject. Software die het besluit aan een lezer in een interactieve omgeving presenteert kan de lijst bijvoorbeeld gebruiken in een navigatie-element zodat de lezer naar de presentatie van het informatieobject kan worden geleid.

Vermelding van het informatieobject in de tekst van een besluit/regeling

Afhankelijk van het soort informatieobject moet een verwijzing naar het informatieobject ook terugkomen in de tekst van het besluit of de regeling:

 • naar een Informatief informatieobject mag niet verwezen worden vanuit de tekst, want het is geen onderdeel van het bekend te maken besluit.

 • naar een Alleen bekend te maken informatieobject mag verwezen worden vanuit de tekst van het besluit, dus het deel van de tekst dat niet in een geconsolideerde regeling terecht komt, maar dat is niet verplicht.

 • naar een Te consolideren informatieobject moet verwezen worden vanuit de tekst die onderdeel wordt van de geconsolideerde regeling.

Vermelding van informatieobject in de tekst van een besluit

Informatieobjecten van het type Alleen bekend te maken mogen in de tekst van het besluit genoemd worden. Als het bijvoorbeeld om een rapport (PDF-informatieobject) gaat, dan kan de naam of titel van het rapport in het besluit genoemd worden.

Het is niet verplicht om de JOIN identifier ook in de tekst te zetten. Het is wel aan te raden de naam of titel als verwijzing (ExtRef) op te nemen in de tekst. De JOIN-identifier van het informatieobject wordt als doel van de verwijzing opgenomen, zodat software de tekst kan voorzien van een hyperlink naar de locatie waar het informatieobject gepresenteerd wordt.

Voorbeeld

Tekst van het besluit:

..
 gelezen het 
  <ExtRef ref="/join/id/pubdata/mn002/2020/AkoestischOnderzoekN235Watergang_def/nld@2020-07-29"
  soort="JOIN">akoestisch onderzoek</ExtRef>; 
...

Meestal betreffen Alleen bekend te maken informatieobjecten onderzoeksverslagen die wettelijk verplicht toegevoegd moeten worden aan een besluit. Deze worden daarom zelden vermeld in de tekst van het besluit.

Alleen bekend te maken informatieobjecten worden niet geconsolideerd, dus het betreft altijd een statische verwijzing. De JOIN-identifier is dus van het type Expressie.

En omdat Alleen bekend te maken informatieobjecten niet geconsolideerd worden, mogen verwijzingen naar Alleen bekend te maken informatieobjecten nooit in de tekst van een regeling voorkomen. Dus wel in de tekst van een BesluitCompact, maar niet in de tekst van bijvoorbeeld een RegelingCompact, RegelingKlassiek of in renvooitekst binnen een RegelingMutatie. Als vanuit de tekst van een regeling naar een informatieobject wordt verwezen, dan moet dat informatieobject altijd als Te Consolideren Informatieobject worden aangemerkt.

Vermelding van een informatieobject in de tekst van een regeling

Voor een Te Consolideren informatieobject is de JOIN identifier de juridisch relevante verwijzing naar het informatieobject. De JOIN identifier moet daarom in de tekst van de regeling genoemd worden. Omdat het opnemen van deze identifiers in de lopende tekst van de regeling de tekst minder goed leesbaar maakt, wordt in de praktijk de JOIN identifier alleen in een tekstbijlage opgenomen van de regeling.

In de lopende tekst van de regeling wordt met een tekstueel, mens-leesbare naam naar het informatieobject verwezen. De naam wordt zo gekozen dat het de inhoud van een informatieobject benoemt. Bij een Geografisch Informatieobject (GIO) is dat bijvoorbeeld de naam van het aangewezen gebied. De tekstuele verwijzing moet uniek zijn binnen de regeling. Het is toegestaan in de tekst van de regeling een tekstuele verwijzing te gebruiken die afwijkt van de naam van het informatie als dat nodig is om uniciteit te bereiken; juridisch telt immers de JOIN identificatie van het informatieobject.

Vervolgens wordt aangegeven wat er precies met de verwijzing wordt bedoeld door een tekstbijlage bij de regeling te voegen. In deze bijlage bij de regeling staat een overzicht van de gebruikte verwijzingen met bijbehorende JOIN-identifiers van de informatieobjecten. De JOIN-identifier is een unieke identificatie van het informatieobject waarmee de inhoud van het informatieobject altijd te vinden is.

In de bijlage van de regeling kan op twee manieren naar een informatieobject worden verwezen:

 • statisch middels een JOIN-identifier van een specifieke Expressie(versie) van een informatieobject;

 • dynamisch middels de JOIN-identifier van het Work van een informatieobject. Dit is een versieloze verwijzing; er wordt dus niet naar een specifieke versie verwezen. Dit is vergelijkbaar met een verwijzing van de ene wet naar de andere wet, waarbij ook naar een artikelnummer wordt verwezen, zonder te specificeren om welke versie het gaat. Hierdoor is het mogelijk om het informatieobject te wijzigen zonder de verwijzende tekst te wijzigen.

Als het informatieobject als bijlage bij het besluit wordt meegeleverd, dan moet daar (vanuit juridisch oogpunt) statisch naar verwezen worden. Als het informatieobject met een besluit over een andere regeling (al dan niet van een ander bevoegd gezag) is meegeleverd en bekendgemaakt, dan mag zowel statisch als dynamisch verwezen worden.

Voorbeeld: Een regelingtekst kan op de volgende manier met de tekstuele aanduiding verwijzen naar, in dit geval, een GIO:

Artikel 41. 'militaire gebieden' moeten altijd omheind zijn door een hek.

De bijlage waar de statische verwijzing naar de JOIN-identifier van een versie van de GIO staat, kan er als volgt uitzien:

Bijlage C:

AanduidingJOIN
militaire gebieden/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01

Een dynamische, versie onafhankelijke, verwijzing naar hetzelfde informatieobject als Work, zou er als volgt uitzien:

Bijlage C:

AanduidingJOIN
militaire gebieden/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten

STOP elementen voor verwijzingen

De tekstuele aanduiding in de lopende tekst, die in de bijlage wordt gekoppeld aan een JOIN-identificatie, zorgt ervoor dat de lopende tekst goed leesbaar blijft maar dat toch de JOIN-identifier leesbaar in de tekst te vinden is. Ook voor software moet het verband tussen tekstuele verwijzing en JOIN identifier duidelijk zijn. Daarom moeten zowel de tekstuele aanduiding in de lopende tekst als de JOIN identifier in de bijlage als verwijzing worden uitgevoerd:

 • De JOIN identifier in de bijlage als ExtIoRef verwijzing, waarbij de identifier zowel in de tekst als in het doel van de verwijzing staat.

 • De tekstuele verwijzing als een IntIoRef element dat verwijst naar de wId van de ExtIoRef van de JOIN-identifier.

Software kan hiermee de tekst voorzien van hyperlinks, zowel tussen de tekstuele verwijzing en JOIN identificatie als tussen de tekst en het informatieobject. Welke hyperlinks precies gelegd worden is een keuze van de maker van de software.

Voorbeeld:

STOP pseudo-XML verwijzing in het lichaam van de regeling:

<Artikel><Kop>Artikel 41</Kop> 
<Lichaam><Al>
<IntIoRef ref="mn002_1_cmp_III_…_ref_1">Militaire gebieden</IntIoRef> 
moeten altijd omheind zijn door een hek.</Al>
</Lichaam></Artikel>

Statische STOP pseudo-XML verwijzing in de tekstbijlage van de regeling:

<Bijlage><Kop>Bijlage III</Kop> 
<Begrippenlijst>
 <Begrip>
 <Term>Militaire gebieden</Term>
 <Definitie><ExtIoRef
  ref="/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01" 
  wId="mn002_1_cmp_III_…_ref_1"
  eId="cmp_III_…_ref_1">
    /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01</ExtIoRef></Definitie>
 </Defintie><Begrip></Begrippenlijst></Bijlage> 

In dit voorbeeld is met de ExtIoRef een statische verwijzing naar één expressie van het informatieobject gemaakt. Het is ook mogelijk om naar het informatieobject als Work te verwijzen indien een dynamische verwijzing in de regeling beoogd is.

Ten behoeve van de opmaak wordt het overzicht met JOIN-identifiers in de bijlage bij voorkeur in een tabel of begrippenlijst geplaatst.

Merk op dat het in de tekst gebruikte label 'militaire gebieden' niet exact overeen hoeft te komen met het label in de bijlage 'Militaire gebieden' (met een hoofdletter).

De hier beschreven methodiek met een label in de lopende tekst en de JOIN-identifier in een bijlage, wordt aanbevolen, maar is niet verplicht in STOP en wordt dus ook niet gevalideerd. De JOIN identifier zou door middel van de ExtIoRef ook direct in de lopende tekst van een regeling opgenomen kunnen worden.

Onderdelen van informatieobjecten

In bepaalde situaties is het wenselijk om vanuit de tekst van een besluit of regeling, "machine-leesbaar" te verwijzen naar een onderdeel van een informatieobject, bijvoorbeeld naar een hoofdstuk van een rapport of één locatie van een GIO. Zo kan een tekstueel nauwkeurige verwijzing als "Hoofdstuk 3 van de Milieueffectrapportage" voor een machine (bijvoorbeeld voor het creëren van een hyperlink) uit kan komen op de eerste pagina van hoofdstuk 3 in het gepubliceerde rapport.

Dit is in STOP v 1.0.4 niet in alle situaties mogelijk. De JOIN-identifier van een informatieobject verwijst immers naar het informatieobject als geheel. Dus op basis van de JOIN-identifier kan alleen een hyperlink naar het hele informatie-object "Milieueffectrapportage" worden gemaakt en niet specifiek naar hoofdstuk 3 in betreffende rapportage.

Uitzondering hierop vormen de locatiegroepen(GIO-delen) van een geografisch informatieobject. Tekstueel wordt er naar locatiegroepen verwezen door de naam van de locatiegroep te gebruiken in combinatie met de naam van het geografische informatieobject, bijvoorbeeld: 'militaire gebieden' aangeduid als "luchthavens".

Machine-leesbaar kan "luchthavens" met een ExtRef van het type 'JOIN' verwijzen naar de JOIN-identifier van de locatiegroep 'luchthavens'. De JOIN-identifier van een locatiegroep bestaat uit de JOIN-identifier van de GIO aangevuld met een ! en het id van de locatiegroep. Bijvoorbeeld:

/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld!groepid=12345`

Voorbeeld GIO locatiegroep verwijzing:

Tekst in het lichaam van de regeling:

<Artikel><Kop>Artikel 42</Kop> 
<Lichaam><Al>In de buurt van 
 <IntIoRef ref="mn002_1_cmp_III_…_ref_1">militaire gebieden</IntIoRef>
  aangeduid met 
 <ExtRef ref="/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld!groepid=12345"
     soort="JOIN">luchthavens</ExtRef>
  is het vliegen met drones verboden.
</Lichaam></Artikel>

Tekst in de tekstbijlage van de regeling:

<Bijlage><Kop>Bijlage III</Kop> 
<Begrippenlijst>
 <Begrip>
 <Term>Militaire gebieden:</Term>
 <Definitie><ExtIoRef
  ref="/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01" 
  wId="mn002_1_cmp_III_…_ref_1"
  eId="cmp_III_…_ref_1">
  /join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01</ExtIoRef>
 </Defintie><Begrip></Begrippenlijst></Bijlage> 

Merk op dat de ExtRef in de tekst van de regeling verwijst naar de locatiegroep "luchthavens" met id=12345 van de GIO "militaire gebieden". 'Militaire gebieden' in de tekst verwijst via de IntIoRef naar de wId van de ExtIoRef in de bijlage met informatieobjecten, waar de JOIN identifier van de GIO staat.

Locatiegroepen worden dus niet vermeld in de informatieobjecten-bijlage van de regeling. Alleen de GIO als geheel staat in de bijlage.