Identificatie van publicaties en documenten

Een publicatie of document krijgt twee identificaties:

 • één voor het document als work en

 • één voor de versie (een expression).

De Akoma Ntoso naamgevingsconventie (AKN NC) schrijft de structuur van de identificatie voor, STOP vult dat nader in. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de bron van de documenten.

Generieke codes

In de conventies op deze pagina worden de volgende generieke codes gebruikt

codebetekenis
landCode van het land van uitgifte volgens waardelijst Land
taalTaalcode van de expression volgens waardelijst Taal

Documenten van bevoegd gezag

Onderstaande identificatie wordt toegepast op:

 • (Versies van) besluiten

 • (Versies van) regelingen

 • (Versies van) kennisgevingen

Voor documenten die ontstaan onder verantwoordelijkheid van een bevoegd gezag wordt als identificatie gehanteerd:

Work: "/akn/" <land> "/" <documenttype> "/" <overheid> "/" <datum_work> "/" <overig>

Expression Besluit/Kennisgeving: <work> "/" <taal> "@" <datum_expr> [ ";" <versie> ] [ ";" <overig> ]

Expression Regeling: <work> "/" <taal> "@" [ <datum_expr> ";" ] <versie> [ ";" <overig> ]

Bij Besluiten is de datum van de expressie verplicht; bij Regeling is de versie verplicht.

De codes betekenen:

codebetekenis
documenttypeTypering van het document "act" (regeling) "bill" (besluit) "doc" (kennisgeving), zie ook waardelijst Documenttype
overheidCode van het bestuuursorgaan zoals opgenomen in de desbetreffende waardelijst
datum_workDatum van het ontstaan van de eerste versie van het work. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn.
datum_exprDatum van het ontstaan van deze versie van het expression. Dit mag een volledige datum zijn maar het mag ook alleen een jaartal zijn. Deze datum moet gelijk zijn of later liggen dan <datum_work>
versieEen versienummer voor het document. Optioneel voor Besluit en Kennisgeving, verplicht voor Regeling
overigOverige kenmerken om de Expression (optioneel) of het Work (verplicht) te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam. De kenmerken moeten compact zijn, het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken. "<overig>" bestaat uit een combinatie van cijfers, boven- en onderkast-letters, "_" en "-", te beginnen met een cijfer of letter (regex [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\_\-]*) met een maximale lengte van 128 karakters. Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor uniciteit van dit "overig" deel. Er is geen centrale service om de waarde voor "overig" te genereren.

Voorbeelden zijn:

 • /akn/nl/bill/gm0503/2018/BW-OW-123: Een Besluit (Work) van Gemeente Delft uit 2018 met kenmerk BW-OW-123

 • /akn/nl/bill/gm0503/2018/BW-OW-123/nld@2018-12-02: de expression dd 2018-12-02 van eerdergenoemd Besluit

 • /akn/nl/act/gm0503/2021/Omgevingsplan: Het omgevingsplan van Gemeente Delft zoals dat gemaakt is in 2021.

 • /akn/nl/act/gm0503/2021/Omgevingsplan/nld@1-0a: Versie 1.0a van eerdergenoemd omgevingsplan.

Officiële publicaties

Officiële publicaties (zoals een bekendmaking van een besluit) die door de LVBB verzorgd worden verschijnen in een publicatieblad en krijgen een eigen identificatie

Work: "/akn/" <land> "/officialGazette/" <blad> "/" <datum> "/" <nummer>

Expression: <work> "/" <taal> "@" <datum_bekendmaking> [ ; <herdruk> ]

met

codebetekenis
bladAfkorting van het publicatieblad zoals gegeven in de waardelijst voor Blad
datumBij Officiele Publicatie is de datum alleen het jaar waarin de publicatie is verschenen.
nummerHet nummer van de publicatie volgens de nummeringsmethode van het betreffende blad.
datum_bekendmakingDe dag van de bekendmaking van betreffende publicatie, in YYYY-MM-DD. Bij een herdruk is dit de datum van "herdruk"
herdrukEen optioneel nummer dat aangeeft dat het om een herdruk van de originele publicatie gaat, volgens de nummeringsmethode van het betreffende blad.

Voorbeelden

 • /akn/nl/officialGazette/stcrt/2018/48231/nld@2018-08-28: Staatscourant 2018, 48231

 • /akn/nl/officialGazette/stcrt/2018/48231/nld@2018-08-31;n2: tweede "herdruk" van bovengenoemde Staatscourant

Uit de identificatie van de publicatie is niet af te leiden welke documenten (besluiten) gepubliceerd worden; die informatie is onderdeel van de metadata van de publicatie en/of over de gepubliceerde documenten.

Geconsolideerde regelingen

Geconsolideerde regelingen die beschikbaar gesteld worden verschijnen op daartoe ingerichte platforms (zoals wetten.nl) en krijgen een eigen identificatie. De expressions van een geconsolideerde regeling komen overeen met de toestanden ervan:

Work: "/akn/" <land> "/act/" <subtype> "/" <datum_work> "/" <nummer>

Expression: <work> "/" <taal> "@" <datum_g> [ ";" <datum_iwt> ] [";" <versie> ]

met

codebetekenis
subtypeEen nadere indeling van de regelingen volgens de waardelijst Subtype
datum_workHet jaar waarin de eerste toestand van de regeling in werking is getreden.
nummerHet nummer van de regeling volgens de nummeringsmethode ingesteld door het publicatieplatform voor (collecties van) de regelingen
datum_gDe datum van de eerste geldigheid van een toestand.
datum_iwtDe optionele datum van de inwerkingtreding van (het deel van) het besluit dat aan de toestand ten grondslag ligt. Deze datum wordt alleen vermeld als <datum_iwt> afwijkt van <datum_g>.
versieEen optioneel volgnummer (2, 3, ...) dat de versie aangeeft van de toestand. Volgnummer 1 wordt weggelaten.

Uit de identificatie van de toestand is niet af te leiden welke besluiten er aan ten grondslag liggen; die informatie is onderdeel van de metadata van de toestand.

Voorbeelden

 • /akn/nl/act/land/1991/BWBR0005251: Work "Wet op de accijns"

 • /akn/nl/act/land/1991/BWBR0005251/nld@2019-01-01: De versie van de Wet op de accijns die geldig is vanaf 1 januari 2019.

 • /akn/nl/act/gemeente/2019/CVDR2020190/nld@2019-09-01;2: De tweede versie die geldig is vanaf 1 september 2019 van de Toestand met nummer CVDR2020190 gepubliceerd in de collectie "gemeente"

Identificatie van tekstelementen

Voor de identificatie van elementen binnen een tekst neemt STOP de systematiek van eId/wId over van AKN. Dit is uitgebreid beschreven bij de attributen wId en eId uit het XML tekstschema.