GIO 1.0 conceptueel

Inleiding

Vanuit een regeling bezien is een GIO (Geografisch Informatie Object) een collectie Locaties waar je vanuit de lopende tekst van de regeling naar kan verwijzen om de exacte ligging van een gebied op een juridisch correcte manier vast te leggen. Een Locatie bevat een geometrie (begrenzing van een gebied) en kan een naam hebben. Optioneel kan een Locatie normwaarden bevatten en kunnen Locaties binnen de GIO verdeeld worden over groepen. De GIO zelf en de locatiegroepen in de GIO, hebben een uniek identificatienummer.

In deze beschrijving wordt eerst aan de hand van de geometrie en de eigenschappen van een GIO toegelicht waaruit een GIO is opgebouwd. Vervolgens wordt uitgelegd hoe GIO's juridisch correct gebruikt kunnen worden in regelingen en besluiten. Deze beschrijving eindigt met een toelichting op het muteren van GIO's.

Opbouw van een GIO

Een GIO is opgebouwd uit Locaties met een geometrie en eigenschappen die iets zeggen over de GIO als geheel of over een locatie in de GIO.

Geometrie

Een GIO bevat locaties en elke locatie heeft een geometrie.

Voorbeeld 1: In de omgevingsregeling worden regels opgesteld voor de militaire oefenterreinen in Nederland. Om aan te duiden waar de oefenterreinen liggen is een GIO aangemaakt met de aanduiding 'militaire oefenterreinen'. In de tekst van de regeling kan nu verwezen worden naar 'militaire oefenterreinen' en is middels de GIO duidelijk wat de ligging van de oefenterreinen is. Voor ieder individueel oefenterrein bevat de GIO een Locatie. In onderstaande afbeelding is links de volledige GIO 'militaire oefenterreinen' afgebeeld. Rechts is ingezoomd de Locatie met de naam 'OT Scherpenberg'. Merk op dat een Locatie één geometrie heeft, in het geval van 'OT Scherpenberg' is dit één multipolygon.

GIO met Militaire Oefenterreinen.png
Oefenterrein Scherpenberg

Voorbeeld 2: De stelling van Amsterdam is ook een GIO. Deze GIO bevat slechts één Locatie met één multipolygon.

GIO-StellingVanAmsterdam.png

In de voorbeelden zijn (multi)polygonen als geometrieën gebruikt. De geometrie van een Locatie kan naast een polygon of multipolygon, ook een punt, een lijn danwel een puntengroep of lijnengroep zijn.

In de implementatie wordt de geometrie uitgewisseld in een GML bestand waarbij alleen eenvoudige geometrieën opgebouw uit rechte lijnsegment mogen worden gebruikt. Dit is vastgelegd in de geo schemadocumentatie van de standaard. Hierin is ook vastgelegd wat de toegestane ruimtelijk referentiesystemen zijn.

Eigenschappen

Zowel de GIO zelf, als Locaties binnen de GIO, kunnen eigenschappen hebben.

 • één norm met een naam, identifier en eenheid waarin de normwaarden worden uitgedrukt (optioneel);

 • een overzicht van de groepen waarover de Locaties van deze GIO verdeeld kunnen worden (optioneel).

Locaties kunnen als eigenschap hebben:

 • een normwaarde die voor betreffende locatie van toepassing is (optioneel);

 • een toewijzing aan een groep (optioneel).

Geografische context

De geografische context wordt vaak aangeduid als de achtergrond of ondergrond van een GIO. Om een GIO goed te kunnen duiden, moet deze bezien worden in zijn geografische context. Een geometrie krijgt immers pas betekenis als duidelijk is hoe deze zich verhoudt tot herkenbare referentiepunten. Een geometrie die bijvoorbeeld een toegestane overschrijding van het maximale geluidsniveau weergeeft, wordt pas relevant als uit de projectie op de achtergrond blijkt welke huizen er binnen liggen.

Voorbeelden van de geografische context van een GIO zijn te zien in de voorbeelden 1 en 2 hierboven: de GIO's zijn getoond tegen een achtergrond kaart.

Implementatie van geografische context is te vinden in imop-gio.xsd

Omdat de geografische context cruciaal is voor een goed begrip van de GIO, moet het voor een ieder en met name voor een rechter, altijd duidelijk zijn wat precies de verbeelding van de GIO ten opzichte van de achtergrond was, ten tijde van de vaststelling van de GIO (bijv. bij een besluit van de gemeenteraad). Het is aan het bevoegd gezag, die de GIO vaststelt, om te borgen dat het altijd mogelijk is om de achtergrond zoals gebruikt ten tijde van het besluit, te reproduceren. Het bevoegd gezag moet de als referentie gebruikte versie van de ‘kaart’ archiveren, conform de archiefwet.

Voor de achtergrond wordt aanbevolen om gebruik te maken van de landelijke voorzieningen in het kader van de basisregistraties. Voor schaalniveaus 1:500 tot 1:5.000 is het zelfs een verplichting (wet BGT art. 23 lid 3) om gebruik te maken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor andere schaalniveaus is de Basisregistratie Topografie beschikbaar met de kaarten TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. Zie ook het nationaal georegister voor verdere informatie over de TOPNL kaarten.

Hoewel er op dit moment in de basisregistraties geen directe online beschikbaarheid is van de versie van de basisregistratie op een bepaalde datum in het verleden, is de objecthistorie wel in de registraties geborgd. Technisch gezien moet de, als referentie gebruikte kaartversie, dus gereconstrueerd kunnen worden. Totdat deze reconstructie (publiekelijk) toegankelijk is, heeft het bevoegd gezag de verplichting om de gebruikte versie van de achtergrond zelf te archiveren.

Detailniveau van de geografische context

Met de keuze van de achtergrond wordt impliciet ook de schaal van de GIO bepaald. Voor de BGT en de TOPNL kaarten is per kaart gedefinieerd op welke schaal ze gebruikt mogen worden. De keuze van de achtergrondkaart bepaalt dus het detailniveau waarop de GIO getoond mag worden. Dit om te voorkomen dat een geometrie die bijvoorbeeld tegen een TOP100NL achtergrondkaart is getekend, bij een weergave tegen TOP10NL niveau opeens onjuiste begrenzingen toont (bijv. dwars door woningen, terwijl de weg voor de woningen was beoogd).

Andere GIO's als geografische context

Er zijn situaties waar het tonen van een GIO tegen alleen een achtergrond kaart onvoldoende referentie biedt, bijvoorbeeld bij een nieuwe stadsuitbreiding waar de locatie van het nieuwe station ten opzichte van het nog te realiseren winkelcentrum bepaald moet worden.

Het is daarom mogelijk om naast de achtergrond kaart ook een aantal andere GIO's als referentie te gebruiken.

Normwaarden in een GIO

Om in een regeling voor meerdere locaties verschillende normwaarden vast te kunnen leggen, kan een GIO normwaarden bevatten.

Voorbeeld 3 Een GIO waarin bouwhoogtes worden vastgesteld, wordt voorzien van de norm "maximum bouwhoogte" en elke Locatie in deze GIO krijgt een waarde voor de maximum bouwhoogte op betreffende locatie. In onderstaande verbeelding van die GIO is de eigenschap bouwhoogte als label getoond.


GIO-Bouwhoogtes

Beperkingen Normwaarden

Een GIO kan optioneel maximaal één Norm bevatten. In een GIO met een Norm heeft elke locatie één normwaarde. Om de normwaarden goed te kunnen duiden, wordt de Norm in de GIO gedefinieerd aan de hand van een naam, een identifier en de eenheid van de norm. Een Norm kan kwantitatief of kwalitatief zijn. Kwantitatieve normen hebben normwaarden die in een reëel getal uitgedrukt worden. Voor kwalitatieve normen worden de normwaarden uitgedrukt in een string. Denk aan "goed", "matig" of "slecht" om bijvoorbeeld de kwaliteit van zwemwater aan te duiden.

Een kwantitatieve normwaarde kan 0 zijn, waarmee dus de waarde 0 wordt bedoeld, wat dus niet betekent dat de normwaarde op die plek onbepaald is!

Wanneer op een locatie geen kwalitatieve normwaarde geldt is er op die plaats dus ook geen GIO. Een kwalitatieve normwaarde met als inhoud een lege string ("") komt dus niet voor.

Omdat in een GIO met normwaarden, locaties altijd een normwaarde moeten hebben, kunnen locaties waar geen normwaarde van toepassing is, niet opgenomen worden in een GIO met normwaarden.

Locatiegroepen binnen een GIO / GIO-deel

Een aantal gerelateerde juridische regels, die deels geldig zijn voor alle locaties in een GIO en deels slechts voor een beperkt aantal locaties van dezelfde GIO, zou leiden tot meerdere GIO's bij één regeling die elkaar grotendeels overlappen. Daarom is het mogelijk om binnen één GIO, een of meerdere groepen van locaties aan te duiden. Dit worden GIO-delen of locatiegroepen genoemd.

Voorbeeld 4 In het beperkingengebied Schiphol bestaan regels die voor het gehele gebied gelden en zijn er zones waarbinnen aanvullende of afwijkende regels gelden. Hiervoor kan één GIO 'beperkingengebied Schiphol' worden gebruikt, met daarbinnen verschillende Locatiegroepen om zones aan te duiden waarvoor verschillende regimes gelden. Hiervoor wordt bij een Locatie aangegeven bij welke groep deze locatie hoort. Op de kaart van de GIO kan elke locatiegroep getoond worden middels een legenda.

GIO-BeperkingengebiedSchiphol.png

Gerelateerde juridische regels

Locatiegroepen binnen een GIO zijn uitdrukkelijk bedoeld om toe te passen in situaties met gerelateerde juridische regels, waarbij de aard van de GIO en van de groepen hetzelfde is. Het is niet de bedoeling om via groepen van locaties met één GIO een atlas van alle mogelijke werkingsgebieden te bouwen, dit komt de begrijpelijkheid en de mogelijkheden om een GIO te verbeelden niet ten goede.

Altijd deel van een GIO

Groepen in een GIO zijn niet zelfstandig. Ze hebben geen eigen "levensduur". De groepen in een GIO kunnen niet bestaan zonder de GIO zelf. Vergelijk het met artikelen binnen een regeling, artikelen kunnen ook niet zonder regeling bestaan. En net zoals de regeling en een artikel over hetzelfde gaan, namelijk het onderwerp/thema van de regeling, gaan een GIO en de groepen in de GIO ook over hetzelfde. Daaruit volgt ook dat een groep in een GIO, net als een lid van een artikel, geen eigen levensloop heeft.

Groepen in een GIO zijn zichtbaar op de downloadpagina van de volledige GIO op officielebekendmakingen.nl. Hier is zowel de geometrie van de volledige GIO, als de geometrie van eventuele de groepen in deze GIO, zichtbaar. Het geheel en de groepen moeten goed te onderscheiden zijn.

Beperkingen van groepen in een GIO

Een GIO kent hooguit één opdeling in locatiegroepen. Het is dus niet mogelijk om in één GIO bijvoorbeeld zowel een verdeling op basis van woonwijken als op basis van postcode gebieden te maken. Ook is er geen gelaagdheid van GIO groepen mogelijk. De GIO "Militaire gebieden" zou locaties kunnen bevatten die toebehoren aan de groep "Marineterreinen", maar deze locaties kunnen niet tegelijk ook toebehoren aan oefenterreinen, kazernes, etc.. Hiervoor zouden alsnog afzonderlijke GIO's nodig zijn.

Als een GIO Locatiegroepen bevat, dan moet elke Locatie van die GIO een groepsaanduiding hebben. In het voorbeeld van de GIO "Militaire gebieden" met de locatiegroep "Marineterreinen" zullen de terreinen van de land- en luchtmacht ook in locatiegroepen geplaatst moeten worden. Dit om te zorgen dat een tekstuele verwijzing zoals 'geldend voor groepen van de "Militaire gebieden" niet zijnde "Marineterrein" ' eenduidig is. Immers als betreffende GIO twee locatiegroepen "Marineterrein" en "Landmacht-terrein" alsook Locaties zonder een groep aanduiding zou bevatten, is het niet eenduidig welke locaties met de 'groepen niet zijnde "Marineterrein" ' worden aangeduid.

Kortom, is een GIO opgedeeld in groepen, dan bevat elke Locatie precies één groepsaanduiding. En elke Locatie komt maar één keer voor in de GIO.

Andersom geldt ook: voor elke locatiegroep is er minimaal één Locatie met betreffende GIO-groepsaanduiding.

Een andere beperking is dat een GIO met locatiegroepen geen normwaarden mag bevatten. Tot op heden is er geen situatie onderkent waar een GIO met zowel locatiegroepen als normwaarden toegevoegde waarde zou bieden. Daarnaast zou het combineren van locatiegroepen en normwaarden in één GIO de verbeelding van zo'n GIO complex maken.

Identificeren van een groep locaties in een GIO

Een groep heeft een naam en een identifier, zodat groepen, net als een GIO zelf, te identificeren zijn. De naam van de groep kan in de regelingtekst gebruikt worden om alle locaties van die groep aan te duiden, zie hieronder bij "Tekst verwijzing naar een locatiegroep in een GIO". De identifier is opgebouwd uit hoofdletters, kleine letters, cijfers, "-" en "_" bevatten.

De groepsidentifier voldoet aan de reguliere expressie: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*

Deze JOIN-identifier voor een groep in een GIO is opgebouwd uit de JOIN-expressie van de GIO zelf, plus de identifier van de groep, volgens het patroon

<JOIN GIO>!groepID=<GIO groepsidentifier>

Bijvoorbeeld:

/join/id/regdata/gm0037/2019/Centrumgebied/nld@2019-06-18;3520!groepID=Brink

Berekende GIO

Naast GIO's met geometrieën die zijn getekend ten opzichte van een achtergrondkaart, zijn er ook situaties waarin een geometrie door berekeningen tot stand komt. Een voorbeeld hiervan is een geluidscontour. Omdat het voor de juiste interpretatie van zo'n contour van belang is om te weten met welke nauwkeurigheid de contour berekend is, kan in een GIO de nauwkeurigheid opgegeven worden in decimeters.

LET OP: Bij niet berekende GIO's volgt de nauwkeurigheid uit de gebruikte achtergrond, zie Geografische context (achtergrond) hierboven. Het opgeven van een nauwkeurigheid in een GIO impliceert dus dat de GIO berekend is.

Verwijzen naar een GIO vanuit de tekst

In de lopende tekst van een Regeling wordt naar de GIO verwezen met een tekstuele aanduiding. Dit is een mens-leesbaar label dat in de tekst van de regeling gebruikt wordt om het door de GIO aangewezen gebied te benoemen zoals bijvoorbeeld 'militaire oefenterreinen'. Om precies te weten wat er met de tekstuele aanduiding bedoeld wordt, wordt in de regeling een bijlage opgenomen die een overzicht bevat van de gebruikte tekstuele aanduidingen en de unieke JOIN-identificatie van de GIO die bij die aanduiding hoort. Merk op dat de JOIN-identificatie een versie-loze verwijzing is als verwezen wordt naar een GIO in een andere regeling, wanneer verwezen wordt naar een GIO die bij de regeling hoort wordt wel geversioneerd verwezen. Dit is vergelijkbaar met verwijzingen van de ene Regeling naar de andere waar over het algemeen de verwijzing alleen een artikelnummer bevat, zonder te specificeren om welke regelingversie het gaat. Hierdoor is het mogelijk om de GIO te wijzigen zonder de verwijzende tekst te wijzigen.

Tekstverwijzing GIO

Een regelingtekst kan op de volgende manier met een tekstuele aanduiding verwijzen naar een GIO, hier bijvoorbeeld de mogelijk tekstverwijzing bij voorbeeld 1 hierboven:

Artikel x Militaire oefenterreinen zijn omheind door een hek.

De bijlage waar de verwijzing naar de JOIN staat kan er als volgt uitzien:

BIJLAGE A OVERZICHT INFORMATIEOBJECTEN In deze regeling worden de volgende informatieobjecten gebruikt.

AanduidingJoin
Militaire oefenterreinen/join/id/regdata/mnre1034/2019/militaire\_oefenterreinen/@2019-10-04

De constructie met een tekstuele aanduiding in de lopende tekst waarna in de bijlage de aanduiding wordt gekoppeld aan een JOIN-identificatie, zorgt ervoor dat de lopende tekst goed leesbaar blijft maar dat toch de JOIN-identifier (de unieke identificatie van de GIO waarmee de inhoud van de GIO altijd te vinden is) leesbaar in de tekst te vinden is. Zie voor een XML voorbeeld Relatie met het besluit.

Tekst verwijzing naar normen

Zie voorbeeld 3 hierboven. Hiervan bestaan twee varianten:

 • één voor normen met kwantitatieve normwaarden en

 • één voor normen met kwalitatieve normwaarden.

Normen met kwantitatieve normwaarden:

Artikel a In de gebieden aangegeven in de 'bouwhoogtekaart' geldt een maximum bouwhoogte.

Normen met kwalitatieve normwaarden:

Artikel b In de wateren aangegeven in de 'kwaliteit zwemwaterkaart' wordt onder 'slecht' verstaan wateren die niet geschikt zijn om in te zwemmen, onder 'matig' wateren waarin het sterk is af te raden om te zwemmen en onder 'goed' wateren die geschikt zijn om in te zwemmen.

Normwaarde in de tekst

Merk op dat voor het instellen van één of enkele normwaarden ook gebruik gemaakt kan worden van de GIO met alleen geometrie, door de normwaarde in de regeling tekst te noemen.

Artikel c In de gebieden aangegeven in de 'bouwhoogtekaart' geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter.

Voor elke GIO geldt dat in de bijlage van de regeling de GIO aanduiding gekoppeld moet worden aan de JOIN-identificatie van de GIO, zoals toegelicht bij Tekstverwijzing GIO.

Tekst verwijzing naar een locatiegroep in een GIO

Zie voorbeeld 4 van Schiphol hierboven. Een regeling-tekst kan op de volgende manier met een tekstuele aanduiding verwijzen naar een groep locaties in een GIO:

Artikel p Op de gronden behorend bij 'zone 1' in 'beperkingengebied Schiphol' gelden de volgende regels.

In de tekst van een regeling kan de naam van het groep in combinatie met de tekstuele aanduiding(naam) van de GIO gebruikt worden. Dat is juridisch sluitend. De JOIN-identifier van de GIO groepen wordt alleen gebruikt om in service informatie een GIO-deel aan te wijzen. Deze komt dus niet terug in de bijlage van de regeling met GIO verwijzingen. De JOIN-identifier van de GIO zelf natuurlijk wel, zoals toegelicht bij Tekstverwijzing GIO. Zie Relatie met het besluit voor een XML voorbeeld met service informatie.

De GIO zelf

De inhoud van de GIO is een collectie Locaties en wordt geïdentificeerd met een JOIN. Deze locaties zijn vastgelegd in een aantal digitale bestanden die aan de JOIN gekoppeld zijn. Deze bestanden kunnen bijvoorbeeld opgeslagen zijn in een repository dat, gegeven de JOIN-identifier, de bestanden met inhoud oplevert. Hoe dit in de praktijk gebeurt hangt van de situatie af, bijvoorbeeld of de GIO al in werking is en wie het besluit tot het ontstaan van de GIO heeft genomen.

Voorbeeld 5: De LVBB biedt een service (de URI-resolver) om gegeven de JOIN-identificatie van een GIO de inhoud te downloaden of tonen. Deze service werkt alleen voor GIO's die bekendgemaakt zijn. In onderstaand screenshot wordt de JOIN-identifier /join/id/regdata/mn002/2019-11-01/or\_defensie\_terreinen\_objecten/nld@2019-11-1 aan de resolver aangeboden:


De resolver verwijst door naar een downloadpagina waar de inhoud van de GIO te vinden is.

Totstandkoming en muteren van een GIO

Een GIO komt tot stand door in de bijlage van een regeling de tekstuele aanduiding van de GIO (bijv. "Militaire oefenterreinen") samen met de JOIN-identifier van de GIO op te nemen en vervolgens te besluiten over deze regeling. De GIO zelf moet bij het besluit over de regeling gevoegd worden. Na de initiële totstandkoming van een GIO, kan een GIO in de tijd veranderen. Dit gebeurt door de JOIN-identifier in de bijlage van de regeling te wijzigen. De regeling met aangepaste bijlage wordt samen met de nieuwe versie van de GIO bij het wijzigingsbesluit gevoegd en bekend gemaakt.

De “inwerkingtreding” van de GIO volgt de inwerkingtreding van de wijziging van de bijlage, dat hoeft in de tekst van het besluit niet expliciet opgenomen te worden. BG moet dat wel expliciet opnemen in de consolidatie-informatie bij het besluit.

Bij de vastlegging van een GIO is ook van belang dat de geografische context waarin over de GIO is besloten wordt vastgelegd; deze geografische context is de achtergrondkaart die gezien is door het bevoegd gezag bij het nemen van het besluit over de GIO.

Vaststellen of gewijzigd vaststellen

Na de initiële vaststelling van een GIO, kan de GIO opnieuw vastgesteld of gewijzigd vastgesteld worden. Wanneer een GIO opnieuw wordt vastgesteld, geldt dat het bevoegd gezag de hele GIO heeft bekeken en over ieder onderdeel daarvan besloten heeft. Wanneer een GIO gewijzigd vastgesteld wordt, heeft het bevoegd gezag alleen dat gedeelte van de GIO dat daadwerkelijk gewijzigd is bekeken en is er dus geen besluit genomen over de niet-gewijzigde delen van de GIO. Om een GIO gewijzigd vast te kunnen stellen, moet worden aangegeven wat de vorige versie van deze GIO is en daarmee wordt impliciet alleen besloten over de veranderingen in de nieuwe GIO ten opzichte van de vorige versie van deze GIO. Een GIO wordt altijd volledig aangeleverd.

Er zijn dus drie soorten GIO-mutaties:

 1. Een nieuwe GIO wordt aan de hand van zijn initiële expressie en de tekstuele aanduiding voor het eerst opgenomen in een bijlage van een regeling.

 2. In de bijlage van de regeling wordt de JOIN-identifier van de GIO aangepast en in de gewijzigde GIO wordt een verwijzing naar de vorige versie van de GIO opgenomen. Hiermee beperkt de wijziging zich uitsluitend tot de verschillen tussen de nieuwe en de vorige versie van de GIO ondanks dat de GIO volledig wordt aangeleverd.

 3. In de bijlage van de regeling wordt de JOIN-identifier van de GIO aangepast en in de gewijzigde GIO wordt geen verwijzing naar de vorige versie van de GIO opgenomen. De GIO wordt hierdoor volledig opnieuw vastgesteld.

Bij alle besluiten dient een verwijzing naar de achtergrondkaart die gezien is door het bevoegd gezag toen ze het besluit namen, te worden meegeleverd.

(1) Het initieel vaststellen van een GIO bij een regeling

Bij de initiële vaststelling van een GIO levert het bevoegd gezag een versie van de GIO zoals zij wil dat de GIO wordt. Daarnaast levert het BG een JOIN-identifier waarmee anderen naar de GIO (als work) kunnen verwijzen. De meegeleverd versie heeft zelf ook een JOIN-identifier. Dit is een identifier van de initiële expressie van deze GIO. Deze wordt opgenomen in de bijlage van de regeling. Ook wordt als onderdeel van de GIO zelf vastgelegd welke achtergrondkaart het bevoegd gezag heeft gezien bij het vaststellen van de GIO.

Met de bekendmaking van het besluit over de regeling, worden zowel de regeling, de bijlage bij de regeling met de GIO verwijzing, als de GIO zelf juridisch geldig.

Voorbeeld 6: In de volgende bijlage (van een regeling) wordt een overzicht van de meegeleverde en vastgestelde informatieobjecten gegeven. Het is het besluit over deze regeling inclusief bijlage, dat de GIO's aanmaakt, doordat de GIO's worden meegeleverd met het besluit.

BIJLAGE A OVERZICHT VAN DE INFORMATIEOBJECTEN Deze regeling verwijst naar de volgende informatieobjecten:

AanduidingJoin
Militaire oefenterreinen/join/id/regdata/mn002/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2019-11-01
Droogmakerij De Beemster/join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2019-11-01

(2) Het gewijzigd vaststellen van een GIO

De inhoud van een GIO kan gewijzigd worden door een nieuwe GIO te maken en daarbij aan te geven wat de vorige expressie van deze GIO was. Deze zogenaamde "was"-verwijzing is de JOIN-expressie van de te wijzigen versie. De nieuwe GIO wordt dan gewijzigd vastgesteld, waarbij, door het vergelijken van de oude en de nieuwe GIO, bepaalt kan worden wat de wijzigingen precies zijn. LET OP: Het bepalen van de verschillen is géén onderdeel van de standaard, maar kan als serviceproduct ingebouwd worden in de kaartviewer op officielebekendmakingen.nl.

Voorbeeld 7 De geometrie van 'Schietrange Vliehors' wordt gewijzigd. Dit is één van de Locaties in de GIO "militaire oefenterreinen". Deze GIO bevat veel meer locaties, maar in dit voorbeeld wordt uitsluitend de geometrie van de 'Schietrange Vliehors' gewijzigd.

Aan de kant van het dorp Oost-Vlieland wordt een stuk van de 'Schietrange Vliehors' buiten gebruik genomen en aan de noordkant wordt een stuk zee toegevoegd. De wijziging wordt gerealiseerd door de GIO gewijzigd vast te stellen door een "was"-verwijzing naar de vorige versie op te nemen. Om deze wijziging door te voeren wordt een nieuwe versie van de GIO 'militaire oefenterreinen' aangeleverd met daarin alle locaties identiek aan de vorige versie, behalve één: de Locatie 'Schietrange Vliehors' is in de GIO opgenomen met een gewijzigde geometrie, zie (a) de nieuwe geometrie van de Locatie 'Schietrange Vliehors' in het groen.

GIO-MuterenWordt
figuur (a)

Om te kunnen bepalen welke aanpassingen het vaststellen van deze nieuwe GIO precies behelst, bevat de nieuwe GIO een verwijzing naar de vorige versie van de GIO. Hierdoor kan altijd worden bepaald waarover besloten is: het gewijzigde deel van de GIO. Alsook waarover dus niet is besloten: het ongewijzigde deel van de GIO.

GIO Muteren Was
figuur (b)

Zie (b), in het rood de geometrie van Locatie 'Schietrange Vliehors' zoals deze was in de vorige versie van de GIO 'Militaire oefenterreinen'. De GIO die de 'oude' geometrie van de Locatie bevat is te vinden door het volgen van de 'was' JOIN-verwijzing naar de expressie van de vorige versie van de GIO, die is opgenomen in de gewijzigd vastgestelde GIO.

LET OP: het inzichtelijk maken van de hetgeen waarover besloten is, vergt nadere analyse door te bepalen welk deel van de gewijzigde geometrie:

 • ongewijzigd is (valt zowel in de oude als de nieuwe geometrie) - niet over besloten,

 • toegevoegd is (valt alleen in de nieuwe geometrie) - wel over besloten, en welk deel

 • verwijderd is (valt alleen in de oude geometrie) - wel over besloten.

Dit is geen juridische informatie, maar een mogelijke service toepassing die op basis van de juridische informatie gerealiseerd kan worden.

Het wijzigingsbesluit bevat een nieuwe versie van de regeling waar in de bijlage van de regeling de JOIN-identifier van de GIO 'Militaire oefenterreinen' is aangepast:

BIJLAGE A OVERZICHT VAN DE INFORMATIEOBJECTEN Deze regeling verwijst naar de volgende informatieobjecten:

AanduidingJoin
Militaire oefenterreinen/join/id/regdata/mnre1034/2020/militaire_oefenterreinen/@2020-12-03
Droogmakerij De Beemster/join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2019-11-01

Daarnaast bevat het wijzigingsbesluit ook de nieuwe GIO. Deze heeft dezelfde work-aanduiding als de originele GIO, maar heeft wel een nieuwe expressie-aanduiding. Daarnaast heeft deze GIO een "was"-verwijzing naar de expressie van de vorige GIO. Zie voor een toelichting op de frbr-work en frbr-expressie identificatie van niet-tekstuele informatie.

(3) Het opnieuw vaststellen van een bestaande GIO door het aanbieden van de resulterende expressie

Naast de mogelijkheid om individuele locaties van een GIO te wijzigen in een besluit kan het BG ook besluiten de gehele GIO te wijzigen door een nieuwe versie van de hele GIO op te stellen. In dit geval wordt de hele GIO opnieuw vastgesteld en is de oude situatie voor de vaststelling niet van belang. Het verschil met de vorige variant is dat de GIO nu geen "was"-verwijzing naar een vorige versie bevat.

Het wijzigingsbesluit is identiek: een aanpassing van de bijlage van de regeling, waarbij in de bijlage van de regeling de JOIN-identifier van de nieuwe GIO wordt vermeld.

BIJLAGE A OVERZICHT VAN DE INFORMATIEOBJECTEN Deze regeling verwijst naar de volgende informatieobjecten:

AanduidingJoin
Militaire oefenterreinen/join/id/regdata/mnre1034/2020/militaire_oefenterreinen/@2020-12-05
Droogmakerij De Beemster/join/id/regdata/mn002/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2019-11-01

De meegeleverde GIO zelf heeft nu geen was-verwijzing, maar wel een eigen expressie-aanduiding met dezelfde work-aanduiding als de originele GIO. Zo is duidelijk dat het een nieuwe versie van de originele GIO betreft.

Met het wijzigen van een GIO ontstaat dus geen nieuw work, maar loopt de geldigheid van de oude (huidige) expressie af, waardoor de Toestand van de "oude" GIO dus een 'datum geldig tot' krijgt.

Wijzigen van GIO's met eigenschappen

Voor GIO's die niet alleen Locaties met geometrieën maar ook normwaarden en/of locatiegroepen bevatten, geldt hetzelfde principe: GIO's kunnen vastgesteld of gewijzigd vastgesteld worden.

Geografische context bij wijziging

De referentie naar de geografische context (achtergrond) van het besluit over een GIO en de datum actualiteit van deze geografische context, wordt bepaald door de achtergrond en actualiteit die het BG gezien heeft toen het besluit genomen werd; het bevoegd gezag zal dit in haar procedures moeten borgen. Bij het (opnieuw) vast stellen of gewijzigd vaststellen van een GIO kan het zijn dat de raadpleegdatum van de achtergrondreferentie wijzigt of dat de wijzing ten opzichte van een luchtfoto gebeurt in plaats van een geografische kaart.

Norm en normwaarden wijzigen

Norm: naam, eenheid en identifier

Hoewel het niet logisch is om in een GIO met een Norm deze norm dusdanig te wijzigen dat het karakter van de GIO wijzigt, is het wel mogelijk. Het BG kan wel bijvoorbeeld na ontstane verwarring over de precieze duiding, een GIO met een Norm verduidelijken door de naam van de Norm of de eenheid van een Norm te corrigeren. Dit komt dan tot uiting door de identifier van de Norm ongewijzigd te laten.

Situaties waarin de identifier van een norm wel wijzigt zullen waarschijnlijk zelden voorkomen, omdat zonder gelijktijdige aanpassing van alle normwaarden, de betekenis van de normwaarden en dus het karakter van de GIO zou veranderen.

Daarnaast is het mogelijk om aan een GIO zonder Norm een norm toe te voegen. Bijvoorbeeld als met de GIO van een eerder besluit alleen de bouwlocatie werd vastgesteld en nu de maximale bouwhoogte toegevoegd moet worden. Ook is het mogelijk om de Norm te verwijderen van een GIO met een Norm. Bijvoorbeeld als na verloop van de tijd nog slechts één normwaarde in de GIO voorkomt en het BG besluit om voor de leesbaarheid van de regeling, de normwaarde niet langer in de GIO, maar in de regelingtekst op te nemen.

Normwaarden

De van toepassing zijnde normwaarden op de locaties binnen een GIO zullen naar verwachting met enige regelmaat wijzigen. Hierbij is de manier van wijzigen van de GIO van belang: als een GIO gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van een vorige versie dan zijn alleen de normwaarden die afwijken van de normwaarden in de vorige GIO gewijzigd en indien van toepassing appellabel. Wordt een GIO echter opnieuw vastgesteld, dus zonder verwijzing naar een vorige versie, dan worden alle normwaarden als gewijzigd beschouwd.

Als voor een locatie een normwaarde niet langer van toepassing is, moet de locatie uit de GIO verdwijnen, omdat elke locatie in een GIO met een norm een normwaarde moet hebben en deze waarde niet leeg of onbepaald kan zijn.

Locatiegroepen wijzigen

Groepen van locaties in een GIO kunnen op twee manieren wijzigen: De groepen zelf kunnen wijzigen, of de toewijzing van locaties aan de groepen kan veranderen.

Groepen in een GIO

De groepen zelf kunnen op verschillende manieren wijzigen: Een bestaande GIO zonder groepen kan door een wijziging groepen krijgen. Een GIO met groepen kan wijzigen in een GIO met meer of minder groepen. En groepen kunnen uit een GIO met groepen verwijderd worden, zodat het een GIO zonder groepen wordt.

De groep wordt aangeduid met een label en een identifier. Vanzelfsprekend kan het label van een GIO-groep wijzigen. Met het wijzigen van de identifier, wordt feitelijk één groep gewist en een andere groep toegevoegd.

Ook hier geldt weer dat de manier van wijzigen, gewijzigd vaststellen of opnieuw vaststellen, bepaalt welke groepen binnen een GIO als gewijzigd beschouwd moeten worden.

Let op het vereiste dat elk groep in een GIO minimaal één Locatie moet bevatten bij het wijzigen van de groepen.

Toewijzing van locaties aan groepen

Naast het wijzigen van de groepen zelf kan ook de toewijzing van een Locatie aan een groep veranderen. Een locatie kan 'verhuizen' van de ene groep naar een andere groep binnen dezelfde GIO. Ook kan een Locatie toegewezen worden aan een nieuwe groep in de GIO. Een locatie moet wel altijd de toewijzing aan een groep blijven bevatten zolang de GIO, groepen bevat. Ook is het niet toegestaan om dezelfde Locatie met twee of meer verschillende groepsaanduidingen op te nemen in de GIO.

Gecombineerde wijzigingen

Mocht zowel de geometrie als de normwaarde van een Locatie wijzigen dan is het in feite niet meer dezelfde locatie en spreken we dus niet meer over een gewijzigde locatie.

Verbeelding

Om de verbeelding van een Geografische Informatieobject op de landingspagina van de officiële publicatie zoveel mogelijk overeen te laten komen met hetgeen het Bevoegd Gezag gezien heeft op het moment van vaststellen van de GIO, moet deze voorzien worden van symbolisatie informatie.