Snelstart: Aanlevering publicatieopdracht

Deze pagina beschrijft beknopt hoe de diverse STOP-XML-modules zoals beschreven in de snelstart-gids van STOP binnen het proces van bekendmaken en consolideren aan de LVBB moeten worden aangeleverd.

Zoals geschetst in het schemaoverzicht bestaat de aanlevering aan de LVBB uit de onderstaande set van (samenhangende) bestanden.

Bestandprefix schemaOpmerkingen
manifestlvbbtVerplicht bestand bij iedere opdracht.
publicatieOpdrachtlvbbtHet transportschema onderkent verschillende soorten opdrachten. Om een besluit bekend te maken dient het OpdrachtType publicatieOpdracht gebruikt te worden. idLevering binnen een opdracht moet uniek zijn.
AanleveringBesluitlvbbaHet AanleveringBesluit is verplicht bij een publicatieOpdracht. De invulling van AanleveringBesluit is hieronder verder toegelicht.
AanleveringKennisgevinglvbbaBij een (ontwerp)besluit kan ook een kennisgeving worden gepubliceerd. Kennisgevingen worden apart, los van het bijbehorende besluit, aan de LVBB aangeleverd
AanleveringInformatieobjectlvbbaOptioneel. Het AanleveringBesluit kan een aantal informatieobjecten vaststellen, zoals geografische informatie objecten (GIOs). Voor ieder vastgesteld informatieobject dient een AanleveringInformatieObject.xml te worden aangeleverd. De invulling van AanleveringInformatieobject is hieronder verder toegelicht.
GeoInformatieObjectVaststellingimop:geoZie geo:GeoInformatieObjectVaststelling
IMOW bestandenimowOptioneel bij een publicatieopdracht. Raadpleeg voor informatie over IMOW bestanden de site van geonovum: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD

AanleveringBesluit

Om een besluit over een nieuwe regelingversie en/of GIO-versie(s) vast te leggen verzendt een bevoegd gezag op een bepaald moment een besluit met hierin zowel informatie over het besluit zelf als informatie over de te realiseren nieuwe regelingversie. Een AanleveringBesluit heeft daarom twee kindelementen: lvbba:BesluitVersie en lvbba:RegelingVersieInformatie die ieder zijn opgebouwd uit een set van samenhangende STOP-XML modules, ongeacht of dit een initieel of wijzigingsbesluit betreft.