Het bronhouderkoppelvlak

Deze documentatie beschrijft hoe u als overheid of leverancier gebruik kunt maken van de services van de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) om Omgevingswetbesluiten te publiceren. Deze services zijn onderdeel van het LVBB Bronhouderkoppelvlak.

Bronhouderkoppelvlak van de LVBB

Het Bronhouderkoppelvlak verzorgt de interactie tussen software van bevoegd gezagen (of van hun intermediairs) en de LVBB voor de aanlevering van officiële overheidspublicaties en voor terugmeldingen van bekendmakingen. Via dit koppelvlak worden ontwerp- en vastgestelde besluiten en kennisgevingen over omgevingswetbesluiten aangeleverd.

De LVBB is in het leven geroepen zodat overheden maar één keer een officiële publicatie en bijbehorende Omgevingswetinformatie hoeven aan te leveren aan een centrale voorziening. De LVBB draagt zorg voor:

  • de bekendmaking of publicatie volgens de juridische vereisten.

  • voor besluiten: opname van de besluiten, en de geconsolideerde regelingen die daaruit volgen, in wetten- en regelingenbanken en registers, volgens wettelijke vereisten.

  • doorlevering van de resulterende geconsolideerde regelingen en bijbehorende Omgevingswetinformatie aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De beschrijving hier is een concrete invulling van het generieke proces van bekendmaken en consolideren zoals beschreven in de STOP-documentatie.

Standaard en informatiemodel

Een aanlevering aan de LVBB bestaat uit een ZIP-bestand met daarin altijd een:

  • opdracht.xml, en

  • manifest.xml

Afhankelijk van het type opdracht worden daarnaast extra bestanden in dit ZIP-bestand verwacht:

  • Officiële Publicatie (OP) bestanden: de structuur en opbouw van deze bestanden is beschreven in de LVBB XML-schemas. Deze schemas maken op hun beurt gebruik van modules van de Standaard voor officiële publicaties (STOP).

  • Omgevingswet (OW) bestanden: de structuur en opbouw van deze bestanden is beschreven in het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD).

Voor meer informatie over de standaarden, zie de pagina hierover op de website Aan de slag met de omgevingswet.

Lezers die snel willen beginnen met het aanmaken van een aanleverpakket voor de LVBB kunnen het best als eerste de Snelstartgids van de LVBB bestuderen.

Op het Aansluitkoppelvlak aangesloten organisatie

In deze documentatie van het bronhouderkoppelvlak is aangegeven dat de software van het bevoegd gezag communiceert met de LVBB. Dat is niet helemaal correct: de LVBB communiceert met software van een organisatie die gemachtigd is om namens het bevoegd gezag besluiten ter validatie/publicatie aan te bieden (dit kan ook het bevoegd gezag zelf zijn), in de documentatie ook wel genoemd 'aanleveraar'.

Dit ondersteunt scenarios waar het bevoegd gezag niet zelf de besluiten instuurt (of opstelt), maar dat door een andere organisatie laat doen. Gemeenten die samenwerken kunnen dan een gezamenlijke dienst hebben die de besluiten voor alle gemeenten verwerkt.

NB: De LVBB gaat er vooralsnog vanuit dat de organisatie die besluiten namens een bevoegd gezag mag aanleveren, ook alle besluiten van dat bevoegd gezag mag aanleveren. De LVBB heeft geen mogelijkheid om onderscheid in autorisatie te maken tussen organisaties (bijvoorbeeld een dienst die alleen omgevingsdocumenten mag aanleveren en een andere dienst alleen verkeersbesluiten).