De LVBB in het bekendmakings- en publicatieproces

Het bronhouderkoppelvlak van de LVBB biedt diensten aan de software van overheden om besluiten bekend te maken volgens de Awb en gerelateerde wet- en regelgeving. Na de bekendmaking van de besluiten verzorgt de LVBB de verspreiding hiervan naar de overheidsportalen en stuurt de LVBB de resulterende regelingversies naar het DSO-LV.

Het bevoegd gezag hoeft na de aanlevering aan de LVBB dus niet zelf apart aan te leveren aan deze partijen, de LVBB draagt hier zorg voor.

LVBB is daarmee onderdeel van een proces dat begint met de wens van een bevoegd gezag om een regeling (zoals een omgevingsplan) in te stellen of te wijzigen. Het proces zal er op hoofdlijnen als volgt uit gaan zien:

Ophalen geldende versie van de regeling

Als het bevoegd gezag een wijziging in een regeling wil doorvoeren en de software van het bevoegd gezag beschikt nog niet over de meest recente versie van de regeling, dan kan deze via de software van het bevoegd gezag worden opgehaald bij de LVBB. Daarvoor kan de raadpleegservice van het bronhouderkoppelvlak worden gebruikt. De raadpleegservice is nog niet beschikbaar op ETO versie 15.2.

Opstellen/aanpassen van de regeling

Medewerkers maken op basis van een eerdere versie van de regeling(en) een nieuwe versie waarin de beoogde wijzigingen zijn aangebracht.

Opstellen en goedkeuren besluit

Het Bevoegd gezag neemt over deze wijzigingen een formeel besluit in hun eigen besluitvormingsprocessen.

De software van het bevoegd gezag maakt uit de verschillen tussen de bestaande en nieuwe versies de juiste wijzigingsinstructies. Medewerkers vullen deze wijzigingsinstructies aan met bijvoorbeeld de motivatie die bij het besluit hoort.

Valideren/registreren van het besluit

Na goedkeuring zal het besluit ter bekendmaking aan de LVBB worden verstuurd. De software van het bevoegd gezag stelt het bericht (de aanlevering) samen en verstuurt het. Desgewenst kan eerst een besluit gevalideerd worden om te controleren of de aanlevering aan alle technische en inhoudelijke eisen voldoet. De nieuwe versie van de regeling wordt opgeslagen in de LVBB.

Samenstellen geconsolideerde regeling

Als onderdeel van de validatie van een besluit zal de LVBB de nieuwe toestand van de geconsolideerde regeling samenstellen. De input hiervoor komt uit de eerder aangeleverde versie van de regeling. De LVBB voert zelf geen consolidatie uit maar gebruikt de aanwijzingen die de software van het bevoegd gezag heeft meegestuurd om de versie van de regeling samen te stellen (de consolidatie is in feite door het bevoegd gezag uitgevoerd). Als dit niet mogelijk is, of als de geconsolideerde regeling niet aan de gestelde eisen voldoet (zoals vermeld in de STOP standaard en in het toepassingsprofiel voor de regeling), dan wordt het besluit als niet valide beschouwd en kan het niet bekendgemaakt worden.

Bekendmaken van het besluit

De LVBB zorgt ervoor dat het besluit bekendgemaakt wordt. Pas na bekendmaking van het besluit kan de inhoud ervan (en de nieuwe toestand van de geconsolideerde regeling) in werking treden. De LVBB zorgt er ook voor dat zowel het besluit als de regeling als de bijbehorende omgevingsdocumenten verder verspreid worden. Zo zijn de omgevingsdocumenten na de bekendmaking beschikbaar voor het DSO.

Voor vastgestelde besluiten maakt de LVBB ook de juridisch authentieke bekendmaking in de vorm van een PDF, conform de Bekendmakingswet. Deze bevat een onveranderlijke weergave van een bekendmaking die voldoet aan strenge eisen van onveranderlijkheid en duurzaamheid. Deze weergave dient om te borgen dat ook in de verre toekomst na te gaan is wat besloten is door het bevoegd gezag en vult daarmee een juridische eis in.