Overzicht van Schema's

Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden verschillende schema's gebruikt om van 'plan' tot 'publicatie' te komen. Het onderstaande figuur geeft een overzicht van de gebruikte schema's en voor welke (XML) bestanden deze schema's gelden.


overzicht_standaarden

Toelichting per schema

1 - LVBB-Transport (LVBBT).

Het 'transportschema' definieert het transport van aangeleverde bestanden. Onderdeel hiervan is de definitie van het 'manifest' (een soort) paklijst van bestanden), de 'opdracht' (wat moet er met het pakketje bestanden gebeuren?) en het formaat van de meldingen die worden uitgewisseld tussen de LVBB en andere systemen. Het transportschema (lvbb-transport.xsd) importeert twee kleine aparte schema's: 'gb-meta.xsd' en 'stop_toevoeging.xsd'

2. IMOP (Informatiemodel Officiële Publicaties) / STOP (Standaard Officiële Publicaties)

De STOP-standaard implementeert het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) door middel van een set XML-schema's voor tekst (imop-tekst), geoinformatie (imop-geo; importeert Basisgeometrie.xsd en daarmee de schema's van GML-standaard v3.2.1), metadata (imop-data) en waardenlijsten (imop-resources). Deze schema's definiëren modules. Deze modules worden gebruikt door de service-specifieke schema's; het gebruik van die STOP-schema's voor XML-instances die aan het bronhouderkoppelvlak worden aangeleverd is dus indirect.

De juiste versies van de STOP-schema's worden als service meegeleverd bij de LVBB: stop-schemas

De LVBB-schema's importeren deze STOP-schema's middels een aanroep naar de versieafhankelijke URL zoals beschreven op Gebruik van STOP-schema's.

3. LVBB-Aanlevering (LVBBA).

Het LVBB-Aanlevering schema maakt uitsluitend gebruik van (versiespecifieke) IMOP modules en specificeert hiermee de aanlevering door het bevoegd gezag van besluiten en informatieobjecten (IO's) die officieel bekendgemaakt dienen te worden. Onder IOs vallen ook de Geografische Informatieobjecten (GIOs). Dit schema definieert formele specificaties die wettelijk zijn voorgeschreven in de Regeling Electronische Publicaties (REP), zie hieronder.

In 1.0.4-rc bevat dit schema de aanlevering van een

De namespace van dit schema is https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/ met voorkeursprefix lvbba.

4. LVBB-Uitlevering (LVBBU).

lvbb-stop-uitlevering.xsd includeert de onderdelen van STOP die niet perse relevant zijn voor de REP. Deze kennen derhalve meer flexibiliteit. Wijzigingen in die delen hoeven niet te leiden tot een wijziging in de REP. Via dit schema levert de LVBB STOP-modules uit naar ontvangende systemen, zoals Ozon en PUP

De namespace van dit schema is https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/ met voorkeursprefix lvbbu.

5. Externe schema's gebruikt in IMOP, IMOW en LVBBA/LVBBU

De LVBB- en STOP-schemas importeren een aantal extern beheerde XSDs die als service worden meegeleverd: Externe schema's

Deze externe schemafolder bevat de de meeste recente versie van de GML-schema's die nodig zijn voor zowel de basisgeometrie.xsd als de voor STOP ingeperkte symbolisatie-schema se-FeatureStyle-imop_xsd. Zie ook de STOP-schema-documentatie.

6. Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).

IMOW specificeert de informatie die wordt vastgelegd door het bevoegd gezag en in de DSO-keten wordt uitgewisseld ten behoeve van DSO-LV. Deze standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door Geonovum. Het manifest-bhkv maakt gebruik van het manifest-ow schema.

Regeling Electronische Publicaties (REP)

Met uitzondering van het LVBB-Uitlevering (LVBBU) schema, zijn de bovengenoemde schema's onderkend als "formele delen van de LVBB" zoals binnen de Regeling Electronische Publicaties (REP). Het rijk wil met de REP kunnen voorschrijven wat en hoe de BGs hun informatie moeten aanleveren aan het bronhouderkoppelvlak. Naar deze "formele delen" wordt in de REP verwezen door een naam en een versienummer op te nemen in de regeling.

Relatie IMOP en LVBBA/LVBBU

Elke versie van lvbb-stop-aanlevering.xsd en lvbb-stop-uitlevering.xsd importeert precies één versie van de STOP-schema's. Elke verandering van STOP-schema's moet leiden tot een nieuwe versie van de LVBB-schema's. De huidige lvbb-schemas met versie 1.0.4-rc importeren STOP versie 1.0.3. Dit is vastgelegd middels een xs:appinfo element

  <xs:annotation>
  <xs:appinfo>
   <imop:STOPversie>1.0.3</imop:STOPversie>
  </xs:appinfo>
 </xs:annotation> 

Ook is dit vastgelegd middels een versie-afhankelijke xs:import, zoals bijvoorbeeld

 <xs:import namespace="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
       schemaLocation="https://standaarden.overheid.nl/stop/1.0.4-rc/imop-data.xsd" />

Voorbeelden LVBBA

Een aantal voorbeelden van aanleveringen zijn via de onderstaande link te vinden.

Voorbeelden