Introductie

Dit is de documentatie van versie 0.98.1-kern van de Standaard Officiële Publicaties, uitgegeven op 10-09-2019.

De documentatie bestaat uit drie delen:

Leeswijzers

Een korte introductie in verschillende onderwerpen uit de standaard, waarin per onderwerp is aangeven welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die door de standaard wordt beschreven. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Technische documentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard, zoals XML schema's. De schema's zelf én de waardelijsten zijn te vinden op Gitlab.

Deze versie van de standaard bevat de volgende onderdelen:

  • Tekst

  • Metadata

  • WTI

  • Consolidatie

  • GIO

  • Waardelijsten

De documentatie wordt vanaf nu in een (continous delivery) ontwikkelstraat samengesteld zodat gecontroleerde en geversioneerde opleveringen mogelijk zijn.

Het ombouwen van de huidige 0.98-beta versie naar deze versie is complex gebleken en daarnaast is er bovendien sprake van een grote verandering. De ontwikkeling heeft met name plaats gevonden in de vakantieperiode. Mede hierdoor heeft er nauwelijks kennisoverdracht kunnen plaatsvinden binnen het team van PR34 (Ontwikkelen van STOP) en naar PR33 (ontwikkelen Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten). Ook heeft de inhoudelijke afstemming binnen SPITS en met Leveranciers, PR30 en PR31 als gevolg van de vakantieperiode nauwelijks kunnen plaatsvinden. De conclusie is dat versie 0.98-kern veel nieuwe modules bevat en dat inhoudelijke afstemming en toetsing met de afnemende partijen niet dan wel onvoldoende heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor bestaat het risico van aanpassing van modules met een breaking change als gevolg. PR34 zal mogelijke wijzigingen die de stabiliteit van de modules aantasten eerst voorleggen aan de product manager en deze wijziging in overleg uitvoeren. De oplevering van versie 0.98-kern bevat daarnaast de volgende disclaimers:

  1. Het gebruiken van modules in aanpasbare API's die met de standaard werken is nieuw geïntroduceerd en nog niet afgestemd met leveranciers.

  2. De integratie van tekst met data-modules is onvoldoende getoetst. Hiervoor ontbrak de benodigde tijd. Wij zullen deze toets alsnog in PI12 uitvoeren.

  3. Documentatie is niet volledig. Dit geldt zowel voor de technische documentatie als voor de overkoepelende documentatie. Aanvulling van deze documentatie zal in PI12 plaatsvinden

  4. Er was te weinig tijd en kennis om voorbeeldbestanden te maken. Deze zullen wij zo vroeg als mogelijk in PI12 leveren.

In PI12 zal PR34 veel tijd investeren in kennisoverdracht en in de inhoudelijke afstemming met de belendende projecten en met leveranciers om te komen tot een breed gedragen standaard. Daarnaar zullen wij per sprint zorgen voor naleveringen waarin de signaleerde disclaimers stapsgewijs worden opgelost.

René Dawson

Product Owner