Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.0.3 van de Standaard Officiële Publicaties, uitgegeven op 03-07-2020.

Over deze versie

Deze versie is bedoeld als de versie waarmee de Omgevingswet in werking gaat treden. Deze versie is een doorontwikkeling van versie 0.98.1 die uitgegeven is op 11-12-2019.

In deze versie van de standaard zijn een aantal nieuwe onderdelen gerealiseerd die met versie 0.98.1 nog niet mogelijk waren maar zijn er ook onderdelen uitgebreid of aangepast zoals de GIO en het tekstmodel.

Met deze versie is het - naast de met STOP v0.98 gerealiseerde functionaliteit - minimaal mogelijk om bekend te maken en beschikbaar te stellen aan DSO-LV:

  • Omgevingsvisies voor Rijk en Provincies

  • Omgevingsverordeningen voor Provincies

  • Omgevingsplannen voor Gemeenten

  • Projectbesluiten voor Rijk, Provincies of Waterschappen

  • (Ontwerp-)besluiten om deze vast te stellen, te wijzigen en in te trekken

  • Voorbereidingsbesluiten

De documentatie wordt voortdurend verbeterd, waardoor de leesbaarheid, begrijpelijkheid en vindbaarheid vergroot worden.

Relatie met LVBB

STOP wordt gebruikt door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Het bronhouderkoppelvlak van de LVBB is elders gedocumenteerd. Het bronhouderkoppelvlak houdt ook rekening met domein-specifieke afspraken en informatie die gebruikt maakt van STOP maar die in andere standaarden is vastgelegd:

Ondersteuning

Een beschrijving van de manier waarop de standaard ondersteund wordt is te vinden bij Ondersteuning.

Documentatie

De documentatie bestaat uit drie delen:

Leeswijzers

Een korte introductie voor een onderwerp uit de standaard, waarin aangeven is welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben, of hoe de standaard toegepast kan worden.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die onderdeel is van de standaard. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Schemadocumentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard, zoals XML schema's. De schema's zelf én de waardelijsten zijn te vinden op Gitlab.

Waardelijsten

Op diverse plaatsen in de XML schema's moeten voorgedefinieerde waardes gebruikt worden. De toegestane waardes zijn te vinden op gitlab waardelijsten.