Tekstmodel STOP 2.x

Evaluatie van het STOP 1.x tekstmodel heeft geleid tot de onderstaande verbetervoorstellen. Het gaat om een drietal noodzakelijk gebleken uitbreidingen en verder om het "verstrakken" van het model: verwijderen van overbodige elementen, vereenvoudigen van onnodig complexe structuren en beletten van ongeoorloofd gebruik van elementen in bepaalde tekstdelen. Indien akkoord worden deze aanpassingen in de 2.0 versie van STOP en de TPOD's opgenomen. In STOP gebeurt dat ofwel door schemawijziging of door bedrijfsregels, die ook de mogelijkheid bieden gebruik te ontraden i.p.v. af te keuren. Verwachting is dat geen van de te verwijderen mogelijkheden nu daadwerkelijk gebruikt wordt, behalve mogelijk in enkele legacy Rijkspublicaties, waarvoor gebruik in toekomstige publicaties dan ontraden zal worden.

Tekstmodel aanpassingen ten behoeve van renvooi worden toegelicht op deze pagina.

Uitbreidingen

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing

1.

LidNummer: Superieur (sup) en inferieur (sub) toevoegen

Nodig voor lidnummers als 1.quater (alleen voor het Rijk)

Sup blijkt niet noodzakelijk

geen

2.Ondertekening: Figuur toevoegenNodig voor bijvoorbeeld een gescande handtekeningFiguur toegevoegd aan Ondertekening
3.IntRef/ExtRef/IntIoRef: van de Nadruk elementen alleen <i>, <b> toevoegen

Maakt het mogelijk om een tekstfragment, inclusief cursieve tekst, als link te gebruiken. Onderstreping conflicteert mogelijk met de link opmaak. Voorbeeld: "Het stikstof probleem ontstaat door overvloedige uitstoot van NH3 (ammoniak)."Om aanduidingen voor vectoren als zodanig te herkennen worden deze vet weergegeven, daarom is <b> ook toegestaan.

<i>, <b> toegevoegd aan IntRef, ExtRef, IntIoRef

Renvooi uitbreidingen

Uitbreidingen ten behoeve van renvooi zijn opgesomd op deze pagina.

Opschonen tekstmodellen Instrumenten (gebruik structuurelementen)

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing
1.InleidendeTekst niet meer gebruikenElement Divisietekst volstaat in alle gevallenWeghalen
2.Inhoudsopgave niet meer gebruiken.Niet meer relevant bij digitale publicatie. Is in TPOD's al verboden.Weghalen
3.Toelichting niet meer toestaan in RegelingKlassiekRijksregelgeving kent geen te consolideren toelichtingenWeghalen (Afhankelijk van Natura2000 legacy)
4.InwerkingtredingArtikel alleen toestaan in RegelingKlassiekElement is alleen vereist voor de consolidatie van RegelingKlassiekWeghalen, zie Lichaam en STOP0101
4a.InwerkingtredingArtikel weghalen uit InstructieInstructie beschrijft wijzigingen in een niet-STOP regeling. Daar kan InwerkingtredingArtikel niet voorkomen.Weghalen
4bInwerkingtredingArtikel weghalen uit BesluitMutatie/Vervang en BesluitMutatie/VoegToeInwerkingtredingArtikel komt alleen voor in RegelingKlassiek. Binnen BesluitMutatie dus niet nodig.Weghalen
5.ArtikelsgewijzeToelichting buiten container Toelichting niet meer gebruikenHuidig toelichtingsmodel is onnodig complexAl akkoord (Ontraden, zie STOP0082)
6.Aanhef en Sluiting niet meer toestaan in BesluitKlassiekRedundant: beide elementen worden alleen gebruikt in RegelingKlassiekWeghalen
7.

Bijlage ontraden weghalen in BesluitKlassiek

Wordt alleen gebruikt bij Pons (vermelding GIO) *)Weghalen
8.In BesluitKlassiek verwijderen van MotiveringMotivering is het BesluitCompact equivalent van de Toelichting bij BesluitKlassiek.Weghalen
9.N.a.v. 5. hierboven: In BesluitKlassiek verwijderen van ArtikelgewijzeToelichtingHet verdient de voorkeur om ArtikelgewijzeToelichting niet zelfstandig te gebruiken, maar binnen Toelichting, zie STOP0082. In BesluitKlassiek kan deze mogelijkheid nu vervallen.Weghalen
10.In BesluitKlassiek verplicht maken van het RegelingOpschrift en in RegelingKlassiek juist optioneel.De geconsolideerde regeling van een BesluitKlassiek hoeft niet tot in lengte van dagen het opschrift van het initiële besluit te dragen. Vandaar dat het RegelingOpschrift in het klassieke model 'verplaatst' wordt naar het Besluit en het RegelingOpschrift van de Regeling alleen getoond wordt in de consolidatie, zie de BesluitKlassiek documentatie.Aanpassen

*) M.b.t. 7. Het Rijk gebruikt geen Pons. Bijlage bij besluitklassiek kent geen toepassing want er is geen tekst in BesluitKlassiek die naar de bijlage kan verwijzen. De enige tekst in besluitklassiek zelf is de toelichting (met eigen bijlagen). Alle juridische tekst staat in RegelingKlassiek.

Aanscherpen gebruik STOP tekstsoorten

Bloktekst

Zie de beschrijving bij soort tekstelement: Bloktekst.

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing
1.ExtIoRef (binnen Inhoud) ook niet toestaan in de tekstelementen in Figuur en Formule (Titel, Bijschrift en Bron) en in de Lijst-elementen Lijstaanhef en Lijstsluiting.Geen passende plaatsen voor het vermelden van een informatieobjectWeghalen, zie STOP0104
2.Begrippenlijst niet meer toestaan in Citaat, Kadertekst en LiGeen geëigende context voor Begrippenlijst, mogelijk conflicterende presentatieWeghalen
3.Lijst-elementen binnen Noot: gebruik van Figuur, Formule, Begrippenlijst verbieden?Gebruik van uitgebreide noten in (digitale) teksten ontmoedigenOntraden, zie STOP0105
4.Figuur/Formule/Begrippenlijst/table mogen geen (klein)kindelement zijn van Aanhef (incl. Considerans en Afkondiging), Rectificatietekst, Definitie en evt. Noot (zie vraag hieronder)Eerstgenoemde elementen passen niet bij de functie van genoemde tekstblokkenWeghalen, zie STOP0106, STOP0107, STOP0108
5.Wordt table binnen een lijstitem (Li) gebruikt? Ja, wordt in de Omgevingsregeling en de Invoeringsregeling gebruikt om formules van nummers te voorzien.Ongebruikelijk, complicerend voor opmaakOntraden STOP0009 (legacy Rijk?)
6.Tabel mag niet oneigenlijk gebruikt worden om Kadertekst te emuleren (één cel) of meer figuren naast elkaar te positioneren (één rij)Weergave is niet voorspelbaar.Ontraden zie STOP0029, STOP0093 en STOP0094
7.Contact verwijderen uit TermBegrippenlijst mag niet oneigenlijk gebruikt worden om een e-mail lijst te maken.Weghalen

Koptekst

Zie de beschrijving bij soort tekstelement: Koppen.

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing
1.Nadrukelementen m.u.v. i en b niet toestaan in kop- en titelelementen.Nadruk anders dan i en b kan conflicteren met Kopopmaak. Om aanduidingen voor vectoren als zodanig te herkennen worden deze vet weergegeven, daarom is <b> ook toegestaan.Weghalen
2.

In Tussenkop zijn geen nadrukelementen toegestaan, ook i niet.

Nadruk kan conflicteren met Kopopmaak

Deels weggehaald, inlines voor Tussenkop identiek aan overige koppen
3.Links niet toestaan in KoppenNiet goed verenigbaar met functie en opmaak van koppenWeghalen, alleen IntRef als ontraden behouden (zie STOP0117)
4.Inline-elementen verwijderen uit Titelregel (uitsluitend gebruikt in publicatieblad)In de kop van een publicatieblad worden geen inlines gebruikt.Weghalen
5.Overbodige inline-elementen verwijderen uit Label en NummerLabel en Nummer zijn speciale kop-elementen met afwijkende inhoud.Weghalen

Inlines

Zie de beschrijving bij soort tekstelement: Inline.

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing
1.Nadrukelementen niet recursief gebruikenOpmaaksoftware kan niet omgaan met bijv. dubbel <b>. Combinaties zijn wel toegestaan.Niet toestaan, zie STOP0109 t/m STOP0112
2.Geen links in links toestaan; ook niet via NieuweTekst/VerwijderdeTekst. Zie Inline tekstelementenNesting van links resulteert in conflicterend browsergedragNiet toestaan, zie STOP0113
3.Geen inline-elementen toestaan in ExtIoRefControle op correcte syntax JOIN-IDWeghalen
4.Geen harde regelovergang (<br>) in links toestaanmulti-line link is niet gewenstWeghalen
5.Moet het gebruik van element abbr ontraden worden?Wordt niet gebruikt in de Officiële Publicatie. Doet de viewer er iets mee?Weghalen
7.Noot binnen Noot (recursief) is niet toegestaanGebruik is niet zinvolWeghalen, zie STOP0114
8.

Noot: attribuut @type verwijderen waardelijst inperken.

Eindnoot en margenoot worden niet ondersteund. Alle noten zijn impliciet voetnoten, behalve in een tabel (tabelnoten).Waardelijst ingeperkt
8a.Noot: NootNummer verplicht elementUitgangspunt van STOP is dat de schrijver zoveel mogelijk vrijheid behoudt. Weglaten van Nootnummer leidt tot het moeten genereren van nootnummers bij weergave. Dit kan leiden tot andere weergave dan door de schrijver beoogd, dit is ongewenst.Verplicht maken
9.InlineTekstAfbeelding bij voorkeur niet gebruikenElk UTF-8 symbool kan gebruikt worden in STOP. Een InlineTekstAfbeelding schaalt niet mee met het weergave font. Zie inline elementen Voor afbeeldingen Figuur en voor formules Formule gebruiken.Ontraden, zie STOP0115

Aantekeningen

Zie de beschrijving bij soort tekstelement: Aantekening.

NrOmschrijvingToelichtingAanpassing
1.Redactioneel niet meer gebruikenNiet relevant in STOP, voor redactionele consolidatie.Ontraden (mogelijk wel relevant t.b.v. Rijksscenario's), zie STOP0116. Indien toch gebruikt, dan hooguit als onderdeel van een regelingmutatie en nooit in het 'besluit-deel' van een besluit, zie STOP0122.