Element tekst:table

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:table> bevat een tabel conform het CALS Exchange Table Model.

Informatie

Alle elementen binnen de tabel kunnen soms waarden overnemen van de attributen op het omvattende <table> of <tgroup>.

Niet opgenomen CALS elementen

Het tabelmodel is gebaseerd op de CALS-standaard, er zijn twee elementen die niet zijn overgenomen voor gebruik in STOP:

  • spanspec - Een element om horizontale overspanning te definiëren die middels een referentie kan worden gebruikt op het niveau van een cel (<entry>). Deze mogelijkheid wordt niet volledig worden ondersteund door software om de tabel te publiceren in HTML of PDF.
  • tfoot - Een element om tabel-rijen te definiëren die onderaan een tabel worden afgebeeld. Doel van een tfoot is om een tabel dynamisch te maken, bij voorbeeld om het resultaat van een optelling van waarden binnen een kolom te kunnen weergeven. Dit is niet voor STOP overgenomen omdat vanuit juridisch oogpunt de gegevens statisch moeten zijn zodat deze niet onbedoeld kunnen veranderen door een mutatie in de gepubliceerde tabel.

STOP specifieke toevoegingen

Naast de CALS elementen en attributen heeft een tabel <tekst:table> een aantal STOP specifieke kenmerken:

  • <table> heeft verplicht de attributen wId en eId.
  • Aan het element <tekst:table> kan aan het eind een element tekst:Bron worden toegevoegd waarin de afkomst of grondslag van de tabel kan worden beschreven.

Documentatie

Zie ook de documentatie over tabellen voor voorbeelden en nadere toelichting op de attributen.

Soort tekstelement

Beperkingen

  • Het is niet toegestaan om tabellen te "nesten", dus een element <tekst:table> mag niet voorkomen binnen een tabelcel.
  • Een tabel van 1 cel is niet toegestaan. In plaats daarvan moet Kadertekst worden gebruikt. Een tabel moet altijd minimaal 2 kolommen en 2 rijen hebben.
  • Tabellen mogen niet worden gebruikt binnen een <Aanhef> (<Aanhef>, <Considerans>, <Afkondiging>), <Rectificatietekst>, <Definitie> en <Noot>.
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableAttribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:titleElement tekst:tgroupElement tekst:Bron
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bron, Element tekst:tgroup, Element tekst:title
Attributen
QName Type Use
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
eId Simple Type tekst:dtEID required
frame Simple Type tekst:wlTableFrame optional
orient Simple Type tekst:wlTableOrientatie optional
pgwide Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
tabstyle xs:NMTOKEN optional
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0009

Een lijst MAG GEEN geen tabel bevatten

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0029

Een tabel MOET ten minste twee kolommen hebben