Element tekst:WijzigArtikel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

"Het tekstonderdeel tekst:WijzigArtikel bevat de tekstuele omschrijving van de wijzigingen op een regeling

Informatie

Een <tekst:WijzigArtikel> bevat alle wijzigen aan één regelingversie, gegeven de @was van de tekst:RegelingMutatie, waaruit de @wordt ontstaat.

Een <tekst:WijzigArtikel> kan - afhankelijk van de context waarin deze voorkomt een afwijkende opbouw hebben:

tekst:RegelingKlassiek

 • Het Bevoegd Gezag kan er voor kiezen het element <tekst:WijzigArtikel> onder te verdelen in een aantal elementen tekst:WijzigLid, bv. voor het groeperen van de wijzigingen per datum inwerkingtreding.
 • Het element tekst:RegelingMutatie wordt direct in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> opgenomen.
 • Voor wijzigingen op regelingen die niet volgens het IMOP-tekstmodel beschikbaar zijn kan in <tekst:WijzigArtikel> of in <tekst:WijzigLid> de wijziging worden opgenomen binnen een element tekst:WijzigInstructies.

tekst:BesluitCompact

 • Binnen een element tekst:Wat wordt verwezen naar een <tekst:WijzigBijlage> met een <tekst:RegelingMutatie>.
 • STOP0073: Binnen een <BesluitCompact> mag een <WijzigArtikel> NIET onderverdeeld worden in tekst:WijzigLid-elementen.
Soort tekstelement

Voorbeeld

<WijzigArtikel eId="art_I" wId="gm9999_1__art_I">
 <Kop>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <Wat>Het omgevingsplan Pyrodam wordt gewijzigd zoals gegeven in
  <IntRef ref="cmp_A"
      scope="WijzigBijlage">Bijlage A</IntRef> van dit Besluit.</Wat>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:InwerkingtredingArtikel, tekst:Mededelingtekst, tekst:Rectificatietekst, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigLid
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:KopElement tekst:WijzigArtikel / tekst:WatElement tekst:OpmerkingVersieElement tekst:WijzigLidElement tekst:WijzigInstructiesElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:OpmerkingVersie, Element tekst:RegelingMutatie, Element tekst:WijzigArtikel / tekst:Wat, Element tekst:WijzigInstructies, Element tekst:WijzigLid
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0015

Een RegelingTijdelijkdeel MAG GEEN WijzigArtikel hebben

STOP0016

Een RegelingCompact MAG GEEN WijzigArtikel hebben

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0040

Een element RegelingMutatie binnen een WijzigArtikel mag alleen voorkomen in een regeling volgens het klassieke model (RegelingKlassiek).

STOP0073

Een WijzigArtikel in een BesluitCompact MAG GEEN Wijziglid bevatten

Element tekst:WijzigArtikel / tekst:Wat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lokale element <Wat> bevat een aanduiding, verwijzing of tekstuele beschrijving van de wijziging.

Informatie
Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:IntRefComplex Type tekst:dtWat
Type Complex Type tekst:dtWat
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
mixed: true
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'