Element tekst:RegelingMutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingMutatie> bevat de wijzigingen van een RegelingVersie (in @was) naar een nieuwe RegelingVersie (in @wordt).

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

 1. <BesluitKlassiek> - een <RegelingMutatie> wordt opgenomen in een <WijzgArtikel> of <WijzigLid>.
 2. <BesluitCompact> een <RegelingMutatie> moet worden opgenomen in een <WijzigBijlage>.
 3. STOP0074: @wordt moet uniek zijn binnen één tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek.

Voorbeeld

<RegelingMutatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
         componentnaam="wijziging"
         was="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-01-15;1"
         wordt="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-01-28;2">
 <Vervang wat="gm9999_1__art_1">
  <Wat>Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
  <Artikel eId="art_1"
       wId="gm9999_1__art_1">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>1</Nummer>
    <Opschrift>Begripsbepalingen</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>In deze regeling wordt verstaan onder: </Al>
    <Begrippenlijst eId="art_1__list_1"
             wId="gm9999_1__art_1__list_1">
     <Begrip eId="art_1__list_1__item_1"
          wId="gm9999_1__art_1__list_1__item_1">
      <Term>consumentenvuurwerk</Term>
      <Definitie>
       <Al>consumentenvuurwerk in de zin van het <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0013360"
                                 soort="JCI">Vuurwerkbesluit</ExtRef></Al>
      </Definitie>
     </Begrip>
     <!-- wId is van versie 2 van de regeling -->
     <Begrip eId="art_1__list_1__item_2"
          wId="gm9999_2__art_1__list_1__item_2"
          wijzigactie="voegtoe">
      <Term>fop- en schertsvuurwerk</Term>
      <Definitie>
       <Al>fop- en schertsvuurwerk zoals bedoeld in het <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0013360"
                                    soort="JCI">Vuurwerkbesluit</ExtRef></Al>
      </Definitie>
     </Begrip>
    </Begrippenlijst>
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Vervang>
 <Vervang wat="gm9999_1__art_2">
  <Wat>Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
  <Artikel eId="art_2"
       wId="gm9999_1__art_2">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>2</Nummer>
    <Opschrift>Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling</Opschrift>
   </Kop>
   <Lid eId="art_2__para_1"
      wId="gm9999_1__art_2__para_1">
    <LidNummer>1.</LidNummer>
    <Inhoud>
     <Al>Het is verboden consumentenvuurwerk <NieuweTekst>en fop- en
      schertsvuurwerk</NieuweTekst> te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan
      veroorzaken. </Al>
    </Inhoud>
   </Lid>
   <Lid eId="art_2__para_3"
      wId="gm9999_1__art_2__para_3">
    <LidNummer>2.</LidNummer>
    <Inhoud>
     <Al>De verboden bedoeld in het <IntRef ref="art_2__para_1"
                         scope="Lid">eerste</IntRef> lid
      zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel <ExtRef ref="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&amp;boek=Derde&amp;titeldeel=I&amp;artikel=429"
                                               soort="URL">429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht</ExtRef>.</Al>
    </Inhoud>
   </Lid>
  </Artikel>
 </Vervang>
</RegelingMutatie>
Informatiemodel RegelingMutatie (entiteit)
Verwijzingen tekst:BesluitMutatie, tekst:Instructie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agComponentMutatieElement tekst:VoegToeElement tekst:VervangElement tekst:VervangKopElement tekst:VerwijderElement tekst:VervangRegeling
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Vervang, Element tekst:VervangKop, Element tekst:VervangRegeling, Element tekst:Verwijder, Element tekst:VoegToe
Attributen
Beperkingen
STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0040

Een element RegelingMutatie binnen een WijzigArtikel mag alleen voorkomen in een regeling volgens het klassieke model (RegelingKlassiek).

STOP0066

Voor een mutatie MOET de waarde van de attributen @was en @wordt beginnen met dezelde akn identificatie van het work.

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP0123

Elke combinatie van de attributen @context en @positie MOET uniek zijn binnen een RegelingMutatie.

STOP0124

Een element dat verwijderd wordt MAG NIET als @context gebruikt worden binnen dezelfde RegelingMutatie.

STOP0125

Elke wId van een structuur-element uit de `was`-versie MOET voorkomen in de `wordt`-versie tenzij deze expliciet verwijderd is in een tekst:Verwijder of met een wijzigactie="verwijder" binnen tekst:Vervang.

STOP0200

Een tekst:RegelingMutatie MOET leiden tot een valide XML codering van de gewijzigde regeling (De resulterende regeling moet voldoen aan de XML schema's en de bedrijfsregels).