Element tekst:Mededeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De officiële publicatie afkomstig van het BG die geldt als een "Mededeling" zoals bijvoorbeeld beschreven in Artikel 8:80 Algemene wet bestuursrecht.

Informatie

De tekst bevat een mededeling over een gerechtelijke uitspraak betrekking hebbend op een gepubliceerde tekst (zoals aangegeven in data:mededelingOver), bijvoorbeeld zoals vermeld in een Besluit. Informatie die in de tekst van een mededeling is vermeld, wordt typisch in een machineleesbare vorm opgenomen als een annotatie bij de mededeling. Bijvoorbeeld: bij een mededeling van een vernietigd besluit wordt consolidatieinformatie gevoegd waardoor de vernietiging ook verwerkt kan worden in de geconsolideerde regeling.

Soort tekstelement

Beperkingen

 1. Als een Mededeling maar één tekst:Divisietekst heeft, hoeft die geen Kop te hebben.

Voorbeeld

<Mededeling xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  
 <RegelingOpschrift eId="longTitle"
           wId="longTitle">
  <Al>Mededeling van de vernietiging van het besluit tot het wijzigen van het vuurwerkverbodsgebied in het Omgevingsplan Pyrodam</Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam eId="body"
      wId="body">
   <Divisietekst eId="content_1"
           wId="gm9999_1__content_1">
   <Kop>
    <Opschrift>Wijzigingsbesluit van 19 juni 2020 van het Omgevingsplan</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Burgemeester en wethouders van Pyrodam maken bekend:</Al>
    <Lijst eId="content_1__list_1"
        type="expliciet"
        wId="gm9999_1__content_1__list_1">
     <Li wId="gm9999_1__content_1__list_1__item_1"
        eId="content_1__list_1__item_1">
      <LiNummer>•</LiNummer>
      <Al>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 
      11 november 2020 naar aanleiding van aangetekend beroep, het 
      "Wijzigingsbesluit van 19 juni 2020 van het Omgevingsplan"
      vernietigd.</Al>
     </Li>
    </Lijst>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
  <Divisietekst eId="content_2"
          wId="gm9999_1__content_2">
   <Kop>
    <Opschrift>Inwerkingtreding</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Het ongewijzigde omgevingsplan, gepubliceerd op 2020-01-21 
    blijft hierdoor onverminderd van kracht.</Al> 
    <Al>Pyrodam, 14 november 2020</Al>
    <Al>Burgemeester en wethouders van Pyrodam.</Al>
    <Al>De Secretaris, P.E.N. Licker</Al>
    <Al>De Burgemeester, B.E. Stuurder-Huizen</Al>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>  
 </Lichaam>
</Mededeling>
Informatiemodel Tekst mededeling (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:Mededeling / tekst:Lichaam
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Mededeling / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional

Element tekst:Mededeling / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lichaam van een mededeling.

Informatie

Het lichaam van een tekst:Mededeling heeft altijd een Vrijetekststructuur Het bevat optionele tekst:Mededelingtekst-elementen om eventuele regelingmutaties ten gevolge van de uitspraak in renvooi weer te kunnen geven.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Zie tekst:Mededeling voor een compleet voorbeeld van een <Mededeling> met <Lichaam>.

Informatiemodel Lichaam (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:Mededelingtekst
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Mededelingtekst
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'