Element tekst:ExtRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

tekstonderdeel dat verwijst naar een doel dat zich buiten de tekst van de expression van de verwijzing bevindt.

Informatie

STOP sluit aan bij de juridische conventies die gelden voor het verwijzen naar teksten, informatieobjecten en andere locaties. Zie de toelichting voor de verschillende mogelijkheden.

Attributen

  • @ref - verplicht - Het doel waarnaar verwezen wordt. Deze is afhankelijk van de waarde van attribuut @soort. Zie voor de verschillende coderingen de generieke beschrijving van het attribuut ref.
  • @scope - optioneel - Typering van de bestemming. Deze @scope kan door STOP-verwerkende systemen als hint worden gezien om een voorspelling te doen over de bestemming. Voor IntRef kent @scope wel een limitatieve lijst van mogelijke waarden; voor <ExtRef> is geen waardelijst te definiëren.
  • @soort - verplicht - De soort identificatie die in het @ref is opgenomen (bv. URL, AKN, JOIN, JCI); zie attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort.
Soort tekstelement

Beperkingen

  • Het element <tekst:ExtRef> mag niet gebruikt worden voor verwijzingen binnen de expression zelf: daar is het element tekst:IntRef voor bedoeld.
Informatiemodel
Verwijzingen data:TekstReferentie, tekst:ExtIoRef, tekst:IntIoRef, tekst:IntRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie, attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agExtrefRefSoortAttribuutgroep: tekst:agDoelReferentieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
ref xs:anyURI required
scope Simple Type tekst:dtScope optional
soort Simple Type tekst:wlSoortExtrefNotatie required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0050

Een externe referentie MOET de juiste notatie gebruiken

STOP0113

Link-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.

STOP2033

Een met een Besluit, Mededeling of Rectificatie meegeleverd alleen bekend te maken informatieobject MAG ALLEEN als inhoud van tekst:ExtRef genoemd worden in het "besluitdeel" van een Besluit, Mededeling of Rectificatie (dus niet in de Regeling of een Regelingmutatie).