Element tekst:BesluitMutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitMutatie> bevat de wijzigingen (in renvooi) die een rectificatie op een te rectificeren besluitversie aanbrengt.

Informatie

Een <tekst:BesluitMutatie> wordt alleen gebruikt binnen een Rectificatie. De wijzigingen die een rectificatie aanbrengt op een besluitversie worden niet in geconsolideerde vorm gepubliceerd op de landelijke platformen; met andere woorden: "besluiten worden niet geconsolideerd". Zie ook STOP-modellering van een rectificatie.

Een <tekst:BesluitMutatie> kan naast de onderdelen die binnen regelteksten voorschriften bevatten, zoals Artikel of Divisietekst, daarnaast ook de volgende onderdelen van een BesluitCompact of BesluitKlassiek muteren of toevoegen:

Soort tekstelement

Beperkingen

Voorbeeld

Rectificatie van het RegelingOpschrift

<BesluitMutatie componentnaam="rectificatiebesluit1">
 <Vervang wat="gm9999_1__art_II">
  <Wat>De tekst van Artikel II wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd: </Wat>
  <Artikel eId="art_II"
       wId="gm9999_1__art_II">
   <Kop>
    <Nummer>II</Nummer>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Deze verordening treedt in werking op <VerwijderdeTekst>1 februari
     2020</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>15 februari 2020</NieuweTekst>.</Al>
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Vervang>
</BesluitMutatie>

Rectificatie van de Opschrift, Sluiting en enig artikel

<BesluitMutatie componentnaam="rectificatieC">
 <Vervang wat="longTitle">
  <Nummer>1</Nummer>
  <Wat>De tekst van het opschrift van het besluit wordt op de aangegeven wijze
   gecorrigeerd:</Wat>
  <RegelingOpschrift eId="longTitle"
            wId="longTitle">
   <Al>Besluit van 20 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
    van Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en het
    <NieuweTekst>Besluit</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>besluit</VerwijderdeTekst>
    register collectieve
    <NieuweTekst>vorderingen</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>acties</VerwijderdeTekst>
   </Al>
  </RegelingOpschrift>
 </Vervang>
 <Vervang wat="formula_1">
  <Nummer>2</Nummer>
  <Wat>De tekst van de aanhef wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd:</Wat>
  <Aanhef eId="formula_1"
       wId="formula_1">
   <Al>Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
    Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</Al>
   <Considerans>
    <Al>Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2019,
     nr. 2748349, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;</Al>
    <Al>Gelet op artikel
     <NieuweTekst>VI</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>IV</VerwijderdeTekst> van de Wet
     afwikkeling massaschade in collectieve actie<NieuweTekst> en artikel 2 van het
     Besluit register collectieve vorderingen</NieuweTekst>;</Al>
   </Considerans>
   <Afkondiging>
    <Al>Hebben goedgevonden en verstaan:</Al>
   </Afkondiging>
  </Aanhef>
 </Vervang>
 <Vervang wat="mnre1000_1__art_enig">
  <Nummer>3</Nummer>
  <Wat>De tekst van het enig artikel wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd: </Wat>
  <Artikel eId="art_enig"
       wId="mnre1000_1__art_enig">
   <Kop>
    <Opschrift>Enig artikel</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en het
     <NieuweTekst>Besluit</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>besluit</VerwijderdeTekst>
     register collectieve
     <NieuweTekst>vorderingen</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>acties</VerwijderdeTekst>
     treden in werking met ingang van 1 januari 2020. </Al>
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Vervang>
</BesluitMutatie>
Informatiemodel BesluitMutatie (entiteit)
Verwijzingen tekst:RegelingMutatie
Diagram
Element tekst:BesluitMutatie / tekst:VoegToeElement tekst:BesluitMutatie / tekst:VervangElement tekst:VerwijderElement tekst:VervangKop
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:BesluitMutatie / tekst:Vervang, Element tekst:VervangKop, Element tekst:Verwijder, Element tekst:BesluitMutatie / tekst:VoegToe
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam required
Beperkingen
STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0066

Voor een mutatie MOET de waarde van de attributen @was en @wordt beginnen met dezelde akn identificatie van het work.

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP0201

Een tekst:BesluitMutatie MOET leiden tot een valide XML codering van het gewijzigde besluit (Het resulterende besluit moet voldoen aan de XML schema's en de bedrijfsregels).

Element tekst:BesluitMutatie / tekst:VoegToe

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:VoegToe> wordt gebruikt voor het toevoegen van een tekstonderdeel aan een te rectificeren besluit.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld


<VoegToe xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
 context="minX_1_chp_5__art_25" positie="volgtOp">
 <Wat>Correctie: Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:</Wat>
 <Artikel eId="chp_5__art_25a" wId="minX_2__chp_5__art_25a">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>25a</Nummer>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Het is de marktdeelnemer verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel
     5, tweede lid, of artikel 9a gestelde verplichtingen. </Al>
   </Inhoud>
 </Artikel>
</VoegToe>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:VoegToe
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigLocatieElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AanhefElement tekst:SluitingElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:Motivering
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Motivering, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Use
context Simple Type tekst:dtWID required
positie Simple Type tekst:wlPositieWijziging required

Element tekst:BesluitMutatie / tekst:Vervang

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Vervang> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) in een te rectificeren besluit moet worden vervangen.

Informatie

Ten behoeve van de renvooi-weergave wordt via de elementen NieuweTekst en VerwijderdeTekst aangegeven welke stukken van de tekst gewijzigd zijn. Elementen die geen tekst bevatten (zoals het element Figuur) hebben t.b.v. de renvooiweergave een @wijzigactie.

Renvooi verplicht

Binnen tekst:Vervang is het verplicht om tenminste één renvooi-element op te nemen, tenzij het een niet-juridische wijziging betreft, te herkennen aan het attribuut @revisie. Zie STOP0086 en Renvooitekst.

Soort tekstelement

Voorbeeld met renvooi

<Vervang xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
     wat="longTitle">
 <Wat>De tekst van het regelingopschrift wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd:</Wat>
 <RegelingOpschrift eId="longTitle"
           wId="longTitle">
  <Al><NieuweTekst>Rijkswet</NieuweTekst><VerwijderdeTekst>Wet</VerwijderdeTekst> van 27
   juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een
   verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van
   het Nederlanderschap na erkenning </Al>
 </RegelingOpschrift>
</Vervang>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Vervang
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agVervangElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AanhefElement tekst:SluitingElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:MotiveringElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:WijzigArtikel
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Motivering, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
revisie Simple Type tekst:wlRevisie optional
wat Simple Type tekst:dtWID required
Beperkingen
STOP0086

Renvooi-mutatieacties (Vervang, VervangKop) met een juridische wijziging (@revisie = "0") MOETEN minimaal één renvooimarkering bevatten (tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie).