Element tekst:Artikel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het onderdeel tekst:Artikel bevat regeltekst in het geval van Artikelstructuur (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.54 lid 1): Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen.

Informatie

Een Artikel kan worden onderverdeeld in leden (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.58).

Het element <tekst:Artikel> is niet bedoeld voor wijzigingsbepalingen. Voor wijzigingsbepalingen is het element tekst:WijzigArtikel te gebruiken. Zie voor de toepassing van artikelen en wijzigartikelen de documentatie van het klassieke model.

De kop van een divisietekst wordt op dezelfde manier getoond als een tussenkop.

Soort tekstelement

Beperkingen

Om artikelen goed te kunnen verwerken in mutaties en renvooimarkering toe te staan is het model voor <tekst:Artikel> erg vrij.

Het model voor een Artikel staat voor die toepassing een combinatie met twee typen elementen toe voor de elementen <tekst:Inhoud>, <tekst:Lid>, <tekst:Vervallen> en <tekst:Gereserveerd>.

Deze combinaties zijn niet toegestaan buiten een <tekst:Vervang> in een <tekst:RegelingMutatie> of een <tekst:BesluitMutatie>. Hiervoor zijn een aantal schematronvalidaties beschikbaar om die uitzonderingen correct af te vangen.

Voorbeeld Artikel

<Artikel eId="art_1" wId="gm9999_1__art_1">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>1</Nummer>
  <Opschrift>Begripsbepalingen</Opschrift>
 </Kop>
 <Inhoud>
  <Al>In dit omgevingsplan wordt verstaan onder: </Al>
  <Begrippenlijst eId="art_1__list_1"
           wId="gm9999_1__art_1__list_1">
   <Begrip eId="art_1__list_1__item_1"
        wId="gm9999_1__art_1__list_1__item_1">
    <Term>consumentenvuurwerk</Term>
    <Definitie>
     <Al>consumentenvuurwerk in de zin van het 
     <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0013360"
          soort="JCI">Vuurwerkbesluit</ExtRef>.</Al>
    </Definitie>
   </Begrip>
   <Begrip eId="art_1__list_1__item_2"
        wId="gm9999_1__art_1__list_1__item_2">
    <Term>openbare plaats</Term>
    <Definitie>
     <Al>Plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat
     voor het publiek. Onder openbare plaats wordt niet begrepen 
     een gebouw of besloten plaats.</Al>
    </Definitie>
   </Begrip>
  </Begrippenlijst>
 </Inhoud>
</Artikel>

Voorbeeld Artikel/Lid

<Artikel eId="art_2" wId="gm9999_1__art_2">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>2</Nummer>
  <Opschrift>Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling</Opschrift>
 </Kop>
 <Lid eId="art_2__para_1"
    wId="gm9999_1__art_2__para_1">
  <LidNummer>1.</LidNummer>
  <Inhoud>
   <Al>Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te
   gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. </Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
 <Lid eId="art_2__para_2"
    wId="gm9999_1__art_2__para_2">
  <LidNummer>2.</LidNummer>
  <Inhoud>
   <Al>De verboden bedoeld in het <IntRef ref="art_2__para_1"
                       scope="Lid">eerste lid</IntRef> 
    zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 
    <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;boek=Derde&amp;titeldeel=I&amp;artikel=429"
         soort="JCI">
    429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht</ExtRef>.</Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
</Artikel>
Informatiemodel Artikel (entiteit), Artikel met leden (entiteit)
Verwijzingen tekst:Gereserveerd, tekst:InwerkingtredingArtikel, tekst:Lid, tekst:Vervallen, tekst:WijzigArtikel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:InhoudElement tekst:Lid
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Kop, Element tekst:Lid, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0070

Een Artikel MAG na een KOP slechts één ander type element (Vervallen, Gereserveerd, NogNietInWerking, Inhoud of Lid) bevatten, combinaties zijn niet toegestaan.