Uitgangspunten

Uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor de standaard.

Toepassingsgebied

STOP is een STandaard voor Officiële Publicaties. De standaard richt zich ook op de informatie die aan de basis ligt van die publicaties. Op dit moment ondersteund de standaard besluiten van algemene strekking en besluiten over beleidsvoornemens, inclusief de daaruit volgende regelgeving. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor STOP is dat concept regelgeving geautomatiseerd omgezet kan worden in een besluit en dat uit het gepubliceerde besluit geautomatiseerd geconsolideerde regelgeving afgeleid kan worden.

Publicatieketen

In de keten van plan tot publicatie zijn vele partijen betrokken: bevoegd gezagen(BG), adviesbureau's, bronhouderkoppelvlak(BHKV), landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen(LVBB), de KOOP publicatie portalen, digitaal stelsel omgevingswet-landelijke voorziening(DSO-LV) en andere afnemers. STOP ondersteund deze publicatieketen door voor te schrijven hoe in deze keten besluiten en (concept) regelingen uitgewisseld worden.

Juridische context

De Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Bekendmakingswet (Bkw) en de Omgevingswet (OW) vormen de juridische context van de STOP standaard. Deze wetten bevatten uitgangspunten waarop de STOP standaard gebaseerd is.

Toepassingsprofielen

STOP biedt vaak meerdere modellen om hetzelfde te bereiken. Dat is nodig omdat niet elk besluit of alle regelgeving op dezelfde manier opgeschreven wordt. Ook het te volgen proces om te komen tot wettelijk geldende regelgeving en de publicaties die daarvoor gedaan moeten worden zijn afhankelijk van de soort besluit of regelgeving. Voor het toepassen van de standaard voor concrete besluiten moet een selectie gemaakt worden van de mogelijkheden die STOP biedt. Dat wordt beschreven in toepassingsprofielen die als handleiding voor het gebruik van de standaaard zelf geen onderdeel uitmaken van STOP.

Regelgeving digitaal

De huidige digitalisering van het toepassingsgebied van de standaard is versnipperd: verschillende aspecten worden met aparte informatiemodellen beschreven die niet (of niet goed) op elkaar aansluiten. Dezelfde informatie kent verschillende verschijningsvormen en het omzetten van de ene naar de andere vorm is een handmatig proces dat soms meer gestoeld is op interpretatie dan conversie. STOP is ontworpen om digitale herbruikbaarheid van juridische informatie beter te faciliteren, en het proces van totstandkoming van juridisch geborgde informatie te automatiseren.

Consolidatie en versiebeheer

Bevoegd gezag is alleen verantwoordelijk voor consolidatie van de actuele regelgeving. De landelijke voorzieningen moeten echter inzicht bieden in de volledige historie. Dus ook welke regelgeving met de kennis van nu in het verleden geldig is geweest. STOP versiebeheer rapporteert over het interne versiebeheer van het bevoegd gezag om dit mogelijk te maken.

Functioneel presenteren

STOP gaat primair over de informatie in de regelgeving. En zo min mogelijk over de wijze van presenteren van deze informatie. STOP hanteert het principe van functioneel presenteren en biedt daarmee zoveel mogelijk vrijheid om de presentatie aan te passen naar gelang de toepassing (DSO-LV, officielebekendmakingen.nl, etc.).

Verschillen met de huidige praktijk

STOP volgt op hoofdlijnen de huidige praktijk waar het gaat om opstellen van regelgeving, besluitvorming en consolidatie. Op een aantal punten zijn er verschillen met de huidige praktijk om de doelstellingen van STOP te kunnen realiseren.

Relatie met andere standaarden

Waar mogelijk maakt STOP gebruik van bestaande standaarden (bijvoorbeeld voor naamgeving en geometrie). In relatie met andere standaarden wordt beschreven op welke standaarden STOP gebaseerd is en welke standaarden door STOP gebruikt worden.