Standaard Officiële Publicaties

Dit is de documentatie van versie 2.0.0-rc van de Standaard Officiële Publicaties (STOP) die is gepubliceerd op 17-02-2023. De documentatie bestaat uit verschillende delen:

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de wijzigingen die in deze STOP-versie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere STOP-versies, en wijzigingen in de bijbehorende documentatie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere documentatie-versies.

Uitgangspunten

Een beschrijving van de uitgangspunten die een rol gespeeld hebben bij het opstellen van de standaard. Het gaat daarbij zowel om de juridische context, functionele eisen en architectuuroverwegingen.

Gebruik van de standaard: Besluiten en regelingen

Een beschrijving per onderwerp waarvoor de standaard toegepast kan worden. De indeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op de volgorde waarin de informatie tot stand komt die volgens de standaard uitgewisseld kan worden.

Officiële publicaties

Dit deel bevat drie onderwerpen. Beschrijving van kennisgeving en mededeling, gebruikt door het bevoegd gezag om informatie over besluiten te publiceren. Daarnaast beschrijving van gebiedsmarkering en effectgebied om belanghebbenden te attenderen op besluiten. En als derde de STOP modellering van de daadwerkelijke officiële publicatie van een besluit, kennisgeving of mededeling in een publicatieblad.

Geconsolideerde regelgeving

Hoe is de geconsolideerde regelgeving tot stand gekomen? Hoe kunnen bijbehorende annotaties synchroon gehouden worden en hoe heeft de regelgeving zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die onderdeel is van de standaard.

Bedrijfsregels

Een opsomming van de bedrijfsregels die van toepassing zijn voor de informatie. Naast deze bedrijfsregels worden soms in de documentatie aanvullende conformiteitsregels beschreven. De bedrijfsregels uit de opsomming worden expliciet benoemd omdat ze te valideren zijn tijdens of na de uitwisseling van informatie.