Besluiten en regelingen

Een uitgangspunt van STOP is dat het creatieproces automatiseerbaar moet zijn. Daarom bevat STOP - naast modellen voor het eigenlijke domein van de officiële publicaties - ook modellen voor de juridische instrumenten die de bron van bekendmakingen en publicaties zijn en die leiden tot de (geconsolideerde) regelgeving.

Het ontwerp van STOP gaat uit van een algemeen proces voor de totstandkoming van nieuwe regelgeving gebaseerd op de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de AWB. Dit proces zal voor de verschillende soorten regelingen anders ingevuld worden. De manier waarop bevoegd gezagen het proces inrichten zal afhangen van factoren zoals de frequentie waarmee een regeling wordt aangepast. In de toepassingsprofielen zal beschreven worden hoe het algemene proces voor een specifiek soort regeling en eventueel een bepaald soort bevoegd gezag uitgewerkt moet worden.

Bij het proces van de totstandkoming van nieuwe regelgeving relevant zijn de volgende onderwerpen relevant.

Starten van een project

Voordat gestart kan worden met het schrijven van nieuwe regelgeving, moeten eerst enkele randvoorwaarden ingericht worden, zodat het versiebeheer direct vanaf het starten van het project goed verloopt.

Opstellen regelgeving

Een regeling bestaat uit tekst, annotaties en informatieobjecten (voor niet in tekst uit te drukken aspecten van de regeling). Wat is mogelijk en welke beperkingen gelden bij het opstellen van regelgeving?

Samenwerken aan regelgeving

Vaak wordt het opstellen van regelgeving (deels) uitbesteed aan adviesbureaus en soms komt een initiatiefnemer zelf met een voorstel voor aanpassingen in de regelgeving. STOP bevat faciliteiten voor versiebeheer en het uitwisselen van concept regelingen, zodat samenwerken aan regelgeving mogelijk is.

Opstellen van een besluit

Nieuwe regelgeving kan alleen worden ingesteld door een besluit hiertoe van het bevoegd gezag. Opstellen van een besluit beschrijft hoe een besluit in STOP geformuleerd moet worden.

Inspraak en vaststelling

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent vaste procedures voor inspraak en vaststelling van besluiten. Zo moeten bepaalde besluiten voorafgegaan worden door een ontwerpbesluit dat ter inzage moet worden gelegd. Publicatie van een kennisgeving van het voorgenomen besluit met de termijnen voor inzage en de wijze waarop zienswijze ingediend kunnen worden, is dan verplicht. In dat geval kan het besluit pas na het verstrijken van die termijnen en het verwerken van de ingediende zienswijzen definitief vastgesteld worden.

Geldende regelgeving: consolidatie

Pas na publicatie wordt een besluit geldig en kan het in werking treden. Het bevoegd gezag wordt door de Bekendmakingswet (artikel 19.1) verplicht om de geldende regelgeving te publiceren. Bepalen hoe de geldende regelgeving luidt of komt te luiden na inwerkingtreding van een besluit heet consolideren.

Rectificatie en revisie

Wat als niet het goede is gepubliceerd? Bij het aanpassen van juridische informatie spreekt men van rectificatie en revisie heet het aanpassen van niet-juridische informatie of niet-juridische delen van de tekst.

Beroepsprocedures

Sommige besluiten zijn vatbaar voor beroep. Een besluit, en daarmee dus de wijziging van een regeling, kan naar aanleiding van een beroep bijvoorbeeld geschorst of vernietigd worden door een rechter. Om bij de geconsolideerde regeling weer te kunnen geven welke delen definitief zijn en welke nog onder de rechter, geeft het bevoegd gezag bepaalde informatie door over beroepsprocedures.

Uit de publicatie van besluiten, rectificaties en mededelingen en de uitwisseling van service-informatie is af te leiden hoe de geldende regelgeving luidt en hoe die tot stand gekomen is. Dit is elders beschreven:

Bron van geldende regelgeving

Om te kunnen achterhalen hoe geconsolideerde regelgeving is ontstaan moet juridische verantwoording worden samengesteld. De juridische verantwoording laat zien uit welk besluit elk deel van de geconsolideerde regeling afkomstig is. De gerechtelijke procedurestatus toont daarnaast relevante informatie uit eventuele beroepsprocedures. Samen vormen zij de bron van de geldende regelgeving.

Regelgeving in de loop van de tijd

Welke versie van een regeling was geldig op welk moment? Wanneer was de inwerkingtreding van een besluit en vanaf welke datum is het besluit onherroepelijk? Er zijn diverse tijdreisvragen te stellen. STOP kent verschillende tijdstempels waardoor de regelgeving in de loop van de tijd te reconstrueren is.