Soort tekstelement: Aantekening

Aantekeningelementen zijn elementen die te maken hebben met het proces van creatie of vaststelling of die iets zeggen over de geldigheid van de geconsolideerde regelingtekst:

elementvoorbeeldweergave
Gereserveerd<Gereserveerd/>[Gereserveerd]
NogNietInWerking<NogNietInWerking/>[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Vervallen<Vervallen/>[Vervallen]
Redactioneel<Redactioneel> <Al>Toelichting</Al> </Redactioneel>[Red. : Toelichting]

Gereserveerd, NogNietInWerking en Vervallen

Bij regelingen waarnaar vaak (vanuit andere regelingen) verwezen wordt, kan ervoor gekozen worden om de indeling en nummering van tekstonderdelen in de loop van de tijd zo constant mogelijk te houden. Dit is typisch het geval bij wet- en regelgeving van hogere overheden waarop andere bevoegd gezagen hun eigen regelgeving baseren. Niet alleen worden zo min mogelijk hernummeringen van artikelen uitgevoerd, maar ook wordt de status van tekstonderdelen in de tekst zelf aangegeven. Als er dan een verwijzing vanuit een andere regeling naar de tekst wordt gelegd, is het voor een lezer die de verwijzing volgt duidelijk dat de tekst geen juridische status heeft. Bij toepassing van het alternatief - teksten die geen geldige regels bevatten weglaten uit de tekst - zou de verwijzing een dode link zijn.

De STOP tekstmodellen ondersteunen dit door bij verschillende tekstonderdelen drie statusindicaties toe te staan:

Gereserveerd

Geeft aan dat de tekst nog niet volledig is. Dit wordt toegepast als nieuwe regelgeving via meerdere besluiten wordt opgebouwd, die uiteindelijk tegelijk in werking treden. In het ene besluit kan dan alvast een plaats (en nummer!) in de tekst gereserveerd worden die later ingevuld wordt. Verwijzingen naar de tekst zijn al mogelijk, zodat ook al aan afgeleide regelgeving (eventueel door andere bevoegd gezagen) gewerkt kan worden.

Het is niet de bedoeling dat in de tekst die uiteindelijk in werking treedt nog Gereserveerd voorkomt. Als dit wel het geval is, dan wordt het element dat als gereserveerd is aangemerkt niet als juridisch geldende tekst gezien.

NogNietInWerking

Als nog niet zeker is of twee delen van de nieuwe tekst van een regeling tegelijk in werking treden, is de aanbevolen werkwijze in STOP om de twee delen te splitsen in aparte regelingversies die onafhankelijk van elkaar in werking kunnen treden. Soms blijkt pas in een laat stadium dat een deel van de tekst nog niet in werking kan treden, bijvoorbeeld ten tijde van het inwerkingtredingsbesluit. Er is dan sprake van een gedeeltelijke inwerkingtreding. In de geconsolideerde versie van de regeling kan het deel dat nog niet in werking treedt weggelaten worden - niet omdat de tekst niet meer correct is, maar omdat het geen onderdeel uitmaakt van de geldige regeling.

Daardoor kunnen hele tekstelementen zoals artikelen of hoofdstukken geen onderdeel uitmaken van de geconsolideerde regeling. Om toch aan te geven dat de elementen bestaan zodat verwijzingen geen dode links zijn, kunnen de tekstelementen als NogNietInWerking gemarkeerd worden.

Vervallen

Na verloop van tijd kan een deel van de tekst komen te vervallen. Dat kan door de tekst te verwijderen uit de regeling. Als het belangrijk is dat verwijzingen naar de tekst geen dode links worden, dan kan er ook voor gekozen worden om vervallen tekstelement als Vervallen te markeren. Ze zijn nog onderdeel van de tekst, verwijzingen komen nog aan, maar de oorspronkelijke tekst maakt geen deel meer uit van de geldende regeling.

Redactionele opmerkingen

Het gebruik van het element Redactioneel in STOP regelingen wordt sterk ontraden.

Het element Redactioneel is uit compatibiliteitsoverwegingen in STOP opgenomen. Het biedt de mogelijkheid om redactionele opmerkingen toe te voegen aan de geconsolideerde regeling. Omdat de opmerkingen niet-juridisch van aard zijn, kunnen ze zonder besluit aangebracht worden.

In non-STOP regelingen worden redactionele opmerkingen typisch gebruikt om toelichting te geven op bijvoorbeeld keuzes die bij het consolideren gemaakt zijn bij het interpreteren van wijzigingsinstructies. Ook worden ze gebruikt om aan te geven dat er meerdere tijds- of parallelle versies van de tekst bestaan. De redactionele opmerkingen worden bijgehouden in de teksten van de geconsolideerde regeling en zijn niet zichtbaar in de teksten van volgende besluiten.

Voor STOP-regelingen zijn de redactionele opmerkingen in principe niet nodig. De teksten voor de geconsolideerde regeling en voor latere besluiten zijn hetzelfde, en wijzigingen worden niet meer via wijzigingsinstructies gespecificeerd. Parallelle versies zijn niet toegestaan. Het is zelfs niet wenselijk om redactionele wijzigingen te gebruiken, want die moeten uit de tekst voor latere besluiten gehouden worden.

Het element Redactioneel is nog aanwezig in STOP omdat sommige Rijksregelingen nog steeds via non-STOP besluiten gewijzigd kunnen worden, ook al worden de regelingen in STOP bijgehouden. Om die reden kunnen redactionele opmerkingen nog nodig zijn.

Als het Redactioneel element voorkomt in de tekst van een besluit, dan mag het in de juridisch authentieke publicatie (PDF) niet weergegeven worden.