Geldigheidsbepalingen

Geldigheid in STOP

In een besluit staan in- en uitwerkingtredingsbepalingen die aangeven wanneer een initiële regeling of een wijziging van een regeling in werking treedt, of wanneer een regeling wordt ingetrokken. In alle STOP tekstmodellen (op één na) zijn deze bepalingen opgenomen in de tekst van het besluit en niet in de tekst van de regeling. Dit is in lijn met wat juristen gewend zijn te doen. Inwerkingtredingsbepalingen uit het besluit komen niet terug in de geconsolideerde regeling, maar spelen alleen een rol in de geautomatiseerde consolidatie bij de bepaling welke versie van de regeling de nu geldende versie is.

Soms is het niet voldoende om alleen een datum te noemen waarop een wijziging in werking treedt, maar zijn aan de inwerkingtreding voorwaarden verbonden. Overgangsrecht bijvoorbeeld: de oude regels blijven nog voor een specifieke doelgroep gelden, voor een al dan niet bepaalde tijd. Of de nieuwe regels worden eerst voor een specifieke doelgroep geldig en pas later voor eenieder. Omdat in STOP op elk moment in de tijd maar één versie van de regeling geldig kan zijn, moeten dit soort bepalingen in de tekst van de regeling opgenomen zijn. Situaties waarin twee regelingen tegelijkertijd geldig zijn (zoals deze en deze) zijn met STOP niet mogelijk.

De datum van inwerkingtreding staat in principe dus in de tekst van het besluit. Maar dat is niet altijd wenselijk. In geval van een gefaseerde invoering van nieuwe regelgeving worden bepaalde regels ingevoerd of gewijzigd die vanaf een bepaalde tijd niet meer geldig zijn en/of vervangen worden door andere regels. Dat kan in STOP door twee versies van de regeling te maken - één voor nu en één voor de periode na de bepaalde tijd - en de inwerkingtreding daarvan in de besluit tekst op te nemen. Dit heeft een nadeel: In het algemeen zal eenieder die regelgeving wil raadplegen naar de nu geldende regelgeving kijken, en in de versie-van-nu is dan niet terug te zien dat over enige tijd de regels veranderen. Het kan daarom wenselijk zijn om in de versie-van-nu aan te kondigen dat (en hoe) de regels over enige tijd wijzigen.

In STOP moeten bijzondere geldigheidsbepalingen en overgangsrecht dus altijd onderdeel zijn van de tekst van de regeling, en niet van de tekst van het besluit. Hiermee is STOP in lijn met Aanwijzingen voor de regelgeving. De daar genoemde tenzij en het opnemen van in de slotartikelen wordt door STOP niet ondersteund, want STOP kent geen mogelijkheid het effect daarvan in de geconsolideerde regelgeving weer te geven. Enkele voorbeelden:

Overgangsrecht voor doelgroepen of omstandigheden

Als voor bepaalde doelgroepen of onder bepaalde omstandigheden de oude regels nog gelden maar de nieuwe niet, dan moet dat in de regeling uitgeschreven worden.

Voorbeeld: het bevoegd gezag had de intentie in de lichaam/dictum van het besluit te schrijven:

Artikel I. De wijziging van de regeling als beschreven in bijlage A geldt niet voor
      windturbines waarvoor uiterlijk op 30 juni 2021 een omgevingsvergunning
      is verleend.

Consolidatie hiervan zou tot twee versies van de regeling leiden: één zonder de wijziging voor windturbines waarvoor uiterlijk op 30 juni 2021 een omgevingsvergunning is verleend, en één met de wijziging voor de andere situaties. In plaats daarvan moet het bevoegd gezag de regeling formuleren als:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines
  Artikel 4.30.1 Deze afdeling is van toepassing op windturbine waarvoor uiterlijk
          op 30 juni 2021 een omgevingsvergunning is verleend.

  ... oude regels ...

Paragraaf 4.30a Regels voor windturbines
  Artikel 4.30a.1 Deze afdeling is niet van toepassing op windturbine waarvoor uiterlijk
          op 30 juni 2021 een omgevingsvergunning is verleend.

  ... nieuwe regels ...

en de wijziging van deze regeling ten opzichte van de geldende versie van de regeling in het besluit op nemen.

Als na verloop van tijd blijkt dat er geen situaties zijn waar het overgangsrecht nog van toepassing is, kan het overgangsrecht uit de regeling verwijderd worden. In het voorbeeld: als er geen windturbines meer zijn waarvoor de omgevingsvergunning op of voor 30 juni 2021 is verleend, dan kan paragraaf 4.30 en artikel 4.30a.1 uit de regeling verwijderd worden:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines
  [Vervallen]

Paragraaf 4.30a Regels voor windturbines
  Artikel 4.30a.1 [Vervallen]

  ... nieuwe regels ...

Ook kunnen de vervallen onderdelen verwijderd worden uit de tekst en kan de overgebleven tekst hernummerd worden. Deze wijziging van de regeling moet in een nieuw besluit worden vastgesteld.

Van overgangsrecht voor doelgroepen/omstandigheden is een XML voorbeeld beschikbaar.

Overgangsrecht geldig voor een bepaalde periode

Als het overgangsrecht bestaat uit tijdelijke regels die later vervangen worden door definitieve regels, dan kunnen er twee, elkaar opvolgende versies van de regels gemaakt worden. In het besluit kan aangegeven worden dat de verschillende versies op andere momenten in werking treden.

In het besluit staat bijvoorbeeld in bijlage A een wijziging van de regeling waarin wordt toegevoegd:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines

  ... tijdelijke regels ...

en in bijlage B staat een wijziging waarin paragraaf 4.30 wordt vervangen door:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines

  ... definitieve regels ...

In het lichaam/dictum van het besluit staat:

Artikel I. De wijziging van de regeling als beschreven in bijlage A
      treedt in werking op 1 januari 2023.
Artikel II. De wijziging van de regeling als beschreven in bijlage B
      treedt in werking op 1 januari 2024.

De geconsolideerde regeling die op 1 januari 2023 geldig is bevat alleen de tijdelijke regels. De definitieve regels zijn pas in de geconsolideerde regeling te zien op 1 januari 2024, of als de lezer op zoek gaat naar toekomstige versies van de regeling.

Als belangrijk gevonden wordt dat eenieder de nieuwe regels ook al in 2023 kan zien als onderdeel van de geconsolideerde regeling, dan moeten de inwerkingtredingsmomenten verwerkt worden in de regeling zelf. Het besluit stelt dan één nieuwe versie van de regeling vast met in het lichaam/dictum van het besluit:

Artikel I. De wijziging van de regeling als beschreven in bijlage A
      treedt in werking op 1 januari 2023.

en in bijlage A een wijziging van de regeling waarin wordt toegevoegd:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines

  ... tijdelijke regels ...

  Artikel 4.30.25 Deze afdeling vervalt per 1 januari 2024

Paragraaf 4.30a Regels voor windturbines

  ... definitieve regels ...

  Artikel 4.30a.21 Deze afdeling is niet van toepassing voor 1 januari 2024

Zonder aanvullende activiteiten van het bevoegd gezag zal deze tekst op 1 januari 2024 nog steeds als de geldende geconsolideerde regeling wordt gepresenteerd, terwijl paragraaf 4.30 niet meer geldig is. Het bevoegd gezag kan dat voorkomen door een nieuwe versie van de tekst van de regeling te maken:

Paragraaf 4.30 Regels voor windturbines
  [Vervallen]

Paragraaf 4.30a Regels voor windturbines

  ... definitieve regels ...

  Artikel 4.30a.21 [Vervallen]

Deze versie hoeft niet via een besluit vastgesteld te worden, want het is te zien als de geconsolideerde regeling zoals die per 1 januari 2024 geldt. De versie kan daarom (voor een nieuw doel en met 1 januari 2024 als datum juridischWerkendVanaf) aan de LVBB geleverd worden als revisie.

Het aanpassen van de tekst van de geconsolideerde regeling via een revisie mag alleen voor niet juridische wijzigingen. Dus in dit geval alleen als uit de tekst van de regeling duidelijk blijkt welk deel van de regels komen te vervallen c.q. geldig zijn. In andere gevallen kan het weghalen van de tijdelijke regels alleen in een besluit vastgesteld worden.

Als het opnemen van de toekomstige definitieve regels het begrip van de regeling in de weg staat, dan wordt ontraden om de definitieve regels al meteen in de regeling op te nemen. In plaats daarvan kan beter gekozen worden voor twee versies met aparte inwerkingtredingsdatums.

Van overgangsrecht voor een bepaalde periode is een XML voorbeeld beschikbaar.