Kennisgeving en mededeling

Publicaties zijn in twee soorten te verdelen:

  • Een mededeling is een integrale publicatie waarbij de volledige inhoud opgenomen is in de publicatie.

  • Een kennisgeving is een zakelijke weergave waarbij alleen de meest noodzakelijke informatie in de publicatie staat en de overige relevante informatie elders te vinden is.

Een voorbeeld van een mededeling is de bekendmaking van een besluit. Een kennisgeving kan bijvoorbeeld gaan over de terinzagelegging van het besluit: de gegevens over waar en wanneer het besluit ter inzage ligt staat in de kennisgeving, het besluit zelf niet. (Het beschikbaarstellen van de geconsolideerde regeling is geen officiële publicatie en is dus geen mededeling of kennisgeving.)

STOP volgt hiermee de beschrijving van een mededeling en kennisgeving die in de toelichting op Bekendmakingswet artikel 12 in het Memorie van Toelichting (4.6) bij de Wet elektronische publicaties is gegeven. In dat artikel wordt bepaald waar de publicatie gedaan moet worden.

Structuur

Tenzij STOP een specifiek model heeft voor een publicatie (zoals voor de bekendmaking van een besluit) kan voor een kennisgeving of mededeling een generiek model gebruikt worden. De structuur van een kennisgeving en van een mededeling is in STOP vrijwel identiek. Ze bestaan uit:

Rectificatie

Als na de publicatie van een kennisgeving of mededeling blijkt dat de inhoud van de publicatie niet correct is, dan moet de inhoud gerectificeerd worden. Voor de rectificatie van een kennisgeving (mededeling) moet een nieuwe kennisgeving (mededeling) van dezelfde soort kennisgeving (mededeling) worden gepubliceerd. In de tekst moet aangegeven dat het om een rectificatie van een eerdere kennisgeving (mededeling) gaat.