Wijzigingsoverzicht

Wijzigingshistorie

Een aanpassing in de schema's, schematrons en/of transformaties leidt tot een nieuwe versie van het implementatiemodel en bijbehorende documentatie. De documentatie kan worden bijgewerkt zonder dat het versienummer van het implementatiemodel wijzigt.

Op deze pagina staan de wijzigingen beschreven voor IMOP 2.0.0-rc. Wijzigingen in eerdere versies van het informatiemodel staan beschreven in het eerder gepubliceerde wijzigingsoverzicht van versie 1.3.0. Wijzigingen in de standaard (STOP) zijn apart beschreven.

De meeste wijzigingen betreffen uitbreidingen of het weghalen van niet-gebruikte elementen. Software die STOP modules maakt of gebruikt zou ongewijzigd moeten kunnen werken met de nieuwe schema's. Dat is niet altijd het geval omdat de standaard nu anders werkt of op andere informatie is gebaseerd. Er is een apart overzicht van majeure standaardwijzigingen.

Implementatiemodel

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0:

STOP-modules overzicht

imop-tekst.xsd

imop-geo.xsd

se-FeatureStyle-imop.xsd / imop-gio.xsd

imop-data.xsd

imop-consolidatie.xsd

 • De elementen cons:Toestand, cons:ToestandMetSamenloop en cons:BekendeToestand vervangen voor een nieuw model met:

 • Ook cons:Proefversies bevat nu het element cons:materieeluitgewerktOp, zodat een ontwerpbesluit dat niet langer relevant is als materieel uitgewerkt aangeduid kan worden, waardoor de proefversie van het ontwerpbesluit niet langer getoond wordt in het DSO-LV. Zie ook het bijbehorende voorbeeld.

 • cons:JuridischeBronpublicatie bevat nu ook cons:gemaaktOp. De cons:JurdischeVerantwoording van een consolidatie bevat verwijzingen naar alle publicaties die bijgedragen hebben aan deze consolidatie. Indien de geautomatiseerde consolidatie geen juiste versie kan samenstellen, kan wel een "oude" versie plus nog te verwerken publicaties opgeleverd worden. De gemaaktOp is nodig om de juiste nog te verwerken publicaties in de juridische verantwoording te kunnen vinden.

 • In cons:JuridischeBronpublicatie zijn de verwijzingen rectificeert, vernietigt, vernietigtGedeeltelijk verwijderd. In de wet technische informatie (cons:JuridischeVerantwoording) worden de bronpublicaties per doel gegroepeerd samengesteld en in de cons:BesluitStatus worden ook alleen publicaties de gerelateerd zijn aan één besluit opgenomen. Daarom waren deze verwijzingen eigenlijk overbodig. Zeker aangezien de metadata van de publicatie zelf de verwijzing wel bevat (data:mededelingOver).

 • In cons:soortWijziging zijn de waarden vernietiging en gedeeltelijke vernietiging weggehaald. In de wet technische informatie (WTI) wordt alleen gebruik gemaakt van instelling, wijziging en beeindiging.

 • Het element cons:soortGepubliceerdWork is gewijzigd in een uitbreidbare waardenlijst met waarden voor Besluit, Ontwerpbesluit, Rectificatie en Mededeling. Uitbreidbaar om ook nog te definiëren soorten mededelingen toe te kunnen voegen.

Schemadocumentatie

Uitleverdatum 17-02-2023

Waardelijsten

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0:

 • Issue 195: aanpassingen vanuit TOOI in waardelijst Onderwerpen overgenomen.

 • Issue 206: toegevoegd in waardelijst soortregeling:

  • Code /join/id/stop/regelingtype_014 voor 'Omgevingsplanregels uit projectbesluit'

  • Code /join/id/stop/regelingtype_015 voor 'Voorbeschermingsregels Omgevingsplan'

  • Code /join/id/stop/regelingtype_016 voor 'Voorbeschermingsregels Omgevingsverordening'

 • Issue 202: nieuwe waarde 'kennisgeving van voorontwerp' voor soortKennisgeving

 • Waardelijst soortKennisgeving is een uitbreidbare waardelijst geworden, zodat een nieuwe categorie kennisgeving toegevoegd kan worden zonder dat een standaard wijziging nodig is.

 • Nieuwe uitbreidbare waardelijst soortMededeling, zodat een nieuwe categorie mededeling toegevoegd kan worden zonder dat een standaard wijziging nodig is.

 • Nieuwe uitbreidbare waardelijst soortTijdreis toegevoegd ten behoeve van cons:soortTijdreis. Voor het uitleveren van tijdreisinformatie van een geconsolideerd instrument.

 • Code /join/id/stop/procedure/stap_022 voor 'Materieel uitgewerkt' toegevoegd in waardelijst procedurestap_ontwerp.

 • Code /join/id/stop/soortpublicatie_004 voor 'Mededeling' toegevoegd in waardelijst soortpublicatie.

 • Code /join/id/stop/work_025 voor 'Mededeling' toegevoegd in waardelijst soortwork.

Schematron

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0:

 • Issue 212: De implementatie van de validatie van STOP0010 en STOP0053 aangepast zodat ook verwijzingen met IntRef mogelijk zijn vanuit de tekst van het besluit (zoals de artikelgewijze toelichting) naar de tekst van een initiële regeling of naar tekst binnen een RegelingMutatie.

 • Schematronvalidaties toegevoegd voor de valideerbare nieuw toegevoegde bedrijfsregels (zie STOP wijzigingsoverzicht).

 • Validatie in imop-procedure.sch aangepast zodat ook procedurestap: /join/id/stop/procedure/stap_022 wordt gevalideerd.

 • Aanpassingen in imop-consolidatie.sch om ook Instrument in plaats van InstrumentVersie in beoogdeRegeling en beoogdInformatieobject af te handelen.

 • Validatie van STOP1073 en STOP1074 in schematron imop-metadata.sch aangepast zodat de juiste foutcodes teruggegeven worden.

 • De uitzondering in de schematron validatie van STOP0027 en STOP0028 dat verwijderde eId's en wId's niet uniek hoefden te zijn, is geschrapt. Zie de toelichting.

Voorbeelden

Uitleverdatum 25-01-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0: