STOP-modules in IMOP

Dit overzicht beschrijft de XML-elementen die corresponderen met een STOP-module.

STOP-modules kunnen onderscheiden worden naar type:

Instrumentversie-informatie

Bevat informatie voor een specifieke versie van een instrument. De informatie in deze module is onveranderlijk: voor een gegeven instrumentversie zal de inhoud van een module steeds hetzelfde zijn. Als deze informatie wijzigt dan ontstaat er een nieuwe versie van het instrument.

Annotatie

Een annotatie bevat een interpretatie of duiding van de (juridische) inhoud van een instrument die voor software te begrijpen is. De annotatie bevat dus geen nieuwe informatie, immers de informatie in een annotatie is af te leiden door de instrument-informatie te bestuderen. De informatie is alleen op een andere manier gemodelleerd, zodat software er mee kan werken. Een annotatie kan voor meer dan één versie van een instrument van toepassing zijn.

Contextinformatie

Contextinformatie representeert informatie die gaat over een instrument of instrumentversie, maar die ontstaat of beïnvloed wordt door gebeurtenissen die de instrument(versie) niet zelf wijzigen.

Onderstaand overzicht is onderverdeeld in modules voor:

  • Aanlevering

  • Uitwisseling

  • Uitlevering

Aanlevering

Modules voor een regeling

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van een regelingversie
data:RegelingVersieMetadataInstrumentversie-informatieVersie-specifieke metadata van een regeling
tekst:RegelingCompact

tekst:RegelingKlassiek

tekst:RegelingVrijeTekst

tekst:RegelingTijdelijkdeel

Instrumentversie-informatieDe tekst van (een versie van) de regeling
data:RegelingMetadataAnnotatieMetadata van een regeling
data:ToelichtingsrelatieAnnotatieRelatie tussen een tekst in de (artikelsgewijze) toelichting bij de regeling en de artikelen/informatieobjecten waar die betrekking op heeft
data:BegripsrelatiesAnnotatieRelatie tussen een begrip in de regeling en een begrip in een externe catalogus.

Modules voor een informatieobject

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van een versie van het informatieobject
data:InformatieObjectVersieMetadataInstrumentversie-informatieVersie-specifieke metadata van een informatieobject
data:InformatieObjectMetadataAnnotatieMetadata van een informatieobject
Specifiek voor een geo-informatieobject (GIO):
geo:GeoInformatieObjectVaststellingInstrumentversie informatieDe geo-informatie van (een versie van) het informatieobject inclusief informatie over de vaststelling ervan, zoals dat samen met het besluit gepubliceerd wordt.
geo:GeoInformatieObjectVersieInstrumentversie-informatieDe geo-informatie van (een versie van) het informatieobject exclusief informatie over de vaststelling ervan, zoals dat gebruikt wordt voor (geconsolideerde) informatieobjecten buiten de context van een besluit.
se:FeatureTypeStyleAnnotatieDe symbolisatie die gebruikt moet worden om het geo-informatieobject te tonen.
gio:JuridischeBorgingVanAnnotatieOptionele module om de relatie vast te leggen tussen de geometrieën (en evt. aanvullende informatie zoals een norm) in de GIO en de bron-objecten waar de geometrieën van zijn afgeleid. Maakt geen deel uit van de consolidatie.

Modules voor een besluit

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie informatieDe identificatie van een besluitversie
tekst:BesluitCompact

tekst:BesluitKlassiek

Instrumentversie informatieDe tekst van (een versie van) het besluit
data:BesluitMetadataAnnotatieMetadata van een besluit
data:ConsolidatieInformatieAnnotatieAanwijzing hoe de (wijzigingen) in regelgeving geconsolideerd moeten worden, hoe de (juridische) geldigheid wordt.
data:ToelichtingsrelatieAnnotatieRelatie tussen een tekst in de (artikelsgewijze) toelichting bij het besluit en de artikelen/informatieobjecten waar die betrekking op heeft
data:ProcedureverloopContextinformatieVerloop van het proces rondom het besluit, van vaststelling tot onherroepelijk worden
geo:GebiedsmarkeringAnnotatieTen behoeve van de attendering op de bekendmaking/publicatie van het besluit: een aanduiding van het gebied waar het besluit betrekking op heeft.
geo:EffectgebiedAnnotatieTen behoeve van de attendering op de bekendmaking/publicatie van het besluit: een aanduiding van het gebied waar de gevolgen van het besluit mogelijk merkbaar zullen zijn.

Modules voor een kennisgeving

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van (een versie van) de kennisgeving
tekst:KennisgevingInstrumentversie-informatieDe tekst van (een versie van) de kennisgeving
data:KennisgevingMetadataAnnotatieMetadata van een kennisgeving
data:ProcedureverloopmutatieAnnotatieAls een kennisgeving informatie over het procedureverloop van een besluit bevat, dan wordt dat in de vorm van een mutatie geannoteerd.
geo:GebiedsmarkeringAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar het besluit betrekking op heeft.
geo:EffectgebiedAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar de gevolgen van het besluit mogelijk merkbaar zullen zijn.

Modules voor een mededeling

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van (een versie van) de mededeling
tekst:MededelingInstrumentversie-informatieDe tekst van (een versie van) de mededeling
data:MededelingMetadataAnnotatieMetadata van een mededeling
data:ProcedureverloopmutatieAnnotatieAls een mededeling informatie over het procedureverloop van een besluit bevat, dan wordt dat in de vorm van een mutatie geannoteerd.
geo:GebiedsmarkeringAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar de mededeling betrekking op heeft.
geo:EffectgebiedAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar de gevolgen van de mededeling mogelijk merkbaar zullen zijn.

Modules voor een rectificatie

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van (een versie van) de rectificatie
tekst:RectificatieInstrumentversie-informatieDe tekst van (een versie van) de rectificatie
data:ConsolidatieInformatieAnnotatieAanwijzing hoe de correcties doorwerken in de consolidatie informatie die met het besluit (of een eerdere rectificatie) is meegeleverd.
data:ProcedureverloopmutatieAnnotatieAls de rectificatie informatie over het procedureverloop van een besluit corrigeert, dan wordt dat in de vorm van een mutatie geannoteerd.
data:RectificatieMetadataAnnotatieMetadata van een rectificatie
geo:GebiedsmarkeringAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar het besluit betrekking op heeft.
geo:EffectgebiedAnnotatieTen behoeve van de attendering op de publicatie: een aanduiding van het gebied waar de gevolgen van het besluit mogelijk merkbaar zullen zijn.

Modules voor aanpassen van de geconsolideerde regeling

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van een gereviseerde tekst
tekst:TekstrevisieInstrumentversie-informatieMutaties om tot de gereviseerde tekst te komen.
data:RegelingVersieMetadataInstrumentversie-informatieVersie-specifieke metadata van een regeling
data:RegelingMetadataAnnotatieMetadata van een regeling
data:ToelichtingsrelatieAnnotatieRelatie tussen een tekst in de (artikelsgewijze) toelichting bij de regeling en de artikelen/informatieobjecten waar die betrekking op heeft
data:ConsolidatieInformatieAnnotatieAanwijzing hoe de correcties doorwerken in de consolidatie informatie die eerder is aangeleverd.

Modules voor aanpassen van het geconsolideerde GIO

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van een versie van het informatieobject
data:InformatieObjectVersieMetadataInstrumentversie-informatieVersie-specifieke metadata van een informatieobject
data:InformatieObjectMetadataAnnotatieMetadata van een informatieobject
geo:GeoInformatieObjectVersieInstrumentversie-informatieDe geo-informatie van (een versie van) het informatieobject exclusief informatie over de vaststelling ervan, zoals dat gebruikt wordt voor (geconsolideerde) informatieobjecten buiten de context van een besluit.
se:FeatureTypeStyleAnnotatieDe symbolisatie die gebruikt moet worden om het geo-informatieobject te tonen.
data:ConsolidatieInformatieAnnotatieAanwijzing hoe de correcties doorwerken in de consolidatie informatie die eerder is aangeleverd.

Modules voor een officiële publicatie

XML-elementType moduleInhoud
data:ExpressionIdentificatieInstrumentversie-informatieDe identificatie van (een versie van) de officiële publicatie
tekst:OfficielePublicatieInstrumentversie-informatieDe tekst van (een versie van) de officiële publicatie zoals gepubliceerd in het publicatieblad
data:OfficielePublicatieVersieMetadataInstrumentversie-informatieVersie-specifieke metadata van een officiële publicatie
data:OfficielePublicatieMetadataAnnotatieMetadata van een officiële publicatie
data:ProcedureverloopAnnotatieAls de publicatie over een besluit gaat, dan is uit het procedureverloop af te leiden welke gerelateerde publicaties er zijn

Modules voor versiebeheer

XML-elementType moduleInhoud
data:MomentopnameInstrumentversie-informatieBeschrijving van de versie van een regeling met bijbehorende informatieobjecten en overige (niet-juridische) informatie.
tekst:MotiveringInstrumentversie-informatieOptioneel: tekstuele toelichting op het waarom van de wijzigingen die in deze versie zijn aangebracht.

Uitwisseling

Voor het uitwisselen van een versie van een regeling of informatieobject, zie documentatie

XML-elementType moduleInhoud
uws:PakbonInstrumentversie-informatieBeschrijving van alle modules van de versie van een regeling inclusief bijbehorende informatieobjecten en overige (niet-juridische) informatie.

Uitlevering

Modules behorende bij een geconsolideerd instrument

Een STOP verwerkend systeem, zoals de LVBB zal afhankelijk van de wensen van de afnemer specifieke combinaties van onderstaande modules samenstellen.

XML-elementType moduleInhoud
cons:ConsolidatieIdentificatieContextinformatieDe identificatie van een geconsolideerde instrument
cons:ActueleToestandenContextinformatieOverzicht van huidige en toekomstige toestanden van een geconsolideerd instrument
cons:CompleteToestandenContextinformatieOverzicht van alle toestanden van een geconsolideerd instrument ten behoeve van tijdreizen
cons:JuridischeVerantwoordingAnnotatieOverzicht van de besluiten die bijgedragen hebben tot de totstandkoming van het geconsolideerde instrument.
cons:GerechtelijkeProcedureStatusContextinformatieOverzicht van de status van besluiten betrokken bij de totstandkoming van het geconsolideerde instrument

Modules behorende bij een besluit

XML-elementType moduleInhoud
ProefversiesAnnotatieEen overzicht van de regeling- en informatieobjectversies die volgen uit een enkel besluit, zonder te consolideren, dus zonder rekening te houden met wijzigingen uit andere besluiten die mogelijk gelijktijdig of eerder in werkingtreden.