Locatie(s)

Een GIO bevat een of meerdere locaties. Elke locatie:

 • heeft zijn eigen geometrische data. Deze data:

  • komen maar één keer voor in het GIO.

  • mogen in meerdere GIO's voorkomen.

  • heeft met basisgeo:id een unieke identificatie voor de locatie.

 • (optioneel) heeft een naam.

 • (optioneel) heeft een normwaarde of (optioneel) een GIO-deel-ID (groepID)

Uniciteit basisgeo:id

De basisgeo_id is een unieke identificatie(ID) voor de geometrie èn locatie. Deze ID is zowel

 1. een globaal unieke identificatie voor de geometrie,

 2. als de identificatie van een locatie binnen een GIO-als-work.

De uniciteit van (1) houdt in dat de geometrie van elke locatie met dezelfde basisgeo:id ook dezelfde geometrie moet hebben, in welke GIO-versie de locatie ook voorkomt. Software die STOP gebruikt mag daar gebruik van maken door bijvoorbeeld de geometrie voor elke basisgeo:id maar één keer op te slaan. Alleen als de GIO gebruikt wordt voor juridische doeleinden (zoals officiële publicaties) dan mag software er niet van uitgaan dat de geometrieën voor dezelfde basisgeo:id daadwerkelijk gelijk zijn, vanwege de juridische eisen aan permanente onveranderlijke beschikbaarheid moet de geometrie die onderdeel is van een GIO-versie onderdeel blijven van de GIO-versie.

De uniciteit van (1) geldt niet in omgekeerde richting: als dezelfde geometrie in meerdere GIO-versies gebruikt wordt, dan hoeft de basisgeo:id niet gelijk te zijn. Dat mag natuurlijk wel.

De uniciteit van (2) is wel omkeerbaar. Deze houdt in dat binnen verschillende GIO-versies van dezelfde GIO-als-work een locatie met dezelfde basisgeo:id ook dezelfde locatie met dezelfde geometrie is. Maar als twee locaties in opeenvolgende versies van de GIO een andere basisgeo:id hebben, dan worden het geacht ook verschillende locaties met afwijkende geometrie te zijn. Dus als de basisgeo:id in verschillende versies van een GIO-als-work gelijk zijn, dan zijn het dezelfde locaties en moet de geometrie ook gelijk zijn, alle overige kenmerken van de locatie mogen wel anders zijn. Binnen verschillende GIO-versies van dezelfde GIO-als-work wordt de basisgeo:id gezien als een work-identificatie die constant gehouden wordt over de versies heen, vergelijkbaar met de wId van tekstelementen.

Anders geformuleerd: dezelfde geometrie in twee verschillende GIO's-als-work, mogen dezelfde basisgeo:id hebben, maar dat hoeft niet. Dezelfde geometrie in twee GIO-versies van hetzelfde GIO-als-work moeten wel dezelfde basisgeo:id hebben om geo-renvooi toe te kunnen passen.

Basisgeometrie-GML met coördinaten

De geometrische data van een locatie is versimpelde GML-data die conformeert aan de basisgeometrie-standaard van Geonovum. Deze standaard is op zijn beurt een subset van de GML-standaard. De basisgeometrie-GML bevat een van de volgende geometrische objecten:

 • polygoon.

 • multipolygoon.

 • punt.

 • lijn.

 • puntengroep.

 • lijnengroep.

Volgens STOP-IMOP mogen deze geometrische objecten alleen uit rechte lijnsegmenten bestaan (dus geen cirkels of bogen). Dit is vastgelegd in de geo schemadocumentatie van STOP.

De GML-standaard bepaalt dat de geometrische objecten worden uitgedrukt in coördinaten. Een GIO kan daarom alleen geometrische data bevatten die zijn uitgedrukt in coördinaten. De toegestane ruimtelijke referentiesystemen hiervoor zijn:

Voorbeeld - XML-fragment van een locatie met coördinaten

<geo:locaties xmlns:geo="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/">
 <geo:Locatie>
  <geo:naam>Pyrodam centrum</geo:naam>
  <geo:geometrie>
   <basisgeo:Geometrie xmlns:basisgeo="http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0">
    <basisgeo:id>e80f9fdf-2df0-428f-8392-582990f55552</basisgeo:id>
    <basisgeo:geometrie>
     <gml:MultiSurface xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
               srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
      <gml:surfaceMember>
       <gml:Polygon>
        <gml:exterior>
         <gml:LinearRing>
          <gml:posList>230439.056 594375.806 230321.058 594344.121 230209.615 594308.066 230207.430 594266.548 230158.264 594266.548 230109.098 594254.530 230095.988 594294.955 230098.173 594379.083 229955.046 594345.214 229922.268 594468.675 229914.620 594524.396 229887.306 594653.319 229886.213 594682.819 229964.879 594795.354 230006.396 594831.409 230059.933 594836.872 230122.209 594800.817 230122.209 594800.817 230174.653 594803.002 230403.001 594827.039 230432.501 594618.357 230442.333 594562.636 230421.028 594551.983 230436.597 594503.364 230439.056 594375.806</gml:posList>
         </gml:LinearRing>
        </gml:exterior>
       </gml:Polygon>
      </gml:surfaceMember>
     </gml:MultiSurface>
    </basisgeo:geometrie>
   </basisgeo:Geometrie>
  </geo:geometrie>
 </geo:Locatie>
</geo:locaties>

Normwaarde(n) (optioneel)

Een normwaarde is van toepassing op een locatie en is optioneel. Een normwaarde is hierbij altijd gekoppeld aan de norm van de GIO. Er zijn vier manieren om normwaarden juridisch vast te leggen, zie de beschrijving daarvan in de sectie over normen. Voor de regels voor normwaarden, zie Uitgangspunten normen.

Er zijn twee soorten normwaarden:

 1. Kwantitatieve normwaarden.

 2. Kwalitatieve normwaarden.

Kwalitatieve normwaarde

Een kwalitatieve normwaarde is een in tekst(string) uit te drukken waarde van een norm. Een kwalitatieve normwaarde met als inhoud een lege string ("") mag niet voorkomen.

Kwantitatieve normwaarde

Een kwantitatieve normwaarde is een in getallen (xs:double) uit te drukken waarde van een norm. Een kwantitatieve normwaarde kan 0 zijn, dus de waarde 0 hebben. Dat betekent niet dat de normwaarde onbepaald (null) is. Een onbepaalde waarde ondersteunt STOP niet.

GIO-deel (optioneel)

Een locatie kan behoren tot een GIO-deel (genoemd in het groepenoverzicht van het GIO). De locatie heeft dan een GIO-deel-ID (groepID) om de locatie aan het GIO-deel te koppelen. Voor informatie over het hoe en waarom van GIO-delen, zie uitgangspunten GIO-delen(-overzicht).