Complex Type geo:GeoInformatieObjectVersieType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit is het element dat als onderdeel van een GeoInformatieObjectVaststelling een integrale versie van een GIO beschrijft, in plaats van een GeoInformatieObjectMutatie die een wijziging van het GIO beschrijft. Het GeoInformatieObjectVersie element is tevens het root element van het geconsolideerde GIO. s

Informatiemodel Geo-informatieobject versie (entiteit)
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRWorkElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRExpressionElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:juridischeNauwkeurigheidElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidlabelElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidIDElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normlabelElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normIDElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepenElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:locaties
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRExpression, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRWork, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidID, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidlabel, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepen, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:juridischeNauwkeurigheid, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:locaties, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normID, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normlabel, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
schemaversie xs:token optional

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRWork

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

JOIN identificatie van het work waarvan deze versie een expressie is.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
minLength 1

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRExpression

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

JOIN identificatie van het GIO in dit bestand.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
minLength 1
Beperkingen
STOP2077

Elke Expression-identificatie MOET herleidbaar zijn naar een unieke officiële publicatie.

Toelichting:

Om de juridische bronpublicatie van een regeling- of informatieobjectversie te achterhalen wordt de expression-identificatie gebruikt. Daarom mag dezelfde expression-identificatie niet in meer dan één officiële publicatie voorkomen. Ook niet als de inhoud identiek is. Een regeling- of informatieobjectversie uit een ontwerpbesluit dat ongewijzigd definitief wordt vastgesteld moet dus een nieuwe expression-identificatie krijgen.

STOP3027

Van een versie van een te consolideren GIO (of van de GIO die resulteert uit een GIO-wijziging) dat onderdeel is van een besluit, MOET de Expression (JOIN ID) worden genoemd in òf de regelingtekst(mutatie) van het besluit, òf de besluittekst (bijvoorbeeld indien het GIO gebruikt wordt als Pons).

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:juridischeNauwkeurigheid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De juridische nauwkeurigheid (in decimeter) van de versie van het GIO. Dit geeft aan hoe nauwkeurig een geometrie opgevat moet worden als het gaat om de interpretatie van de juridische regels. De geometrie kan nauwkeuriger zijn ingetekend om beter bij de achtergrondkaart aan te sluiten.

Voorbeeld: een juridische regel (in de tekst) gaat over maximale geluidsproductie in een gebied binnen het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Het gebied is als zodanig bijvoorbeeld uit de BRT overgenomen. De geometrie beschrijft tot op 1 decimeter nauwkeurig het werkelijke (fysieke) gebied. Juridisch is die grens niet zo scherp: het is niet zo dat op de ene plaats een beperking geldt, maar een decimeter verderop de beperking niet meer geldt. Een punt tien meter verderop hoort niet meer tot het gebied. De juridische nauwkeurigheid is dan een getal tussen de 1 decimeter en de 10 meter, bijvoorbeeld 3 meter (`juridischeNauwkeurigheid` is dan 30). Juridisch gezien is de geometrie bij wijze van spreke getekend met een 3 meter dikke stift.

De juridische nauwkeurigheid is nodig om geautomatiseerd een GIO-wijziging te maken, gecodeerd als een GeoInformatieObjectMutatie in plaats van een GeoInformatieObjectVersie in een GeoInformatieObjectVaststelling. Het wordt daarom aangeraden de juridische nauwkeurigheid in het GIO op te nemen.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:integer
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3031

GIO's die gewijzigd kunnen worden via een GIO-wijziging in een besluit MOETEN informatie over de juridische nauwkeurigheid bevatten.

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidlabel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Wanneer de Locaties van een GIO kwantitatieve waardes bevatten dan bevat dit element een mens-leesbaar label dat de eenheid aanduidt van de kwantitatieve waarde. voorbeeld: als de normwaardes in deze GIO bouwhoogtes bevatten kan de waarde van eenheidlabel 'meters boven maaiveld' zijn.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Identificatie van de gebruikte eenheid voor normwaardes in deze GIO.

Voor de aanduiding van de eenheid moet gebruik gemaakt worden van een waarde uit de waardelijst Eenheid (URI: http://standaarden.omgevingswet.overheid.nl/id/waardelijst/Eenheid) uit de DSO stelselcatalogus.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normlabel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Beschrijving

Als deze GIO een norm bevat, bevat dit veld het label behorend bij deze norm. Bijvoorbeeld: bouwhoogte.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3028

Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De norm-ID en norm-label kunnen wijzigen, maar dat moeten representaties zijn van dezelfde norm.)

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Identificatie van de norm waarvan het GIO normwaardes bevat.

Voor de aanduiding van de gebruikte norm moet gebruik gemaakt worden van een waarde uit de waardelijst TypeNorm (URI: http://standaarden.omgevingswet.overheid.nl/id/waardelijst/TypeNorm) uit de DSO stelselcatalogus.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3028

Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De norm-ID en norm-label kunnen wijzigen, maar dat moeten representaties zijn van dezelfde norm.)

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Lijst van <geo:Groep> elementen die in dit GIO gebruikt worden. Wanneer een GIO een groepering bevat komt ieder groep 1 keer in deze lijst voor. Het element <geo:label> bevat het label van de groep. Het element <geo:groepID> bevat de identificatie van de groep.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepen / geo:Groep
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepen / geo:Groep
Beperkingen
STOP3023

GIO-delen in een GIO MOETEN door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond.

Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:locaties

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit element bevat de daadwerkelijke inhoud van het GIO dat wordt vastgelegd.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:Locatie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element geo:Locatie
Beperkingen
STOP3013

Binnen geo:locaties in een GIO-versie mag elke basisgeo:id (GUID) van de geometrische data van een locatie maar één keer voorkomen.