Element data:eId

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Informatie

De betekenis van <eId> is afhankelijk van de context

Context Betekenis
data:BeoogdeRegeling De eId wijst naar de plaats in de tekst van het besluit waarin vermeld wordt dat de regelingversie ingesteld wordt. Het gaat hierbij niet om de plaats waar de specificatie van de instrumentversie staat, maar om de plaats waar iets staat als "De regeling wordt gewijzigd". In plaats ven een eId in een besluit kan de eId ook opgenomen zijn in een rectificatie of mededeling uitspraak rechter, indien deze publicaties leiden tot een aangepaste regelingversie.
data:BeoogdInformatieobject De eId wijst naar de plaats in de tekst van het besluit waarin vermeld wordt dat de informatieobjectversie ingesteld of veranderd wordt. Het gaat hierbij om de plaats (in de initiële versie van een regeling of van een regelingwijziging die onderdeel is van de besluittekst) waar met de JOIN-identificatie verwezen wordt naar de nieuwe versie van het informatieobject (zie tekst:ExtIoRef). In plaats ven een eId in een besluit kan de eId ook opgenomen zijn in een rectificatie of mededeling uitspraak rechter, indien deze publicaties leiden tot een aanpassing van een of meer informatieobjecten.
data:Intrekking De eId wijst naar de plaats in de tekst van het besluit waar de intrekking genoemd is, vaak met een formulering als "De regeling wordt ingetrokken". Betreft het een intrekking van een Informatieobject, dan de eId van de tekst:ExtIoRef die verwijderd wordt. Bestaat deze eId niet omdat gebruik gemaakt wordt van tekst:VervangRegeling, dan wordt de eId weggelaten. In plaats ven een eId in een besluit kan de eId ook opgenomen zijn in een rectificatie of mededeling uitspraak rechter, indien deze publicaties leiden tot een intrekking.
data:Terugtrekkingen De eId wijst naar de plaats in de tekst van het besluit waar de terugtrekking genoemd is, vaak met een formulering als "De aanpassing van de regeling wordt ongedaan gemaakt". Betreft het een terugtrekking van een Informatieobject, dan wijst de eId naar de tekst:ExtIoRef die verwijderd wordt. Bestaat deze eId niet omdat gebruik gemaakt wordt van tekst:VervangRegeling, dan wordt de eId weggelaten. In plaats ven een eId in een besluit kan de eId ook opgenomen zijn in een rectificatie of mededeling uitspraak rechter, indien deze publicaties leiden tot een terugtrekking.
data:Tijdstempel

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst waarin de datum vermeld staat waarop de instrumentversie in werking treedt of ingetrokken wordt. Het gaat hierbij om de plaats waar de zinssnede staat als "De regeling is geldig op [datum]", "De regeling treedt in werking op [datum]" of "De regeling wordt ingetrokken per [datum]".

Het attribuut @eId is een identificatie van een onderdeel van de tekst en wordt in attribuutgroep tekst:agAKN beschreven.

De opbouw van de eId wordt beschreven in de leeswijzer over eId en wId.

Beperkingen

Zie data:BeoogdeRegelgeving voor beperkingen aan <data:eId> in combinatie met data:Tijdstempel.

Voorbeelden

  • Voorbeeld van een <eId> die verwijst naar een tekst:WijzigArtikel "Artikel 5" van een besluit: <eId>art_5</eId>
  • Voorbeeld van een <eId> die verwijst naar de tekst:ExtIoRef voor een Informatieobject <eId>regeling!cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1</eId>
Informatiemodel eId (eigenschap van Beoogd informatieobject), eId (eigenschap van Intrekking informatieobject), eId (eigenschap van Beoogde regeling), eId (eigenschap van Intrekking regeling), eId (eigenschap van Tijdstempel), eId (eigenschap van Terugtrekking beoogde regeling), eId (eigenschap van Terugtrekking beoogd informatieobject), eId (eigenschap van Terugtrekking intrekking informatieobject), eId (eigenschap van Terugtrekking intrekking regeling), eId (eigenschap van Terugtrekking Tijdstempel)
Verwijzingen attribuutgroep tekst:agAKN
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2011

De ConsolidatieInformatie van een Informatieobject verwijst naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ontstaat (tekst:ExtIORef).

STOP2022

De ConsolidatieInformatie van een ingetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIoRef).

STOP2056

De ConsolidatieInformatie van een teruggetrokken Informatieobject verwijst (indien mogelijk) naar de plaats in de juridische tekst waar die versie, juridisch gezien, ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIORef in de RegelingMutatie), bijv. bij een Rectificatie.