Element data:BeoogdInformatieobject

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Koppeling van een informatieobjectversie met het Doel waarvoor deze is opgesteld en de verwijzing naar de tekst in het besluit waar de wijziging wordt gegeven.

Informatie

bekendOp

Optioneel bevat data:bekendOp de datum waarop de inhoud van de publicatie oorspronkelijk publiek geworden is. Dit wordt alleen ingevuld als de publicatie een mededeling is van eerder gepubliceerde informatie, zoals de uitspraak van een beroepsorgaan of een niet via de LVBB gepubliceerde noodverordening.

instrumentVersie of instrument

In plaats van een data:instrumentVersie moet het data:instrument aangeleverd worden als de publicatie leidt tot een historische versie waarvoor geen consolidatieplicht bestaat en dus geen <instrumentVersie> bestaat.

De eId van een BeoogdInformatieobject

De data:eId binnen <data:BeoogdInformatieobject> verwijst zelf naar de plaats binnen de besluittekst waar de verwijzing naar het informatieobject staat. Deze verwijzing wordt gecodeerd middels een tekst:ExtIoRef; deze heeft zijn eigen @eId. Vaak staan dergelijke verwijzingen naar de informatieobjecten in een aparte tabel in de besluittekst.

Omdat een besluit meer dan één regeling of informatieobject kan muteren, is de @eId van de <ExtIoRef> alleen gegarandeerd uniek binnen zijn mutatie-eenheid. Deze mutatie-eenheid is een "component" van het besluit en heeft een @componentnaam. Zie tekstcomponenten hoe de verwijzing naar de tekstverwijzing naar het desbetreffende informatieobject moet worden gecodeerd.

Toelichting

Zie voor een nadere toelichting ook de documentatie.

Beperkingen

Voorbeeld

<BeoogdInformatieobject xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
 <doelen>
  <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/InstellingOmgevingsplan</doel>
 </doelen>
 <instrumentVersie>/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</instrumentVersie>
 <eId>!regeling#cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1</eId>
</BeoogdInformatieobject>
Informatiemodel Beoogd informatieobject (entiteit)
Verwijzingen data:BeoogdeRegeling, data:TerugtrekkingInformatieobject
Diagram
Element data:bekendOpElement data:doelenElement data:instrumentVersieElement data:instrumentElement data:eIdElement data:BeoogdInformatieobject / data:gemaaktOpBasisVan
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:bekendOp, Element data:doelen, Element data:eId, Element data:BeoogdInformatieobject / data:gemaaktOpBasisVan, Element data:instrument, Element data:instrumentVersie
Beperkingen
STOP2011

De ConsolidatieInformatie van een Informatieobject verwijst naar de plaats in de regelingtekst waar die versie, juridisch gezien, ontstaat (tekst:ExtIORef).

STOP2066

De doelen van de Ver- en OntvlochtenVersies in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET voorkomen als doel van de BeoogdeRegeling of het BeoogdInformatieobject.

STOP2068

De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen eId te bevatten

STOP2072

ALS data:VervlochtenVersie en data:Basisversie in data:gemaaktOpBasisVan hetzelfde doel bevatten DAN MOET data:gemaaktOp van vervlochtenversie groter zijn dan data:gemaaktOp van de Basisversie.

STOP2073

De doelen van data:VervlochtenVersie en data:OntvlochtenVersie in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET gelijk zijn.

Element data:BeoogdInformatieobject / data:gemaaktOpBasisVan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De lijst van versies die gebruikt zijn in de samenstelling van de aangeleverde versie.

Informatie
Het element gemaaktOpBasisVan bevat een overzicht van de versies die relevant zijn geweest voor de totstandkoming van de huidige versie. Hierbij onderscheiden we:
 • BasisVersie = versie waarop wijzigingen zijn aangebracht om tot de huidige versie te komen
 • VervlochtenVersie = versie uit een ander doel dat is toegevoegd aan de basisVersie om tot de huidige versie te komen ('merge')
 • OntvlochtenVersie = versie uit een ander doel dat is verwijderd uit de basisVersie om tot de huidige versie te komen
Indien gemaaktOpBasisVan meerdere BasisVersie's bevat, wordt daarmee geimpliceerd dat de huidige versie aan elk van de doelen uit de BasisVersies toegevoegd moet worden.

Voorbeeld uit ConsolidatieInformatie oplossing samenloop

<gemaaktOpBasisVan>
 <Basisversie>
  <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/BebouwdekomVuurwerkverbodsgebied</doel>
  <gemaaktOp>2020-09-26T09:03:00Z</gemaaktOp>
 </Basisversie>
 <VervlochtenVersie>
  <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/VergrotenVuurwerkverbodsgebied</doel>
  <gemaaktOp>2020-06-20T09:03:00Z</gemaaktOp>
 </VervlochtenVersie>
</gemaaktOpBasisVan>
Informatiemodel
Verwijzingen data:gemaaktOpBasisVan, data:gemaaktOpBasisVan
Diagram
Element data:BasisversieElement data:VervlochtenVersieElement data:OntvlochtenVersie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Kinderen Element data:Basisversie, Element data:OntvlochtenVersie, Element data:VervlochtenVersie
Beperkingen
STOP2066

De doelen van de Ver- en OntvlochtenVersies in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET voorkomen als doel van de BeoogdeRegeling of het BeoogdInformatieobject.

STOP2072

ALS data:VervlochtenVersie en data:Basisversie in data:gemaaktOpBasisVan hetzelfde doel bevatten DAN MOET data:gemaaktOp van vervlochtenversie groter zijn dan data:gemaaktOp van de Basisversie.

STOP2073

De doelen van data:VervlochtenVersie en data:OntvlochtenVersie in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET gelijk zijn.