Procedurestap

Voor het aanleveren van informatie over de beroepsprocedure maakt STOP gebruik van de procedurestap in het procedureverloop. Procedurestappen zijn gebeurtenissen in de procedurele 'levensloop' van een besluit, zoals de ondertekening, publicatie of een schorsing door het beroepsorgaan. Elke procedurestap is de optelsom van alle procedures tegen een besluit. Procedurestappen worden in STOP gebruikt om de herroepelijkheid van een besluit te bepalen.

Een procedurestap bevat de volgende elementen:

  • soortStap (verplicht): welke stap (procedurele status) bij een besluit hoort. Dit is een waarde uit Waardelijst procedurestap definitief besluit (of Waardelijst procedurestap ontwerpbesluit).

  • voltooidOp (verplicht): de datum waarop deze procedurestap heeft plaatsgevonden of (naar verwachting) plaats zal vinden.

  • meerInformatie (optioneel): een verwijzing naar de plaats waar extra informatie over deze stap kan worden gevonden. Bij een schorsing kan dit de webpagina van het BG zijn waar de gevolgen van de uitspraak van de rechter zijn toegelicht.

Voor het aanleveren van informatie over het verloop van de beroepsprocedure worden vier verschillende stappen gebruikt:

soortStapWanneer?Afgeleide status
Start beroepsprocedureZodra het eerste beroep wordt ingesteld, of uiterlijk als aan het einde van de beroepstermijn één of meerdere beroepen lopen.Niet onherroepelijk
SchorsingAls in een van de lopende beroepsprocedures tegen het besluit het besluit door de rechter wordt geschorst en nog niet eerder een schorsing is doorgegeven. Tenzij deze eerdere schorsing inmiddels is opgeheven.Geschorst
Opheffing schorsingAls de rechter een uitspraak doet waarmee een schorsing wordt opgeheven terwijl er nog procedures lopen waarin het besluit niet is geschorst.Niet onherroepelijk
Einde beroepsproceduresAls alle beroepsprocedures zijn afgerond en geen hoger beroep meer mogelijk is of de termijn voor hoger beroep is verstreken.Niet onherroepelijk als de beroepstermijn van het besluit nog niet is verstreken.

Onherroepelijk als de beroepstermijn van het besluit is verstreken.

Procedureverloop en procedureverloopmutatie

Bij de aanlevering van een besluit levert het BG met de module procedureverloop de procedurestappen die het besluit tot dan doorlopen heeft, typisch de Vaststelling en de Ondertekening van het besluit. Het BG is verplicht om een kennisgeving te publiceren indien een beroepstermijn van toepassing is. De kennisgeving bevat een procedureverloopmutatie met daarin de procedurestap Einde beroepstermijn.

Als aan het einde van de beroepstermijn blijkt dat er beroep is aangetekend, geeft het BG de relevante procedurestappen door. Ook hiervoor levert het BG een procedureverloopmutatie, ditmaal zonder publicatie.

BekendOp

Ten behoeve van tijdreizen bevat de Procedureverloopmutatie een bekendOp-datum, de datum waarop de aangeleverde informatie publiekelijk bekend werd/wordt. De interpretatie van "publiekelijk bekend" voor de verschillende procedurestappen is als volgt:

ProcedurestapBekendOp
VaststellingPublicatiedatum besluit
OndertekeningPublicatiedatum besluit
PublicatiePublicatiedatum besluit
Einde bezwaartermijnPublicatiedatum kennisgeving
Einde beroepstermijnPublicatiedatum kennisgeving
Start beroepsprocedureDatum dat (het eerste) beroep is ingesteld. Indien onbekend, de mutatiedatum, waarbij mutatiedatum < einddatum beroepstermijn.
SchorsingDatum dat rechtbank (de eerste) schorsing uitspreekt
Opheffing schorsingDatum dat rechtbank (de laatste) schorsing opheft
Einde beroepsproceduresDatum definitieve uitspraak rechtbank

Overzicht procedureverloop

De Nederlandse wetgeving kent twee typen besluitprocedures, te weten voor een:

  • ontwerpbesluit

  • definitief besluit.

Beide proceduretypes zijn opgebouwd uit procedurestappen. Een aantal stappen komt in beide proceduretypes voor. Een ander deel is komt slechts in één proceduretype voor.

Na de initiële aanlevering van het procedureverloop met een besluit, wordt het procedureverloop gemuteerd door het aanleveren van een procedureverloopmutatie aan de LVBB. Als module bij een kennisgeving, mededeling of zonder bijbehorende publicatie.

De LVBB stelt uit de aangeleverde procedureverloopmutaties, het actuele procedureverloop samen. Een toelichting op de samenstelling en de complexiteit die hierbij op kan treden is hier te vinden.

De bedrijfsregels die borgen dat de stappen in de juiste volgorde in een procedureverloop worden opgenomen zijn hier te vinden.

OntwerpbesluitDe Publicatie-stap met de publicatiedatum van het besluit, wordt toegevoegd door de LVBB. Voor een ontwerpbesluit bestaan geen verplichte stappen.

De coderingen van de procedurestappen voor het ontwerpbesluit zijn te vinden op gitlab.

Definitief besluitBij de aanlevering van een definitief besluit aan de LVBB is de Ondertekening-stap de enige verplichte stap. De Publicatie-stap met de publicatiedatum van het besluit, wordt toegevoegd door de LVBB. De coderingen van de procedurestappen voor een definitief besluit zijn te vinden op gitlab.

LET OP: De stappen zijn hier getoond in de volgorde van aanlevering. De stappen zelf bevatten een datum voltooidOp waarop de stap is afgerond. Dit vormt een andere volgorde: zo moet de voltooidOp-datum van de stap 'Start beroepsprocedure' vòòr de voltooidOp datum van 'Einde beroepstermijn' liggen.

De stappen 'Schorsing'/'Opheffing schorsing' en 'Start beroepsprocedure'/'Einde beroepsprocedures' kunnen als begin en eind van een periode, meerdere keren voorkomen, waarbij 'Schorsing'/'Opheffing schorsing' binnen een 'Start beroepsprocedure'/'Einde beroepsprocedures' periode moet liggen.

*) Einde beroepsprocedures

Dat 'Einde beroepsprocedures' meerdere keren voor kan komen, is toegestaan om beroepen die nog voor het einde van de Beroepstermijn ongegrond worden verklaard, direct door te kunnen geven. Daardoor kan het BG, nadat naar aanleiding van het eerste beroep 'Start beroepsprocedure' is doorgegeven, kiezen welke werkwijze zij wil hanteren:

  1. Na het verstrijken van de beroepstermijn bekijken of er lopende beroepen zijn. Zo niet, op dat moment 'Einde beroepsprocedures' doorgeven.

  2. Indien tijdens de beroepstermijn het eerste (én alle eventueel andere) beroepen niet-ontvankelijk of ongegrond worden verklaard, dan direct 'Einde beroepsprocedures' doorgeven. Dus nog voor het einde van de beroepstermijn. Mocht er later in de beroepstermijn weer beroep worden aangetekend, dan geeft het BG opnieuw 'Start beroepsprocedure' door. Vanzelfsprekend moet het BG dan na het verstrijken van de beroepstermijn opnieuw beoordelen of er lopende beroepen zijn.

Zie ook