Modellering van het besluit

Zoals bij de uitgangspunten is beschreven wordt een besluit gemodelleerd als een "container" die de getransformeerde regelingversies en eventueel bijbehorende informatieobjectversies plus de inwerkingtredingsbepalingen bevat. De "container" bestaat uit onderdelen die alleen voor het besluitvormingsproces nodig zijn.


Model van het besluit

De onderdelen zijn:

Tekst van het besluit (standaard of klassiek)

Het besluit wordt beschreven in tekst, op een manier die vergelijkbaar is als de tekst van een regeling. Het tekstmodel is gebaseerd op artikelgewijze tekst. In de hoofdtekst staat beschreven wat het besluit inhoudt, inclusief (de wijziging van) de tekst van een regeling. Daarnaast kan een besluit bijlagen hebben. STOP kent een standaard model voor de tekst van het besluit. Voor sommige Rijksbesluiten wordt het klassieke model gebruikt; in een toepassingsprofiel staat aangegeven wanneer het klassieke model gebruikt moet worden.

(Wijziging van) de tekst van een regeling als tekstcomponent

In de hoofdtekst van een besluit zijn containers opgenomen om de eerste versie van de tekst van een regeling of om een wijziging daarvan op te nemen. Deze containers worden gemodelleerd als componenten waarvoor de naamgevingsconventie van toepassing is. Dat maakt het mogelijk te verwijzen naar tekst binnen de component. Het beschrijven van een tekstwijziging in renvooi staat elders beschreven. De nieuwe (wordt-)versie van de regeling moet vermeld worden als BeoogdeRegeling in de consolidatie-informatie; bij een wijziging moet de renvooitekst zijn gebaseerd op een oude (was-)versie die overeenkomt met een van de Basisversie elementen. De expression-identificatie van de wordt-versie moet uniek zijn en mag niet eerder in andere besluiten of publicaties zijn voorgekomen.

Toelichting of motivering

Onderdeel van de tekst van een besluit is een motivering of een toelichting die het hoe en waarom van een besluit beschrijft (elders beschreven). Een toelichting kan vergezeld gaan van een artikelsgewijze toelichting (al dan niet met Toelichtingsrelatie annotatie) die de wijzigingen in een regeling in detail toelicht. De toelichting bij een besluit heeft dus een andere rol dan de toelichting bij een regeling die de inhoud van de regeling toelicht en onderdeel is van de regelingtekst/wijziging in renvooi.

Informatieobjecten

Nieuwe versies van informatieobjecten zijn in getransformeerde vorm (elders beschreven) onderdeel van het besluit. De informatieobjecten moeten in de metadata worden vermeld. De nieuwe (wordt-)versie van het informatieobject moet vermeld worden als BeoogdInformatieobject in de consolidatie-informatie; bij een wijziging moet de vorige (was-)versie (indien aanwezig) overeenkomen met een van de Basisversie elementen. De expression-identificatie van de wordt-versie moet uniek zijn en mag niet eerder in andere besluiten of publicaties zijn voorgekomen.

Het is toegestaan om bij uitzondering, als het echt niet anders kan, de tekst die integraal onderdeel uitmaakt van (een bijlage bij) een besluit of regeling niet in een STOP tekstmodel maar als PDF-bijlage op te stellen. Dit soort document-informatieobjecten zijn in STOP onderdeel van het model van het besluit. Deze informatieobjecten moeten ook in de metadata vermeld worden.

Onderzoeksrapporten en andere documenten

Voor sommige type besluiten bestaan er wettelijke verplichtingen om bij de terinzagelegging of bekendmaking van een besluit documenten bij te sluiten ter onderbouwing van het besluit. Het gaat dan niet om een motivering of toelichting, want die is onderdeel van de tekst van het besluit en moet volgens het STOP tekstmodel worden gecodeerd. Wel om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten (zoals een milieueffectrapportage) die vaak door derden worden opgesteld. Deze documenten moeten als onderdeel van de wettelijke voorschriften wel publiek gemaakt worden in elektronische vorm, maar (volgens de Bekendmakingswet) niet in het publicatieblad. In het kader van de Wet Open Overheid (WOO) zijn systemen voorzien om publicatie en vindbaarheid van dergelijke documenten mogelijk te maken. Publicatie van dit soort documenten valt daarom niet onder het domein van STOP. Deze documenten worden in STOP niet als onderdeel van het model voor het besluit gezien. Het is daarom niet nodig deze rapporten om te zetten in een XML-gecodeerde tekst.

Metadata

Bij elk besluit hoort metadata die de globale kenmerken van het besluit bevat.

Consolidatie-informatie

Als annotatie bij het besluit moet aangegeven worden hoe de nieuwe regeling- en informatieobjectversies passen binnen de geldende regeling, en wanneer deze juridische werking krijgen. Dit wordt vastgelegd in de (elders beschreven) consolidatie-informatie module.

Voor de publicatie van een besluit is aanvullend nodig (en elders beschreven):

Procedureverloop

De module procedureverloop de procedurele 'levensloop' van een besluit, zoals de ondertekening, publicatie of een mogelijke schorsing door het beroepsorgaan.

Gebiedsmarkering/effectgebied

Geeft aan in welk gebied het besluit relevant is. Dit gebied wordt gebruikt om belanghebbenden en geïnteresseerden te attenderen op de publicatie van het besluit.

Implementatiekeuze

In STOP (en andere standaarden) zijn annotaties (service-informatie) behorend bij regelingen en informatieobjecten gedefinieerd. Voor de STOP annotaties: zie het overzicht van modules. Het is aan een STOP-gebruikend systeem om te bepalen wanneer en hoe de annotaties uitgewisseld dienen te worden. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat annotaties alleen worden uitgewisseld als de inhoud van de annotatie wijzigt of als dat nodig is om duidelijkheid te verschaffen voor versiebeheer. Maar er kan ook voor gekozen worden om annotaties altijd of juist apart uit te wisselen.

De systemen die in het kader van de WOO worden ontwikkeld zijn bij het verschijnen van STOP 2.0 nog niet beschikbaar. Bij de implementatie van STOP-gebruikende systemen zal daarom een (tijdelijk) alternatief gezocht moeten worden, al dan niet met gebruikmaking van de PDF-informatieobjecten uit STOP. De implementatiekeuzes vallen buiten het domein van STOP, maar kunnen wel onderdeel zijn van toepassingsprofielen.