Informatieobject en informatieobjectversie

Figuur 1. Informatieobjecten
Regeling (entiteit)Besluit (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Te consolideren informatieobject (entiteit)Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit)Juridisch informatieobject (entiteit)Informatief informatieobject (entiteit)Informatieobject (entiteit)

Bij informatieobjecten wordt onderscheid gemaakt naar de rol die de informatieobjecten spelen in de wet- en regelgeving, beschreven aan de hand van de manier waarop ze gepubliceerd worden.

Figuur 2. Informatieobject en Informatieobjectversie
Status gerechtelijke procedure (diagram)Metadata van een informatieobject (diagram)Informatieobject (entiteit)Vaststellingscontext (entiteit)Metadata van een informatieobject (diagram)Informatieobjectinhoud (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Als een versie van een informatieobject onderdeel is van een besluit en met het besluit bekendgemaakt wordt, dan moet het verifieerbaar zijn dat de versie zoals die bij de vaststelling van het besluit is gehanteerd, dezelfde is als de versie die bekendgemaakt is. Deze eis geldt voor het juridische deel van het informatieobject: de informatieobjectinhoud en de vaststellingscontext. De serialisatie van de informatie moet in één of meer bestanden opgenomen worden, waarbij de bestanden uitsluitend informatie van dezelfde informatieobjectversie mogen bevatten. In de metadata van de informatieobjectversie moet van elk van de bestanden de naam en hash opgenomen worden.

Elementen

Alleen bekend te maken informatieobject
Definitie

Een informatieobject dat alleen bekendgemaakt wordt is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een besluit vast te leggen die geen onderdeel zijn van een juridische of beleidsregel. Een voorbeeld hiervan is een rapport over de effecten van het besluit. Een besluit kan niet bekendgemaakt worden zonder het informatieobject.

Een voorbeeld is een beschrijving hoe een Te consolideren informatieobject (entiteit) gewijzigd moet worden. Het informatieobject wordt bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt niet op een andere manier (bijvoorbeeld in geconsolideerde vorm) beschikbaar gesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp)
Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatief informatieobject
Definitie

Een informatief informatieobject is een informatieobject dat gebruikt wordt om niet-juridische informatie door te geven die geen onderdeel is van een besluit of regeling, maar die wel enige relevantie daarvoor heeft.

Het geeft aanvullende informatie over een besluit en wordt met het besluit gepubliceerd. Het informatieobject kan zonder juridische consequenties weggelaten worden uit de bekendmaking van het besluit. Een informatief informatieobject wordt niet geconsolideerd.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp)
Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
  1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
  2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Informatieobjectinhoud
Generalisatie van Geo-informatieobject versie (entiteit), PDF document (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Juridisch informatieobject
Definitie

Een juridisch informatieobject is een informatieobject dat gebruikt wordt om informatie uit een besluit of regeling vast te leggen die niet op een begrijpelijke manier in tekst is te beschrijven.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp)
Regeling
Definitie

Een Regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. In STOP wordt het begrip Regeling ook gebruikt voor visies en andere documenten die voor eenieder toegankelijk zijn, voorschriften of beleidsregels bevat en waarvan een geconsolideerde versie wordt bijgehouden.

Naast een besluit van algemene strekking kent de AWB ook nog een beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Deze zijn gericht aan een beperkte groep belanghebbenden. De voorschriften die daarin worden vastgesteld worden in STOP niet als een Regeling gezien.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Metadata (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Te consolideren informatieobject
Definitie

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Vaststellingscontext
Beschrijving

Informatie die gebruikt is/wordt bij de vaststelling van een besluit om te constateren dat de informatie in het informatieobject overeenkomt met hetgeen besloten wordt. Relevant als een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) onderdeel is van een besluit en met het besluit bekendgemaakt wordt.

Als een informatieobject informatie bevat die niet direct door eenieder te duiden is, zal de correctheid daarvan worden beoordeeld door het te vergelijken met andere informatie. De geometrische afbakening van een gebied wordt bijvoorbeeld gegeven door coördinaten waarvan de waarden in het algemeen nietszeggend zijn; pas door ze te vergelijken met coördinaten van andere (bekende) objecten of gebieden kan de correctheid vastgesteld worden. De vergelijking met andere coördinaten vindt meestal plaats door een gebied over een achtergrondkaart te projecten. De achtergrondkaart vormt dan de vaststellingscontext van het gebied.

Generalisatie van Geografische context (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp)