Metadata

Figuur 1. Metadata van een informatieobject
Informatieobject (entiteit)Metadata Informatieobjectversie (entiteit)Bestand (entiteit)Publicatieinstructie (entiteit)Metadata Informatieobject (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Elementen

Bestand
Definitie

Een bestand geidentificeerd aan de hand van de bestandsnaam met aanvullende informatie.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bestandsnaam string 1..1

naam van het bestand op bestandssysteem, uitwisselpakket of aanlevering

Hash string 1..1

Uniek serienummer dat de computer berekent op basis van de inhoud van een bestand, bijvoorbeeld een document, afbeelding of muziekstuk. De hash is te vergelijken met een "digitale vingerafdruk": Het identificeert iedere tekstreeks of bestand via een reeks getallen. Als twee bestanden of tekenreeksen dezelfde hash-waarde hebben dan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk te stellen dat deze identiek zijn.

Voor de berekening van de hash wordt gebruikt gemaakt van het SHA512 algoritme, als beschreven in FIPS 180-4, waarbij een bestand als een verzameling bits wordt gezien. Het is daarom van belang dat de inhoud van het bestand tijdens het proces van uitwisselen onveranderd blijft.

Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
  1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
  2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Metadata Informatieobject
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Informatieobject.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Formaat informatieobject Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatieinstructie Publicatieinstructie (entiteit) 1..1
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Alternatieve titel string 0..*

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Naam string 1..1

De door mensen leesbare naam van een informatieobject zoals die wordt als titel op een landingspagina of als label in tekstuele verwijzingen naar het informatieobject.

Maker Resource identificatie (entiteit) 0..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Opvolger van STOP identificatie (entiteit) 0..*

De verwijzing van een opvolgende regeling naar door deze regeling opgevolgde andere regeling. De opvolgingsrelatie wijst naar het Work van de opgevolgde regeling. Dezelfde relatie kan gelegd worden tussen een opvolgende (te consolideren) informatieobject en de opgevolgde andere informatieobjecten.

Metadata Informatieobjectversie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een Informatieobject.

Specialisatie van Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Geboorteregeling STOP identificatie (entiteit) 0..1

De relatie die voor een versie van een consolideerbaar informatieobject de regeling (als work) aanwijst die het IO juridisch werkend heeft gemaakt.

Bij het opstellen van een consolideerbaar informatieobject is de geboorteregeling altijd bekend; elk informatieobjectversie van consolideerbaar informatieobject heeft een geboorteregeling. Het is in principe mogelijk dat de geboorteregeling muteert, met andere woorden dat het informatieobject door een andere regeling wordt "geadopteerd". De versies ná de "adoptie-mutatie" wijzen dan naar een andere regeling.

De <data:heeftGeboorteregeling> is de machineleesbare versie van de tekst in het besluit dat de regeling instelt of wijzigt. De tekst van het besluit verwijst naar de versie van het (consolideerbare) informatieobject. De versie van het informatieobject zelf wordt als bijlage bij het besluit meegeleverd.

Bestand Bestand (entiteit) 0..*

De verwijzing van een Informatieobject naar één van de bestanden waarin deze geserialiseerd is.

Enumeraties

Publicatieinstructie
Definitie

De publicatieinstructie bevat de instructie aan het publicatiesysteem hoe het informatieobject bekend gemaakt moet worden als het meegeleverd wordt met een besluit. Dat is gerelateerd aan de juridische status die het informatieobject heeft.

Beschrijving

Geeft aan hoe het informatieobject gepubliceerd moet worden als het meegeleverd wordt met een besluit. Dat is gerelateerd aan de juridische status die het informatieobject heeft.

Waarden Beschrijving
Alleen bekend te maken

Een informatieobject dat alleen bekendgemaakt wordt is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een besluit vast te leggen die geen onderdeel zijn van een juridische of beleidsregel. Een voorbeeld hiervan is een rapport over de effecten van het besluit. Een besluit kan niet bekendgemaakt worden zonder het informatieobject.

Een voorbeeld is een beschrijving hoe een Te consolideren informatieobject (entiteit) gewijzigd moet worden. Het informatieobject wordt bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt niet op een andere manier (bijvoorbeeld in geconsolideerde vorm) beschikbaar gesteld.

Informatief

Een informatief informatieobject is een informatieobject dat gebruikt wordt om niet-juridische informatie door te geven die geen onderdeel is van een besluit of regeling, maar die wel enige relevantie daarvoor heeft.

Het geeft aanvullende informatie over een besluit en wordt met het besluit gepubliceerd. Het informatieobject kan zonder juridische consequenties weggelaten worden uit de bekendmaking van het besluit. Een informatief informatieobject wordt niet geconsolideerd.

Te consolideren

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject (entiteit) dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld.