Officiële-publicatieversie

Effectgebied (entiteit)Geometrische begrenzing (entiteit)GeometryPropertyType (entiteit)AbstractFeatureType (entiteit)Gebied (entiteit)Ambtsgebied (entiteit)Gebiedsmarkering (entiteit)Officiële publicatie tekst (entiteit)Metadata officiële publicatie versie (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Metadata te publiceren versie (entiteit)Metadata officiële publicatie (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Officiële-publicatieversie (entiteit)

Elementen

AbstractFeatureType
Beschrijving

AbstractFeatureType is een extensie van AbstractGMLType

Generalisatie van Gebied (entiteit), Geo-informatieobject vaststelling (entiteit), Geo-informatieobject versie (entiteit), Locatie (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp)
Ambtsgebied
Beschrijving

Een gebiedsmarkering die overeenkomt met het ambtsgebied van het bevoegd gezag dat publiceert.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Gebiedsmarkering (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bevoegd gezag Resource identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het bevoegd gezag waarvan dit het ambtsgebied is.

Effectgebied
Definitie

Een effectgebied zoals gedefinieerd in de Regeling elektronische publicaties, bijlage 1. Het effectgebied wordt gebruikt voor attendering op een publicatie. Een effectgebied is vereist indien de effecten van het besluit waarover gepubliceerd wordt naar verwachting op meer dan 3.000 meter afstand van (het middelpunt van) de gebiedsmarkering merkbaar zullen zijn.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Gebied
Beschrijving

Een geografisch gebied dat onderdeel is van een gebiedsmarkering of effectgebied

Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Label string 1..1

Label behorend bij dit gebied. Dit label kan gebruikt worden om een nadere aanduiding te geven van de bijbehorende geometrie, zoals bijv. het adres, de kadastrale aanduiding, etc. etc.

Geometrie basisgeo:Geometrie 1..1

Geometrie van dit gebied. In de serialisatie wordt deze uitgewisseld zoals beschreven in Basisgeometrie standaard met als extra restrictie dat cirkels en bogen niet zijn toegestaan.

Gebiedsmarkering
Definitie

De gebiedsmarkering zoals gedefinieerd in de Regeling elektronische publicaties, bijlage 1.

De gebiedsmarkering wordt gebruikt voor attendering op de publicatie over een besluit. De gebiedsmarkering geeft aan op welk gebied het besluit betrekking heeft. Geïntresseerden kunnen op basis van een adres geattendeerd worden op besluiten die aan opgegeven criteria voldoen èn een gebiedsmarkering hebben die binnen een opgegeven straal (maximaal 3.000 meter) van dat adres liggen.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Generalisatie van Ambtsgebied (entiteit), Geometrische begrenzing (entiteit)
Geometrische begrenzing
Beschrijving

Een gebiedsmarkering die wordt gespecificeerd via geometriech begrensde gebieden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Gebiedsmarkering (entiteit), Module (entiteit)
GeometryPropertyType
Beschrijving

Geometrie van de Locatie. Zie Geometrie (eigenschap van Locatie)

Zie ook GML bestand (onderwerp)
Metadata officiële publicatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Gerelateerd aan Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort publicatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van de Officiele Publicatie.

Jaargang int 1..1

Het publicatiejaar van het Blad waarin de Officiële Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.jaargang".

Publicatieblad Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatienummer string 1..1

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Publicatienaam string 1..1

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Publicatie-identifier string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.
Publiceert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing van een officiële publicatie naar zijn bekendgemaakte Besluit of Kennisgeving.

Uitgever Resource identificatie (entiteit) 0..1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Metadata Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

In de wereld van uitgevers van bladen is het gebruikelijk de metadata van de publicatie zelf te verrijken met de metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. In dit informatiemodel wordt dat gemodelleerd door te verwijzen naar die metadata; in de implementatie van STOP wordt het onderscheid niet gemaakt tussen metadata van de publicatie en van hetgeen gepubliceerd wordt.

Soort mededeling Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Soort kennisgeving Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Metadata officiële publicatie versie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een officiële publicatie.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Gepubliceerd op Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

De datum waarop een publicatie op officielebekendmakingen.nl is verschenen.

Metadata te publiceren versie
Beschrijving

De metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. Om welke metadata het gaat wordt per soort publicatie uitgewerkt in dit informatiemodel.

Generalisatie van Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit), Metadata publicatie kennisgeving (entiteit), Metadata publicatie mededeling (entiteit), Metadata publicatie rectificatie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Officiële publicatie tekst
Definitie

Tekstmodule voor de officiële publicatie.

Officiële-publicatieversie
Definitie

Een versie van een officiële publicatie: initiele versie of herdruk

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Generalisatie van Herdruk (entiteit), Initiële publicatie (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)