Metadata

Figuur 1. Metadata van een besluit
Besluitversie (entiteit)Ontwerpbesluit (entiteit)Soort referentie (entiteit)Tekstreferentie (entiteit)Besluit (entiteit)Citeertitel (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Metadata besluit (entiteit)

De metadata van een ontwerpbesluit en besluit worden op dezelfde manier beschreven. Het verschil komt tot uiting in het soort procedure.

Elementen

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Citeertitel
Definitie

Container voor de citeertitel en de status daarvan

Zie ook Metadata (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Citeertitel string 1..1

De citeertitel is de titel van de het Work (het besluit, de regeling of het informatieobject) zoals die gebruikt wordt in aanhalingen.

De citeertitel wordt vaak in de regeling of het besluit zelf vastgesteld, volgens Aanwijzingen voor de Regelgeving, paragraaf 4.5 of "100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever", Hoofdstuk 3, sectie 2, paragraaf 3.

Is officieel boolean 1..1
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Metadata besluit
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Besluit.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een informatieobjectRef is een verwijzing naar een versie van een juridisch informatieobject dat met de tekst van het besluit (of rectificatie) gepubliceerd moet worden, omdat:

  • het informatieobject onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of
  • het aanvullende informatie geeft over het besluit.

Een verwijzing naar een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) dat met de tekst van het besluit gepubliceerd moet worden omdat het onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of omdat het aanvullende informatie geeft over het besluit. De verwijzing kan tevens deel uitmaken van de tekst van het besluit, maar dat is niet altijd het geval.

Als de metadata van een (ontwerp)besluit verwijst naar een juridisch informatieobject, dan moet voor dat informatieobject een Vaststellingscontext (entiteit) meegeleverd worden.

Soort procedure Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van de stap van de procedure, met andere woorden het type "mijlpaal" die aan het eind van de procedure is verwezenlijkt.

Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Alternatieve titels string 0..*

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Afkorting string 0..*

Een afkorting waarmee een instrument aangeduid kan worden. De afkorting kan in tekst gebruikt worden in plaats van een verwijzing naar de volledige titel van het instrument. Een instrument kan meerdere afkortingen hebben, waaronder een voorkeursafkorting.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Soort bestuursorgaan Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Grondslag Tekstreferentie (entiteit) 0..*

Een machineleesbare verwijzing naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de instrumentversie geeft

In de OWMS heet deze eigenschap dcterms:source

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Rechtsgebied Resource identificatie (entiteit) 0..*

De specificatie hoe het instrument wordt ingedeeld binnen het geheel van regels van een deel van het recht, meestal over eenzelfde onderwerp of omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Er zijn geen wettelijke regels voor de indeling van bepaalde regelgeving in bepaalde rechtsgebieden

Ontwerpbesluit
Specialisatie van Besluit (entiteit), Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Toepassingsgebied (onderwerp)
Tekstreferentie
Definitie

Een verwijzing naar een elders gepubliceerde tekst of tekstonderdeel, middels een verplichte URI, een verplicht label en optioneel de eId van het tekstonderdeel. De Tekstreferentie kan dynamisch naar een Work of statisch naar een Expression verwijzen.

Zie ook Metadata (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
URI STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het doel van de verwijzing.

Label string 1..1

De mensleesbare naam, titel en/of korte tekst die geassocieerd is met de data:uri waarnaar verwezen wordt

Soort referentie Soort referentie (entiteit) 1..1

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Enumeraties

Soort referentie
Definitie

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Zie ook Metadata (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp)
Waarden Beschrijving
AKN identificatie

verwijzing naar een regeling of informatieobject middels een AKN identifier.

Juriconnect identificatie

verwijzing naar een regeling middels een juriconnect-identifier (JCI), volgens de JuriConnect standaard . Te gebruiken voor verwijzingen naar regelgeving die niet volgens STOP is gecodeerd en geen gebruik maakt van de AKN-identificatie-standaard. JCI-identifiers worden gebruikt https://wetten.overheid.nl/; daar kunnen ook de juiste JCI-identifiers bij bestaande wet- en regelgeving worden opgezocht.

URL

verwijzing naar een resource middels een URL.