Revisies

In het algemeen is een besluit vereist om een geconsolideerde regeling of informatieobject te wijzigen als de wijziging ook juridische informatie raakt. Als alleen niet-juridische informatie geraakt wordt (bijvoorbeeld het toevoegen van extra annotatie-modules) dan is er geen besluit nodig. Er is ook geen besluit nodig om de geconsolideerde regeling te wijzigen in samenloop situaties: als eerder vastgestelde besluiten gezamenlijk leiden tot een versie van de geconsolideerde regeling of informatieobject die niet overeenkomt met een van de versies die uit de individuele besluiten volgen.

Kortom als besluiten geen rekening hebben gehouden met elkaars wijzigingen en de verschillende besluiten juridisch met elkaar verenigbaar zijn, dan kan met een revisie de geconsolideerde regeling worden aangepast.

Een revisie wordt ook gebruikt om een gedeeltelijke vernietiging van een besluit door de rechter te verwerken in de geconsolideerde regeling.

Figuur 1. Revisie
Consolidatie-informatie voor een revisie (diagram)Revisie van een Informatieobject (diagram)Revisie van een regeling (diagram)Revisie (entiteit)

In deze situaties moet aangegeven worden hoe de geconsolideerde regeling of informatieobject moet gaan luiden. Dat gebeurt met het instrument Revisie. In een revisie kunnen één of meer versies van regeling(en) en/of informatieobjecten opgegeven worden. Hoe deze versies onderdeel uitmaken van de geconsolideerde regelingen/informatieobjecten wordt in de Consolidatie-informatie vastgelegd.

Figuur 2. Revisie van een regeling
Revisie van een regeling (entiteit)Tekstrevisie (entiteit)RegelingMutatie (entiteit)Toelichtingsrelaties voor een regeling (diagram)Metadata van een regeling (diagram)Regeling (entiteit)Regelingtekst (diagram)Metadata van een regeling (diagram)Expression identificatie (entiteit)Regelingversie (entiteit)

Een revisie van een regelingversie kan een nieuwe versie van zowel de tekst als van een of meer annotaties bevatten. Van annotaties wordt altijd de gehele versie aangeleverd. Voor de tekst wordt een mutatie aangeleverd ten opzichte van een eerder aangeleverde versie. In de verschillende scenario's waarin een revisie mogelijk is, is tevens aangegeven ten opzichte van welke (was-)-versie de nieuwe (wordt-)versie opgesteld moet zijn. Als een revisie een nieuwe tekstversie bevat, dan moeten ook alle annotaties bijgesloten worden die aangepast moeten worden ten gevolge van de wijziging in de tekst.

Figuur 3. Revisie van een Informatieobject
Symbolisatie (diagram)Revisie van een informatieobject (entiteit)Juridisch geborgde bronobjecten (diagram)Metadata van een informatieobject (diagram)Informatieobject (entiteit)Metadata van een informatieobject (diagram)Informatieobjectinhoud (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Een revisie van een informatieobject kan een nieuwe versie van zowel de de juridische inhoud van het informatieobject als van een of meer annotaties bevatten. Van zowel de juridische inhoud van het informatieobject als de annotaties wordt altijd de gehele versie aangeleverd. Als een revisie een nieuwe juridische inhoud bevat, dan moeten ook alle annotaties bijgesloten worden die aangepast moeten worden ten gevolge van de wijziging van het informatieobject.

Figuur 4. Consolidatie-informatie voor een revisie
Terugtrekking materieel uitgewerkt (entiteit)Revisie (entiteit)Materieel uitgewerkt (entiteit)Beoogd informatieobject (entiteit)Beoogde regeling (entiteit)Consolidatie-informatie (entiteit)

De consolidatie-informatie voor een revisie bevat de informatie die nodig is om de revisie in te passen in de geconsolideerde regeling. Het is een subset van informatie die in deze module mogelijk is, omdat een revisie niet vergezeld gaat van een publicatie en ook geen nieuwe juridische informatie kan bevatten.

Elementen

Beoogd informatieobject
Definitie

Koppeling van een informatieobjectversie met het Doel waarvoor deze is opgesteld en de verwijzing naar de tekst in het besluit waar de wijziging wordt gegeven.

Beschrijving

Alleen in het geval dat consolidatie-informatie dient om samenloop op te lossen, kan een beoogd informatieobject meer dan één doel bevatten.

Zie ook Consolidatie-informatie (onderwerp), Correctie van consolidatie-informatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Beoogde regeling
Definitie

Koppeling van een regelingversie met het Doel waarvoor deze is opgesteld en de verwijzing naar de tekst in het besluit waar de wijziging wordt gegeven.

Zie ook Consolidatie-informatie (onderwerp), Correctie van consolidatie-informatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Consolidatie-informatie
Definitie

De module ConsolidatieInformatie bevat de informatie over de beoogde doelen en tijdstempels die bij het Besluit gegeven worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Consolidatie-informatie (onderwerp), Correctie van consolidatie-informatie (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
  1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
  2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Informatieobjectinhoud
Generalisatie van Geo-informatieobject versie (entiteit), PDF document (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), PDF-document (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Materieel uitgewerkt
Definitie

Een regeling is materieel uitgewerkt als de regeling juridisch nog wel geldig is, maar er geen situaties meer zijn waarop de regeling van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de regeling alleen geldt voor situaties die niet meer vookomen, of omdat de regeling verplichtingen voor personen of andere bevoegd gezagen bevat die inmiddels aan de verplichting hebben voldaan. Ook informatieobjecten kunnen als materieel uitgewerkt bestempeld worden.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrument STOP identificatie (entiteit) 1..1

Work-identificatie van het instrument (regeling, informatieobject) dat wordt ingetrokken/materieel uitgewerkt is. Wordt ook gebruikt om een onbekende versie aan te duiden in data:BeoogdeRegeling of data:BeoogdInformatieobject.

Datum date 1..1

De datum waarop de tijdstempel van kracht is.

Als geen datum opgegeven wordt, wordt de regeling niet als materieel uitgewerkt beschouwd.

Regeling
Definitie

Een Regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. In STOP wordt het begrip Regeling ook gebruikt voor visies en andere documenten die voor eenieder toegankelijk zijn, voorschriften of beleidsregels bevat en waarvan een geconsolideerde versie wordt bijgehouden.

Naast een besluit van algemene strekking kent de AWB ook nog een beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Deze zijn gericht aan een beperkte groep belanghebbenden. De voorschriften die daarin worden vastgesteld worden in STOP niet als een Regeling gezien.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
RegelingMutatie
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingMutatie> bevat de wijzigingen van een RegelingVersie (in @was) naar een nieuwe RegelingVersie (in @wordt).

Specialisatie van Inhoud-element (entiteit), Tekstelement (entiteit)
Zie ook Besluittekst (onderwerp), Tekstmodel (onderwerp)
Regelingversie
Beschrijving

Versie van een Regeling (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Metadata (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Revisie
Beschrijving

Instrument om niet-juridische wijzigingen in de geconsolideerde regeling of informatieobject aan te brengen. Bijvoorbeeld om samenloop op te lossen.

Revisie van een informatieobject
Beschrijving

Instrument om niet-juridische wijzigingen in een geconsolideerd informatieobject aan te brengen.

Revisie van een regeling
Beschrijving

Instrument om niet-juridische wijzigingen in een geconsolideerde regeling aan te brengen.

Tekstrevisie
Beschrijving

Bevat niet-juridische wijzigingen voor één geconsolideerde regeling.

Terugtrekking materieel uitgewerkt
Definitie

Geeft aan dat een regeling of informatieobject waarvan eerder is aangegeven dat het materieel uitgewerkt is, toch niet als zodanig beschouwd moet worden.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrument STOP identificatie (entiteit) 1..1

Work-identificatie van het instrument (regeling, informatieobject) dat wordt ingetrokken/materieel uitgewerkt is. Wordt ook gebruikt om een onbekende versie aan te duiden in data:BeoogdeRegeling of data:BeoogdInformatieobject.