Rectificatie

Het kan voorkomen dat een publicatie van een besluit niet de tekst (en/of informatieobjecten) bevat zoals die door het bevoegd gezag is vastgesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als (op het laatste moment) vastgestelde amendementen op het voorstel van het besluit niet correct zijn verwerkt in de uiteindelijke publicatie van dat besluit. De oorspronkelijke publicatie van het besluit wordt niet aangepast of ingetrokken; in plaats daarvan wordt een rectificatie gepubliceerd die aangeeft hoe het gepubliceerde besluit afwijkt van het vastgestelde besluit.

Zie ook de leeswijzer "Rectificatie van een besluit ".

Figuur 1. Rectificatie
Correctie consolidatie-informatie (diagram)Besluitversie (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Tekstmodel (diagram)Expression identificatie (entiteit)Metadata rectificatie (entiteit)Rectificatieversie (entiteit)Rectificatie (entiteit)

Het diagram toont het basismodel voor de rectificatie zoals door bevoegd gezag wordt opgesteld. Een rectificatie is opgebouwd uit

 • De tekst van de rectificatie beschrijft hoe de tekst van het gepubliceerde besluit gecorrigeerd moet worden om de tekst van eigenlijke besluit te krijgen.
 • De metadata bevat naast algemene metadata over de rectificatie zelf altijd een verwijzing naar de besluitversie die gerectificeerd wordt.
 • De consolidatie-informatie beschrijft op een machineleesbare manier wat de rectificatie zegt over wijzigingen van regelgeving en tijdstempels die voor de geautomatiseerde consolidatie van belang zijn.
Een rectificatie kan invloed hebben op
 • annotaties (zoals metadata) van het gerectificeerde besluit en/of
 • de regelingen die in de rectificatie genoemd worden.
In dat geval zullen naast de rectificatie ook nieuwe versies van annotaties uitgewisseld worden. Dat is in dit diagram niet opgenomen; hoe dat moet is onderdeel van de API van een STOP-gebruikend systeem.
Figuur 2. Publicatie van een rectificatie
Officiële-publicatieversie (entiteit)Metadata publicatie rectificatie (entiteit)Metadata rectificatie (entiteit)Rectificatieversie (entiteit)Rectificatie (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Metadata te publiceren versie (entiteit)Metadata officiële publicatie (entiteit)

Bij de omzetting van een aangeleverde rectificatie naar een officiële publicatie wordt de rectificatietekst integraal overgenomen.

De metadata van de officiële publicatie van de rectificatie is opgebouwd uit de getoonde eigenschappen van
 • de (aangeleverde) metadata van de rectificatie
 • metadata van het gerectificeerde besluit.

Het kan zijn dat de rectificatie noopt tot een aanpassing van de metadata van het besluit. In dat geval dient de aangepaste versie van de metadata gebruikt te worden.

Elementen

Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Metadata officiële publicatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp)
Gerelateerd aan Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort publicatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van de Officiele Publicatie.

Jaargang int 1..1

Het publicatiejaar van het Blad waarin de Officiële Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.jaargang".

Publicatieblad Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatienummer string 1..1

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Publicatienaam string 1..1

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Publicatie-identifier string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

 • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
 • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.
Publiceert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing van een officiële publicatie naar zijn bekendgemaakte Besluit of Kennisgeving.

Uitgever Resource identificatie (entiteit) 0..1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Metadata Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

In de wereld van uitgevers van bladen is het gebruikelijk de metadata van de publicatie zelf te verrijken met de metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. In dit informatiemodel wordt dat gemodelleerd door te verwijzen naar die metadata; in de implementatie van STOP wordt het onderscheid niet gemaakt tussen metadata van de publicatie en van hetgeen gepubliceerd wordt.

Soort mededeling Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Soort kennisgeving Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Metadata publicatie rectificatie
Beschrijving

De metadata van de rectificatie als officiële publicatie wordt samengesteld uit de algemene metadata van een officiële publicatie, de metadata van de rectificatie en de metadata van het besluit dat gerectificeerd wordt. Het kan zijn dat de rectificatie noopt tot een aanpassing van de metadata van het besluit. In dat geval dient de aangepaste versie van de metadata gebruikt te worden.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Rectificeert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De relatie vanuit de rectificatie naar de expression van het gerectificeerde besluit. Er zijn twee gevallen te onderscheiden; in deze situaties worden verschillende identifier-schemes gebruikt:

 1. De rectificatie wijst naar een besluit gekend bij BG: de verwijzing is gebaseerd op identifiers van het bevoegd gezag, typisch AKN bill
 2. De officiële publicatie van de rectificatie verwijst naar de officiële publicatie van het besluit: de verwijzing is gebaseerd op identifiers van het publicatieplatform, typisch ANK officialGazette.
Metadata rectificatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een rectificatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een informatieobjectRef is een verwijzing naar een versie van een juridisch informatieobject dat met de tekst van het besluit (of rectificatie) gepubliceerd moet worden, omdat:

 • het informatieobject onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of
 • het aanvullende informatie geeft over het besluit.
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Rectificeert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De relatie vanuit de rectificatie naar de expression van het gerectificeerde besluit. Er zijn twee gevallen te onderscheiden; in deze situaties worden verschillende identifier-schemes gebruikt:

 1. De rectificatie wijst naar een besluit gekend bij BG: de verwijzing is gebaseerd op identifiers van het bevoegd gezag, typisch AKN bill
 2. De officiële publicatie van de rectificatie verwijst naar de officiële publicatie van het besluit: de verwijzing is gebaseerd op identifiers van het publicatieplatform, typisch ANK officialGazette.
Metadata te publiceren versie
Beschrijving

De metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. Om welke metadata het gaat wordt per soort publicatie uitgewerkt in dit informatiemodel.

Generalisatie van Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit), Metadata publicatie kennisgeving (entiteit), Metadata publicatie mededeling (entiteit), Metadata publicatie rectificatie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Officiële-publicatieversie
Definitie

Een versie van een officiële publicatie: initiele versie of herdruk

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Generalisatie van Herdruk (entiteit), Initiële publicatie (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp)
Rectificatie
Definitie

Een rectificatie is een officiële publicatie die aangeeft dat een (andere) publicatie van een besluit het besluit niet op een correcte manier weergeeft. De rectificatie beschrijft welke correcties toegepast moeten worden op het gepubliceerde besluit om te komen tot de tekst van het besluit zoals dat is vastgesteld.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Correctie van consolidatie-informatie (onderwerp)
Rectificatieversie
Beschrijving

De versie van de rectificatie die gepubliceerd wordt. Er wordt slechts één versie van de rectificatie gepubliceerd. Voordat daadwerkelijk tot publicatie overgegaan wordt kunnen conceptversies met anderen gedeeld worden.

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Correctie van consolidatie-informatie (onderwerp)