Besluit

Als de officiële publicatie de bekendmaking van een besluit betreft, dan wordt de tekst van het besluit integraal overgenomen in de publicatie. De informatieobjecten worden als bijlage bij het besluit gepubliceerd.

Een deel van de informatie van het besluit overgenomen in de metadata van de officiële publicatie. In onderstaand diagram is aangegeven om welke informatie het gaat.

Figuur 1. Bekendmaking van een besluit
Besluitversie (entiteit)Besluit (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Metadata te publiceren versie (entiteit)Metadata besluit (entiteit)Procedurestap (entiteit)Procedureverloop (entiteit)Metadata officiële publicatie (entiteit)

Elementen

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Metadata bekendgemaakt besluit
Definitie

De metadata van de officiële publicatie die is overgenomen uit informatie over het besluit.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Gerelateerd aan Metadata officiële publicatie (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Ondertekend op date 0..1

de datum waarop het gepubliceerde besluit is ondertekend.

In OWMS4 heet deze datum dcterms.issued

Metadata besluit
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Besluit.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een informatieobjectRef is een verwijzing naar een versie van een juridisch informatieobject dat met de tekst van het besluit (of rectificatie) gepubliceerd moet worden, omdat:

  • het informatieobject onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of
  • het aanvullende informatie geeft over het besluit.

Een verwijzing naar een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) dat met de tekst van het besluit gepubliceerd moet worden omdat het onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of omdat het aanvullende informatie geeft over het besluit. De verwijzing kan tevens deel uitmaken van de tekst van het besluit, maar dat is niet altijd het geval.

Als de metadata van een (ontwerp)besluit verwijst naar een juridisch informatieobject, dan moet voor dat informatieobject een Vaststellingscontext (entiteit) meegeleverd worden.

Soort procedure Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van de stap van de procedure, met andere woorden het type "mijlpaal" die aan het eind van de procedure is verwezenlijkt.

Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Alternatieve titels string 0..*

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Afkorting string 0..*

Een afkorting waarmee een instrument aangeduid kan worden. De afkorting kan in tekst gebruikt worden in plaats van een verwijzing naar de volledige titel van het instrument. Een instrument kan meerdere afkortingen hebben, waaronder een voorkeursafkorting.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Soort bestuursorgaan Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Grondslag Tekstreferentie (entiteit) 0..*

Een machineleesbare verwijzing naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de instrumentversie geeft

In de OWMS heet deze eigenschap dcterms:source

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Rechtsgebied Resource identificatie (entiteit) 0..*

De specificatie hoe het instrument wordt ingedeeld binnen het geheel van regels van een deel van het recht, meestal over eenzelfde onderwerp of omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Er zijn geen wettelijke regels voor de indeling van bepaalde regelgeving in bepaalde rechtsgebieden

Metadata officiële publicatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Gerelateerd aan Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort publicatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van de Officiele Publicatie.

Jaargang int 1..1

Het publicatiejaar van het Blad waarin de Officiële Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.jaargang".

Publicatieblad Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatienummer string 1..1

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Publicatienaam string 1..1

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Publicatie-identifier string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.
Publiceert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing van een officiële publicatie naar zijn bekendgemaakte Besluit of Kennisgeving.

Uitgever Resource identificatie (entiteit) 0..1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Metadata Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

In de wereld van uitgevers van bladen is het gebruikelijk de metadata van de publicatie zelf te verrijken met de metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. In dit informatiemodel wordt dat gemodelleerd door te verwijzen naar die metadata; in de implementatie van STOP wordt het onderscheid niet gemaakt tussen metadata van de publicatie en van hetgeen gepubliceerd wordt.

Soort mededeling Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Soort kennisgeving Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Metadata te publiceren versie
Beschrijving

De metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. Om welke metadata het gaat wordt per soort publicatie uitgewerkt in dit informatiemodel.

Generalisatie van Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit), Metadata publicatie kennisgeving (entiteit), Metadata publicatie mededeling (entiteit), Metadata publicatie rectificatie (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Procedurestap
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap is uitgevoerd.

Meer informatie URL 0..1

Een verwijzing naar een plaats op internet waar meer informatie te vinden is in verband met deze stap.

Link naar de BG-website waar meer informatie te vinden is over de juridische status van het besluit. Dit is niet de URL van de bekendmaking.

Procedureverloop
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erná, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter.

Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd, totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)