Metadata

Figuur 1. Metadata van een regeling
Soort referentie (entiteit)Tekstreferentie (entiteit)Regeling (entiteit)Metadata regelingversie (entiteit)Citeertitel (entiteit)Metadata regeling (entiteit)Regelingversie (entiteit)

Elementen

Citeertitel
Definitie

Container voor de citeertitel en de status daarvan

Zie ook Metadata (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Citeertitel string 1..1

De citeertitel is de titel van de het Work (het besluit, de regeling of het informatieobject) zoals die gebruikt wordt in aanhalingen.

De citeertitel wordt vaak in de regeling of het besluit zelf vastgesteld, volgens Aanwijzingen voor de Regelgeving, paragraaf 4.5 of "100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever", Hoofdstuk 3, sectie 2, paragraaf 3.

Is officieel boolean 1..1
Metadata regeling
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Regeling

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort regeling Resource identificatie (entiteit) 1..1

Een nadere typering van een regeling, waarmee aangegeven kan worden wat de inhoud van de regeling is. Via deze typering kan bijvoorbeeld een Ministeriële regeling onderscheiden worden van andere regelingen.

Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Alternatieve titel string 0..*

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Afkorting string 0..*

Een afkorting waarmee een instrument aangeduid kan worden. De afkorting kan in tekst gebruikt worden in plaats van een verwijzing naar de volledige titel van het instrument. Een instrument kan meerdere afkortingen hebben, waaronder een voorkeursafkorting.

Voorkeursafkorting string 0..1

De voorkeursafkorting geeft de verkorte naam of identificatie die bij voorkeur wordt gebruikt voor het instrument

Maker Resource identificatie (entiteit) 0..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Soort bestuursorgaan Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Het bestuursorgaan van een regeling komt overeen met het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het besluit dat de regeling ingesteld heeft. Als dat in wet- en regelgeving is toegestaan, is het mogelijk dat de regeling later gewijzigd wordt door een ander bestuursorgaan.

Grondslag Tekstreferentie (entiteit) 0..*

Een machineleesbare verwijzing naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de instrumentversie geeft

In de OWMS heet deze eigenschap dcterms:source

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Overheidsdomein Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een brede onderverdeling van de overheidsbrede thema's die op een instrument van toepassing zijn.

Het overheidsdomein wordt ook overheidsthema genoemd. Het is op diverse sites zoals wetten.overheid.nl als zoekfilter in te stellen door eindgebruikers.

Rechtsgebied Resource identificatie (entiteit) 0..*

De specificatie hoe het instrument wordt ingedeeld binnen het geheel van regels van een deel van het recht, meestal over eenzelfde onderwerp of omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Er zijn geen wettelijke regels voor de indeling van bepaalde regelgeving in bepaalde rechtsgebieden

Opvolger van STOP identificatie (entiteit) 0..*

De verwijzing van een opvolgende regeling naar door deze regeling opgevolgde andere regeling. De opvolgingsrelatie wijst naar het Work van de opgevolgde regeling. Dezelfde relatie kan gelegd worden tussen een opvolgende (te consolideren) informatieobject en de opgevolgde andere informatieobjecten.

Metadata regelingversie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een versie van een Regeling

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Versienummer string 1..1

Een door het BG te bepalen string om de Expressions van één Work te onderscheiden.

Het versienummer wordt gebruikt in

  1. de "expression-identificatie" zoals beschreven op identificatie van besluiten, regelingen en informatieobjecten afkomstig van het Bevoegd Gezag.
  2. de wId
Regeling
Definitie

Een Regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. In STOP wordt het begrip Regeling ook gebruikt voor visies en andere documenten die voor eenieder toegankelijk zijn, voorschriften of beleidsregels bevat en waarvan een geconsolideerde versie wordt bijgehouden.

Naast een besluit van algemene strekking kent de AWB ook nog een beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Deze zijn gericht aan een beperkte groep belanghebbenden. De voorschriften die daarin worden vastgesteld worden in STOP niet als een Regeling gezien.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Regelingversie
Beschrijving

Versie van een Regeling (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Tekstreferentie
Definitie

Een verwijzing naar een elders gepubliceerde tekst of tekstonderdeel, middels een verplichte URI, een verplicht label en optioneel de eId van het tekstonderdeel. De Tekstreferentie kan dynamisch naar een Work of statisch naar een Expression verwijzen.

Zie ook Metadata (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
URI STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het doel van de verwijzing.

Label string 1..1

De mensleesbare naam, titel en/of korte tekst die geassocieerd is met de data:uri waarnaar verwezen wordt

Soort referentie Soort referentie (entiteit) 1..1

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Enumeraties

Soort referentie
Definitie

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Zie ook Metadata (onderwerp), Structuur van een tekstmodel (onderwerp)
Waarden Beschrijving
AKN identificatie

verwijzing naar een regeling of informatieobject middels een AKN identifier.

Juriconnect identificatie

verwijzing naar een regeling middels een juriconnect-identifier (JCI), volgens de JuriConnect standaard . Te gebruiken voor verwijzingen naar regelgeving die niet volgens STOP is gecodeerd en geen gebruik maakt van de AKN-identificatie-standaard. JCI-identifiers worden gebruikt https://wetten.overheid.nl/; daar kunnen ook de juiste JCI-identifiers bij bestaande wet- en regelgeving worden opgezocht.

URL

verwijzing naar een resource middels een URL.