Procedureverloop

Figuur 1. Procedureverloop
Besluit (entiteit)Metadata besluit (entiteit)Procedurestap (entiteit)Procedureverloop (entiteit)Besluitversie (entiteit)

In het Procedureverloop (entiteit) is vastgelegd welke stappen al eerder gezet zijn of op een toekomstige datum gepland zijn. Het procedureverloop is voor de verschillende soorten besluiten (zoals voor een ontwerpbesluit) anders. Welk procedureverloop te verwachten is, is af te leiden van de Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit).

Het procedureverloop geeft informatie over de status van een versie van een besluit en wordt daarom als context module voor een besluitversie gemodelleerd. Gedurende de levensloop van een besluitversie kan het procedureverloop aangevuld worden. STOP kent voor een aantal scenario's instrumenten die tot zo'n aanvulling leiden. De modellen voor deze instrumenten bevatten een annotatie in de vorm van een een Procedureverloopmutatie (entiteit) die het effect van het instrument op het procedureverloop weergeven.

Figuur 2. Muteren van procedureverloop
Annotatie (entiteit)Instrument (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Besluitversie (entiteit)Verwijder (entiteit)Vervang (entiteit)Voeg toe (entiteit)Procedurestap (entiteit)Procedureverloopmutatie (entiteit)

De Procedureverloopmutatie (entiteit) is een annotatie van een niet-consolideerbaar instrument, zoals een kennisgeving. Het geeft de informatie over het procedureverloop weer zoals dat in het instrument vermeld staat. Die informatie wordt vastgelegd in de vorm van een mutatie van het procedureverloop dat bij de besluitversie hoort. Het verwerken van de mutatie in het procedureverloop is elders beschreven.

Elementen

Annotatie
Beschrijving

Een annotatie bevat een interpretatie of duiding van de (juridische) inhoud van een instrument die voor software te begrijpen is. De annotatie bevat dus geen nieuwe informatie, immers de informatie in een annotatie is af te leiden door de instrument-informatie te bestuderen. De informatie is alleen op een andere manier gemodelleerd, zodat software er mee kan werken.

Een goed voorbeeld is de relatie van een toelichting naar het toegelichte artikel of lid: de [Toelichtingsrelatie](regeling_toelichting.md). Die is af te leiden door de tekst goed te lezen, maar de tekst is te ingewikkeld gestructureerd om dat geautomatiseerd door tekstanalyse te laten doen. Door de relaties voor software expliciet te maken in de vorm van een annotatie kan de software er wel mee werken.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van annotaties, zie de leeswijzer.

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Ambtsgebied (entiteit), Begripsrelaties (entiteit), Consolidatie-informatie (entiteit), Effectgebied (entiteit), Gebiedsmarkering (entiteit), Geometrische begrenzing (entiteit), Metadata Informatieobject (entiteit), Metadata besluit (entiteit), Metadata kennisgeving (entiteit), Metadata mededeling (entiteit), Metadata officiële publicatie (entiteit), Metadata rectificatie (entiteit), Metadata regeling (entiteit), Procedureverloopmutatie (entiteit), Symbolisatie (entiteit), Toelichtingsrelaties (entiteit)
Zie ook Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Instrument
Beschrijving

Een instrument is een abstractie van de verschillende "documenten" die door STOP beschreven worden.

Specialisatie van Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Besluit klassiek (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Mededeling (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Rectificatie (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp)
Metadata besluit
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een Besluit.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Metadata (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een informatieobjectRef is een verwijzing naar een versie van een juridisch informatieobject dat met de tekst van het besluit (of rectificatie) gepubliceerd moet worden, omdat:

  • het informatieobject onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of
  • het aanvullende informatie geeft over het besluit.

Een verwijzing naar een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) dat met de tekst van het besluit gepubliceerd moet worden omdat het onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of omdat het aanvullende informatie geeft over het besluit. De verwijzing kan tevens deel uitmaken van de tekst van het besluit, maar dat is niet altijd het geval.

Als de metadata van een (ontwerp)besluit verwijst naar een juridisch informatieobject, dan moet voor dat informatieobject een Vaststellingscontext (entiteit) meegeleverd worden.

Soort procedure Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van de stap van de procedure, met andere woorden het type "mijlpaal" die aan het eind van de procedure is verwezenlijkt.

Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Alternatieve titels string 0..*

Een alternatieve titel voor het instrument, die niet officieel is vastgesteld en die in het spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument aan te duiden.

Afkorting string 0..*

Een afkorting waarmee een instrument aangeduid kan worden. De afkorting kan in tekst gebruikt worden in plaats van een verwijzing naar de volledige titel van het instrument. Een instrument kan meerdere afkortingen hebben, waaronder een voorkeursafkorting.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Soort bestuursorgaan Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Grondslag Tekstreferentie (entiteit) 0..*

Een machineleesbare verwijzing naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de instrumentversie geeft

In de OWMS heet deze eigenschap dcterms:source

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Rechtsgebied Resource identificatie (entiteit) 0..*

De specificatie hoe het instrument wordt ingedeeld binnen het geheel van regels van een deel van het recht, meestal over eenzelfde onderwerp of omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Er zijn geen wettelijke regels voor de indeling van bepaalde regelgeving in bepaalde rechtsgebieden

Procedurestap
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap is uitgevoerd.

Meer informatie URL 0..1

Een verwijzing naar een plaats op internet waar meer informatie te vinden is in verband met deze stap.

Link naar de BG-website waar meer informatie te vinden is over de juridische status van het besluit. Dit is niet de URL van de bekendmaking.

Procedureverloop
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erná, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter.

Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd, totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Procedureverloopmutatie
Definitie

Module die mutaties op een data:Procedureverloop beschrijft

Beschrijving

Beschrijft een mutatie van het procedureverloop behorend bij een besluitversie. De modellering volgt de STOP systematiek van het objectgericht muteren. Omdat de procedureverloop module een context module is die zelf geen versieaanduiding kent, wordt de mutatie toegepast op de versie van de module zoals bekend voorafgaand aan de Bekend op (eigenschap van Procedureverloopmutatie) datum. Dit is elders gedocumenteerd.

De procedureverloopmutatie bevat geen verwijzing naar de besluitversie. De identificatie van de besluitversie moet via een Expression identificatie (entiteit) gedaan worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op date 1..1

De datum waarop de informatie publiek bekend is geworden (of zal worden) die de aanleiding is tot de mutatie van het procedureverloop.

Vervang
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie binnen een data:Procedureverloop vervangen moeten worden

Beschrijving

Vervangt een stap in het procedureverloop. De stap wordt geïdentificeerd aan da hand van de waarde van Stap (eigenschap van Procedurestap)

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Te vervangen: voltooid op date 1..1

De datum die is vastgelegd bij de te vervangen/verwijderen procedurestap in het Procedureverloop.

In het Procedureverloop kunnen sommige soorten stappen (zoals het schorsen van een besluit) meerdere keren voorkomen. Bij een vervanging of verwijdering van een stap moet daarom niet alleen de soort stap opgegeven worden, maar ook de voltooid op-datum van de te muteren stap. Deze combinatie is wel uniek voor een stap binnen het Procedureverloop.

Verwijder
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie uit een data:Procedureverloop verwijderd moeten worden

Beschrijving

Geeft aan dat een stap verwijderd moet worden uit het procedureverloop.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

Een verwijzing naar een data:Procedurestap

Typering van de stap die uit het procedureverloop verwijderd moet worden.

Te verwijderen: voltooid op date 1..1

De datum die is vastgelegd bij de te vervangen/verwijderen procedurestap in het Procedureverloop.

In het Procedureverloop kunnen sommige soorten stappen (zoals het schorsen van een besluit) meerdere keren voorkomen. Bij een vervanging of verwijdering van een stap moet daarom niet alleen de soort stap opgegeven worden, maar ook de voltooid op-datum van de te muteren stap. Deze combinatie is wel uniek voor een stap binnen het Procedureverloop.

Voeg toe
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie aan een data:Procedureverloop toegevoegd moeten worden

Beschrijving

Voegt een stap toe aan het procedureverloop.

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp)