Consolidatie van regelgeving

Automatiseerbaar proces

Onderdeel van het geïntegreerd proces van bekendmaken en consolideren is het consolideren van besluiten, waarbij de wijzigingen die in besluiten beschreven staan worden toegepast op de regelgeving en het resultaat daarvan beschikbaar gesteld wordt. De standaard is zo ontworpen dat het proces van consolideren vergaand geautomatiseerd kan worden:
 • Het startpunt voor het besluitvormingsproces is de gewijzigde regelgeving zoals het bevoegd gezag dat opstelt. Het opnemen daarvan in een besluit van (de wijziging van) de regeling of informatieobject kan geautomatiseerd worden.
 • Bij een besluit wordt op een machine-leesbare manier consolidatie-informatie] toegevoegd om het verband tussen de gewijzigde regelingen en/of informatieobjecten en geldigheidsinformatie (zoals de inwerkingtreding) aan te geven.
 • Via de geautomatiseerde consolidatie kan het effect van een besluit op de regelgeving bepaald worden. De geautomatiseerde consolidatie kan door elk systeem uitgevoerd worden dat over voldoende informatie beschikt. De LVBB voert het uit voor de bekendgemaakte besluiten en stelt de resultaten beschikbaar, onder andere via het bronhouderkoppelvlak.
 • Uit de resultaten van de geautomatiseerde consolidatie is af te leiden waar juridische ambiguïteiten het afronden van de consolidatie belemmeren. Het bevoegd gezag kan daar op reageren door aanvullende informatie te verstrekken.
 • De uitkomst van de geautomatiseerde consolidatie kan gebruikt worden om regelgeving-gerelateerde informatie synchroon te houden met geldende regelgeving.

Uitkomst van de geautomatiseerde consolidatie

De uitkomst van de geautomatiseerde consolidatie valt in vier delen uiteen:
 • De actuele consolidatie-informatie zoals verkregen door het combineren van alle consolidatie-informatie die in (definitieve) besluiten is meegegeven.
 • Voor elk besluit dat een of meer regelingen en/of informatieobjecten instelt, wijzigt en/of intrekt kunnen proefversies van de regelingen en informatieobjecten worden gemaakt, die aangeven hoe de regelingen/informatieobjecten komen te luiden als het besluit in werking zou treden. Bij die proefversies wordt alleen rekening gehouden met andere besluiten voor zover dat noodzakelijk is, niet met alle andere besluiten. De proefversies kunnen voor elk besluit opgesteld worden, en zijn vooral bedoeld voor niet-definitieve (zoals ontwerp-)besluiten.
 • Voor elke regeling en elk (consolideerbaar) informatieobject waarvan tenminste één versie in werking getreden is: de toestanden van de geconsolideerde regeling of geconsolideerd informatieobject. Er is een directe relatie tussen de toestanden en de versies van een regeling of informatieobject zoals het bevoegd gezag die opstelt.
De geautomatiseerde consolidatie wordt voor elk work afzonderlijk uitgevoerd, ook als een work samen met andere works één juridisch geheel vormt.

Karakterisering van de uitkomst

De geautomatiseerde consolidatie kan als een black box gezien worden, waarvan de uitkomst als eigenschappen heeft:
 • Nieuwe geconsolideerde regelgeving (of een proefconsolidatie daarvan) ontstaat zodra het betreffende systeem (zoals de LVBB) voldoende informatie ontvangen heeft voor de consolidatie van een besluit. Het kan voorkomen dat een besluit bekendgemaakt wordt of dat een beroepsorgaan een uitspraak heeft gedaan, maar dat het effect op de geconsolideerde regelgeving pas enige tijd later beschikbaar komt. Dat kan leiden tot aanpassing van geconsolideerde regelgeving die in het verleden geldig was.
 • Een geconsolideerde regeling of informatieobject wordt beschreven als een verzameling toestanden, waarvan er op elk moment in de tijd maar één geldig is. Behoudens het vorige punt is altijd bekend welke toestanden er zijn en wat hun geldigheid is. In de loop van de tijd zullen er toestanden bijkomen, maar er kunnen ook toestanden verdwijnen.
 • De inhoud van een toestand kan in de loop van de tijd wijzigen. Een wijziging kan de juridische inhoud betreffen, wat in STOP leidt tot een nieuwe toestand met dezelfde geldigheid als de oude toestand. Bij een revisie van de regelgeving is de juridische inhoud niet gewijzigd maar is bijvoorbeeld een tekst voorzien van redactioneel commentaar; dat leidt tot een andere inhoud van dezelfde toestand.
 • Voor de proefversies voor een besluit geldt:
  • Het is altijd bekend wat de juridische inhoud van een proefversie is. Die zal voortbouwen op de geldende regelgeving op het moment dat het besluit bekendgemaakt wordt, maar het bevoegd gezag is niet wettelijk verplicht het besluit te baseren op de regelgeving die geldt ten tijde van de bekendmaking of beoogde inwerkingtreding van het besluit. De proefversies kunnen daarom gebaseerd zijn op eerder geldende regelgeving of zelfs op regelgeving die als zodanig nooit geldig is geworden. Dit komt voor als er tussen het opstellen van het besluit en het bekendmaken daarvan andere besluiten in werking getreden zijn waarmee het besluit geen rekening gehouden heeft.
  • Een enkel besluit kan tot meerdere proefconsolidaties van dezelfde regeling of informatieobject leiden als het besluit meerdere versies van nieuwe regelgeving bevat.
 • Voor de toestanden van geconsolideerde regelgeving geldt:
  • Het is niet altijd bekend wat de juridische inhoud van een toestand is. Dat kan gebeuren omdat het bevoegd gezag nog niet voldoende informatie verstrekt heeft, maar het kan ook vanwege juridische tegenstrijdigheden onmogelijk zijn de inhoud te bepalen. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om voor de huidige en toekomstige geldende regelgeving de inhoud aan de LVBB aan te leveren (en juridische tegenstrijdigheden op te lossen), maar een dergelijke verplichting bestaat niet als regelgeving wordt aangepast die alleen in het verleden geldig was.
 • Voor proefconsolidaties op basis van (definitieve) besluiten die nog niet in werking getreden zijn geldt:
  • Er kunnen meerdere proefconsolidaties van dezelfde regeling of informatieobject zijn, elk op basis van (meerdere) definitieve besluiten. Er zijn proefconsolidaties voor alle combinaties van doelen waarvan nog geen inwerkingtredingsdatum bekend is, maar waarvoor wel versies van een regeling of informatieobject in de besluiten zijn beschreven.
  • De juridische inhoud zal zoveel mogelijk voortbouwen op de geldende regelgeving, maar als dat niet kan dan wordt de proefconsolidatie op basis van eerder geldende regelgeving of zelfs op regelgeving die als zodanig nooit geldig is geworden. Dit komt voor als er tussen het opstellen van het besluit en het bekendmaken daarvan andere besluiten in werking getreden zijn waarmee in de proefconsolidatie geen rekening gehouden kon worden wegens het ontbreken van informatie. Het bevoegd gezag is pas wettelijk verplicht die informatie aan te leveren bij de inwerkingtreding van de besluiten die tot de proefconsolidatie hebben geleid.
  • Omdat het bevoegd gezag niet wettelijk verplicht is een geconsolideerde versie van de besluiten beschikbaar te stellen, kan het voorkomen dat de juridische inhoud in meerdere versies is vastgelegd waarvan het bevoegd gezag nog niet heeft aangegeven welke versie de juiste is.