Actuele toestanden

Informatieobjectversie (entiteit)Tegensprekend (entiteit)NogTeVerwerken (entiteit)NogTeOntvlechten (entiteit)Regelingversie (entiteit)NogTeConsolideren (entiteit)ToestandActueel (entiteit)ActueleToestanden (entiteit)

Elementen

ActueleToestanden
Definitie

Overzicht van de bij de LVBB bekende actuele toestanden van een regeling of informatieobject. Zie documentatie.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op datum 1..1

Bekend op is de datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. Dat kan het geval zijn omdat de informatie via een (officiële) publicatie is verspreid, maar het kan ook zijn dat de informatie via andere kanalen publiek is gemaakt.

Ontvangen op datum 0..1

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Materieel uitgewerkt op datum 0..1

De datum waarop de regeling, informatieobject of proefversies als materieel uitgewerkt wordt beschouwd.

Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
NogTeConsolideren
Zie ook Complete toestanden (onderwerp)
NogTeOntvlechten
Zie ook Complete toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Laatst verwerkt datum 1..1

Het <laatstVerwerkt> geeft aan tot en met welke datum/tijd de aanleveringen voor dit doel nog wel verwerkt zijn.

Te ontvlechten doel STOP identificatie 1..1

Geeft aan dat er publicaties/revisies zijn voor een of meer doelen die bijgedragen hebben aan de instrumentversie(s) voor de inwerkingtredingsdoelen, terwijl die doel(en) niet als basisversie-doel voorkomen.

NogTeVerwerken
Zie ook Complete toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Laatst bekend datum 1..1

Het <laatstBekend> geeft aan op welke datum/tijd de meest recente aanlevering voor dit doel is ontvangen die nog verwerkt moet worden.

Te verwerken doel STOP identificatie 1..1

Geeft aan dat er publicaties/revisies zijn voor een of meer doelen met wijzigingen die nog verwerkt moeten worden in de laatst uitgewisselde regelingversie.

Laatst verwerkt datum 1..1

Het <laatstVerwerkt> geeft aan tot en met welke datum/tijd de aanleveringen voor dit doel nog wel verwerkt zijn.

Regelingversie
Zie ook Consolidatie-informatie (onderwerp)
Tegensprekend
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Laatst bekend datum 1..1

Het <laatstBekend> geeft aan op welke datum/tijd de meest recente aanlevering voor dit doel is ontvangen die nog verwerkt moet worden.

Tegensprekend doel STOP identificatie 1..1

Geeft aan dat er publicaties/revisies zijn voor een of meer doelen die elkaar tegenspreken.

ToestandActueel
Definitie

De versie van een Consolidatie van instrument die op één moment in de tijd geldig is. Zie ook de toelichting in de documentatie.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Juridisch werkend vanaf datum 1..1

De tijdstempel geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst juridisch werkend wordt. Bij nieuwe regelgeving of bij wijzigingen van regelgeving wordt dit ook wel de inwerkingtredingsdatum genoemd. Als het doel (mede) geassocieerd is met een intrekking van een regeling geeft de tijdstempel het moment van intrekking.

Juridisch werkend tot datum 0..1

De tijdstempel geeft aan tot wanneer de versie van de regelgeving/informatieobject geassocieerd met het doel juridisch werkend was.

Inwerkingtredingsdoel STOP identificatie 1..*

Doel waarvan de inwerkingtreding de reden is dat deze toestand is ontstaan.

Instrumentversie STOP identificatie 0..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.