Begripsrelaties voor een regeling

In een artikelsgewijze regeling is het gebruikelijk om begrippen die in de regeling gebruikt worden expliciet te definiëren zodat er geen misverstand over de betekenis van een begrip bestaat. De STOP tekstmodellen kennen daarvoor een speciale constructie, een Begrip in een Begrippenlijst, zodat het begrip in de tekst te herkennen is.

De begrippen kunnen ontleend zijn aan standaarden of geharmoniseerde begrippenlijsten die worden bijgehouden in een centraal beschikbaar gestelde catalogus / ontologie / waardelijst. Door in verwante of vergelijkbare regelgeving van verschillende bevoegd gezagen gebruik te maken van dezelfde begripsdefinities wordt regelgeving toegankelijker en makkelijker te begrijpen.

Een verwijzing naar een begrip in een catalogus kan echter geen onderdeel zijn van een juridische besluit, omdat de catalogus niet voldoet aan de eisen die aan de bekendmakingen worden gesteld, zoals eeuwigdurende, onveranderlijke beschikbaarheid. Als in een regeling een begrip wordt gebruikt moet de definitie van dat begrip dan ook in de regeling zelf opgenomen worden.

Catalogus (entiteit)skos:Concept (entiteit)Begrip (entiteit)wlMappingRelation (entiteit)Begripsrelatie (entiteit)Begripsrelaties (entiteit)Regelingtekst (diagram)

Een Begrip in de tekst kan via de Begripsrelaties annotatie bij de regeling gerelateerd worden aan een begrip in een catalogus. Voor elk begrip in de tekst waarvoor de relatie gelegd moet worden, moet een Begripsrelatie opgenomen worden met daarin: de wId van het Begrip in de tekst van de regeling; de catalogusEndPoint is de URL van het begrip in de catalogus; de mappingRelation geeft de relatie weer van het begrip in de tekst en het begrip in de catalogus.

De wId van een Begrip is niet gegarandeerd onveranderlijk in opvolgende regelingversies, daarom moeten annotaties mogelijk voor elke regelingversie bijgewerkt worden.

Er is een voorbeeld van de Begripsrelaties module beschikbaar.

Elementen

Begrip
Definitie

Het element <tekst:Begrip> is de combinatie van een <tekst:Term> en de bijbehorende <tekst:Definitie> daarvan.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst.

Begripsrelatie
Definitie

Het element <data:Begripsrelatie> beschrijft de relatie van één begrip in de regeltekst tot anderzijds een begrip in een centraal beschikbaar gestelde catalogus / ontologie / waardelijst .

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Het wId van een tekstelement is een identificatie van een onderdeel van de tekst, gebaseerd op de inhoud van de tekst.

CatalogusEndPoint uri 1..1

URL-verwijzing naar een begrip in een externe catalogus / ontologie / waardelijst.

MappingRelation wlMappingRelation (entiteit) 1..1

Met <mappingRelation> (overgenomen uit SKOS) wordt aangegeven in hoeverre het begrip in de catalogus overeenkomt met het begrip zoals deze in de tekst is opgenomen.

Begripsrelaties
Definitie

De module <data:Begripsrelaties> beschrijft de relaties van enerzijds gebruikte begrippen in regelgeving tot anderzijds de begrippen zoals die worden bijgehouden in een centraal beschikbaar gestelde catalogus / ontologie / waardelijst.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Catalogus
Definitie

Een Catalogus (of waardelijst) is een centraal beschikbaar gestelde verzameling van (skos)concepten.

skos:Concept
Definitie

Een skos:Concept is een idee of notitie, een eenheid van denken, een onderwerp van gesprek.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
skos:definition string 1..1

Een skos:definition geeft een volledige uitleg van de bedoelde betekenis van een skos:concept in een gegeven natuurlijke taal.

skos:prefLabel string 1..1

Een skos:prefLabel is een aanduiding van een skos:concept in een gegeven natuurlijke taal.

Enumeraties

wlMappingRelation
Waarden Beschrijving
closeMatch

Het begrip komt niet exact overeen met het begrip in de/een catalogus, maar de definitie zoals in die catalogus is gegeven moet wèl correct zijn en overeenkomen met de bedoeling/definitie zoals in de gepubliceerde juridische tekst is bedoeld.

exactMatch

Het begrip en de definitie komt exact overeen met het begrip in de tekst.