Juridisch geborgde bronobjecten

Geo-informatie die volgens een domein-specifieke standaard of informatieomodel is vastgelegd op een manier die niet voldoet aan de juridische eisen voor gebruik in regelgeving, moet naar een GIO omgezet worden voordat het onderdeel kan worden van regelgeving. De GIO zorgt voor de juridische borging van de geldigheid van de broninformatie. Bij wijziging van regelgeving zal de broninformatie gewijzigd worden. Deze module bij een versie van een geo-informatieobject legt vast welke broninformatie in het GIO is vastgelegd. Zie ook de uitgebreidere beschrijving.

Domein-specifiek bron-object (entiteit)Object (entiteit)Juridische borging van (entiteit)Groep (entiteit)GIO deel (entiteit)Locatie (entiteit)Geo-informatieobject versie (entiteit)Informatieobjectinhoud (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Elementen

Domein-specifiek bron-object
Beschrijving

Een domein-specifiek bron-object dat via het GIO een juridische basis krijgt.

In veel domeinmodellen zal de informatie die in het GIO is opgenomen afkomstig zijn van meerdere gerelateerde objecten. Zo kan een GIO waarin normwaarden zijn opgenomen corresponderen met een object dat aangeeft om welke norm het gaat, gerelateerde objecten die de geometrie representeren en objecten die de normwaarde per geometrie bevatten. In dat geval is het voldoende om als bron-object het object te kiezen dat aangeeft om welke norm het gaat, omdat daarmee voldoende is aangegeven dat als één van de gerelateerde objecten wijzigt, het GIO ook aangepast moet worden.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Object ID 1..1

De identificatie van het bron-object zoals dat gebruikt wordt in het domein waarin het object is gedefinieerd. De identificatie moet in combinatie met het domein een globaal unieke identificatie vormen van het object waarvan de geometrie(ën) of andere informatie, zoals een norm, juridisch geborgd is in een GIO.

GIO deel
Beschrijving

Een locatiegroep, aanduiding bij een Locatie tot welke locatiegroep/GIO-deel deze Locatie behoort.

Zie ook GML bestand (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Groep ID string 1..1
Geo-informatieobject versie
Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit), Informatieobjectinhoud (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1
Locaties Locatie (entiteit) 1..*
Groep
Beschrijving

Definitie van een locatiegroep binnen een GIO. Koppelt het groepID aan het label van deze groep.

Zie ook GML bestand (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
ID string 1..1

Identificatie van de locatiegroep, komt terug bij elke Locatie die tot deze groep behoort.

Label string 1..1

Naam van de locatiegroep

Informatieobjectinhoud
Generalisatie van Geo-informatieobject versie (entiteit), PDF document (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Juridische borging van
Definitie

Root element van de module met verwijzingen naar bronobjecten bij een GIO. Betreffende GIO bevat geometrieën en evt. aanvullende informatie zoals een norm, die afgeleid is uit genoemd(e) bronobject(en).

Specialisatie van Module (entiteit)
Locatie
Beschrijving

Geometrie in het GIO.

Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Naam string 1..1
Geometrie basisgeo:Geometrie 1..1
Object
Definitie

Verwijst naar een bron-object uit een ander domein dan STOP waarvan geometrieën en evt. andere informatie, zoals een norm, zijn gebruikt om (een deel van) het GIO samen te stellen. Doordat de gegevens in het GIO voorkomen, zijn ze onderdeel geworden van de regelgeving en hebben ze een juridische status gekregen.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Domein string 1..1

Een domein bevat een verwijzing naar het domein waarin de bron-objecten gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een XML namespace. Het domein moet in combinatie met de identificatie van een bron-object een globaal unieke identificatie vormen van het object waarvan de geometrie(ën) of andere informatie, zoals een norm, juridisch geborgd is in een GIO.

Object ID string 1..1

De identificatie van het bron-object zoals dat gebruikt wordt in het domein waarin het object is gedefinieerd. De identificatie moet in combinatie met het domein een globaal unieke identificatie vormen van het object waarvan de geometrie(ën) of andere informatie, zoals een norm, juridisch geborgd is in een GIO.

Groep ID string 0..1

De identificatie van een GIO-deel(locatiegroep) in een GIO. Hiermee wordt aangegeven dat het bron-object juridisch geborgd wordt in een deel van de GIO, namelijk het aangegeven GIO-deel.

Locatie ID UUID 0..*

De identificatie van een locatie in de GIO, gespecificeerd via de UUID van de geometrie van de locatie. Hiermee wordt aangegeven dat het bron-object juridisch geborgd wordt in een deel van de GIO, namelijk het aangegeven locatie(s). Als in het domein van de bron-objecten ook de UUID van de geometrie bekend is, dan worden voor het bron-object geen locaties vermeld.