Kennisgeving terinzagelegging

Als de kennisgeving een zakelijke mededeling doet over de terinzagelegging van een ontwerpbesluit, dan zal de kennisgeving in het algemeen informatie bevatten over de inzagetermijn. Die informatie wordt als annotatie bij de kennisgeving gevoegd.

Figuur 1. Kennisgeving terinzagelegging
wlFormaatKennisgeving (entiteit)Vervang (entiteit)Voeg toe (entiteit)Procedurestap (entiteit)Besluitversie (entiteit)Procedureverloopmutatie (entiteit)Metadata kennisgeving (entiteit)Kennisgeving (entiteit)

Deze annotatie is een mutatie van het procedureverloop behorend bij de besluitversie waar de kennisgeving betrekking op heeft. De mutatie voegt de begin- en/of einddatum van de terinzagelegging toe aan het procedureverloop. Als die datums al eerder zijn doorgegeven, bijvoorbeeld als de kennisgeving een verlenging van de inzagetermijn betreft, dan moet in de mutatie een vervanging van de datum(s) opgenomen worden.

Figuur 2. Metadata publicatie terinzagelegging
Vervang (entiteit)Voeg toe (entiteit)Procedureverloopmutatie (entiteit)Procedurestap (entiteit)Metadata publicatie kennisgeving (entiteit)

Bij publicatie wordt de informatie over de inzagetermijn onderdeel gemaakt van de metadata van officiële publicatie van de kennisgeving.

Elementen

Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Kennisgeving
Beschrijving

Een kennisgeving zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Metadata kennisgeving
Definitie

De metadata van een Kennisgeving (onderwerp)

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Soort kennisgeving Resource identificatie 1..1

Geeft aan waar de inhoud van de kennisgeving betrekking op heeft,

Mededeling over STOP identificatie (entiteit) 0..1

De verwijzing vanuit een Kennisgeving, Mededeling of vanuit de OfficielePublicatieMetadata naar het instrument of de instrumentversie waar de kennisgeving zakelijke mededelingen of de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.

Formaten kennisgeving wlFormaatKennisgeving 0..*

Geeft aan welke extra informatie aangeleverd moet worden met de Kennisgeving.

TODO: documentatie

Metadata publicatie kennisgeving
Beschrijving

De metadata van de officiële publicatie van de kennisgeving die is overgenomen uit de aangeleverde informatie.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Begin inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit start

Einde inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit eindigt. Dit is de laatste dag waarop zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend

Einde bezwaartermijn op date 0..1

De datum van de laatste dag waarop bezwaren tegen het besluit kunnen worden ingediend.

Einde beroepstermijn op date 0..1

De datum van de laatste dag waarop beroep tegen het besluit kan worden ingesteld.

Procedurestap
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap is uitgevoerd.

Meer informatie URL 0..1

Een verwijzing naar een plaats op internet waar meer informatie te vinden is in verband met deze stap.

Link naar de BG-website waar meer informatie te vinden is over de juridische status van het besluit. Dit is niet de URL van de bekendmaking.

Procedureverloopmutatie
Definitie

Module die mutaties op een data:Procedureverloop beschrijft

Beschrijving

Beschrijft een mutatie van het procedureverloop behorend bij een besluitversie. De modellering volgt de STOP systematiek van het objectgericht muteren. Omdat de procedureverloop module een context module is die zelf geen versieaanduiding kent, wordt de mutatie toegepast op de versie van de module zoals bekend voorafgaand aan de Bekend op (eigenschap van Procedureverloopmutatie) datum. Dit is elders gedocumenteerd.

De procedureverloopmutatie bevat geen verwijzing naar de besluitversie. De identificatie van de besluitversie moet via een Expression identificatie (entiteit) gedaan worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op date 1..1

De datum waarop de informatie publiek bekend is geworden (of zal worden) die de aanleiding is tot de mutatie van het procedureverloop.

Vervang
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie binnen een data:Procedureverloop vervangen moeten worden

Beschrijving

Vervangt een stap in het procedureverloop. De stap wordt geïdentificeerd aan da hand van de waarde van Stap (eigenschap van Procedurestap)

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Te vervangen: voltooid op date 1..1

De datum die is vastgelegd bij de te vervangen/verwijderen procedurestap in het Procedureverloop.

In het Procedureverloop kunnen sommige soorten stappen (zoals het schorsen van een besluit) meerdere keren voorkomen. Bij een vervanging of verwijdering van een stap moet daarom niet alleen de soort stap opgegeven worden, maar ook de voltooid op-datum van de te muteren stap. Deze combinatie is wel uniek voor een stap binnen het Procedureverloop.

Voeg toe
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie aan een data:Procedureverloop toegevoegd moeten worden

Beschrijving

Voegt een stap toe aan het procedureverloop.

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)

Enumeraties

wlFormaatKennisgeving
Beschrijving

Geeft aan welke additionele informatie met de Kennisgeving wordt aangeleverd.

Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Waarden Beschrijving
Verwijzing

Een verwijzing naar een Besluit waar de Kennisgeving betrekking op heeft moet worden meegeleverd; in te vullen in data:MededelingOver in data:KennisgevingMetadata.

Procedureverloopmutatie

Deze module moet worden aangeleverd met de Kennisgeving met informatie overeenkomstig de inhoud van de kennisgeving.