Proefversies voor een besluit

Voor elk ontwerpbesluit dat wijzigingen in regelgeving beschrijft kan een overzicht gemaakt worden van de regelgeving zoals die zou zijn als de wijzigingen uit het ontwerpbesluit in de bekende regelgeving wordt doorgevoerd. In STOP worden de uitkomsten daarvan proefversies genoemd.

Een ontwerp-besluit beschrijft initiële regelgeving, of regelgeving die al in werking zijnde regelingen of informatieobjecten wijzigt. Het is mogelijk om daarvan proefversies te maken. Een proefversie is het antwoord op de vraag: hoe zou de geconsolideerde regelgeving eruit zien als het ontwerp-besluit in werking zou treden? STOP kent daarvoor een module Proefversies die uitsluitend bedoeld is voor ontwerp-besluiten die geen datum van inwerkingtreding kennen.

Overerving (entiteit)Annotatiebron (entiteit)Procedureverloop (entiteit)Procedurestap (entiteit)Besluit (entiteit)Work identificatie (entiteit)Proefversie (entiteit)Proefversies (entiteit)

De module is een context module bij het besluit als work. Er is niet voor gekozen om de proefversies voor een specifieke versie van het besluit te beschrijven, omdat nieuwe versies van een besluit veelal ontstaan door aanpassing van andere onderdelen dan de beschrijving van de nieuwe regelgeving, zoals aanpassing van toelichtingen.

De uitkomst kan proefversies van meerdere regelingen en/of informatieobjecten bevatten. Voor elk daarvan kunnen meerdere proefversies aanwezig zijn als een besluit wijzigingen geassocieerd met meerdere doelen bevat, zoals aangegeven in de consolidatie-informatie bij het besluit. Voor elk van de versies is een proefversie beschikbaar die beschrijft welke wijzigingen van regelgeving (via gerealiseerde doelen) in de versie zijn opgenomen. De gerealiseerde doelen bevat naast een of meer doelen uit de consolidatie-informatie voor het ontwerp-besluit ook doelen die al in werking zijn getreden en/of, als het besluit voortbouwt op andere (definitieve of ontwerp) besluiten zonder datum inwerkingtreding, doelen geassocieerd met nieuwe regelgeving uit die besluiten.

Elementen

Annotatiebron
Definitie

Een Annotatiebron is een verwijzing naar een branch (en eventueel de voorgaande branch) waarvoor een annotatieversie aangeleverd zou kunnen zijn die nog van toepassing is voor de huidige instrumentversie.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identification 1..1

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Tot en met date 1..1

<totEnMet> bevat de gemaaktOp van de laatste uitwisseling/momentopname van de branch die nog bijdraagt aan de instrumentversie.

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Overerving
Definitie

Informatie per basisversie-branch, die zelf ook weer als cons:Annotatiebron is opgenomen.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie 1..1

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Vanaf date 1..1

<vanaf> bevat de gemaaktOp van de eerste uitwisseling/momentopname van de branch die bijdraagt aan de instrumentversie.

Gemaakt op date 1..1

De datum/tijd van een Momentopname of van de ConsolidatieInformatie, die weergeeft op welk moment de inhoud van een branch c.q. de versies voor een doel zijn beschreven.

Procedurestap
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Mededeling uitspraak rechter (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap is uitgevoerd.

Meer informatie URL 0..1

Een verwijzing naar een plaats op internet waar meer informatie te vinden is in verband met deze stap.

Link naar de BG-website waar meer informatie te vinden is over de juridische status van het besluit. Dit is niet de URL van de bekendmaking.

Procedureverloop
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erná, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter.

Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd, totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Proefversie
Definitie

Een proefversie is de "versie van de regelgeving (regelingen/informatieobjecten)" zoals de LVBB die kan maken vanuit de "was"-versie van de Regeling met daarin de mutaties zoals die in een aangeleverde (ontwerp) besluit in renvooi zijn beschreven.

Bij het samenstellen van een proefversie wordt geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen uit andere inmiddels bekend gemaakte besluiten die ook wijzigingen in de regelgeving aangebracht kunnen hebben. Een proefversie is dus géén consolidatie waarbij de wijzigingen van alle besluiten die op het moment van inwerkingtreding geldig zijn, wel verwerkt zijn.

Beschrijving

Door de proefversie te beschouwen als een "proefconsolidatie" kan er nooit sprake zijn van samenloop; precies de regelingversies en informatieobject-versies die in het ontwerp-besluit zijn beschreven worden "als proef geconsolideerd". De (ontwerp)besluiten waarvan niet duidelijk is hoe ze samenhangen met het aangeboden ontwerp-besluit worden genegeerd. Met andere woorden: de proefversie is de "wordt" van de regelingmutaties van één ontwerp-besluit.

De proefversie is een expression van hetzelfde regeling-work waar ook de geconsolideerde regeling voor gemaakt wordt. Dit regeling-work is bekend bij en geïdentificeerd door het BG.

Eén ontwerpbesluit kan leiden tot meer dan één proefversie, één voor elke regelingversie (of informatieobjectversie) die wordt genoemd in de "was" binnen de besluittekst beschreven mutaties. Er zijn meerdere proefversies per regeling mogelijk.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Gerealiseerde doelen STOP identificatie (entiteit) 1..*

De lijst van gerealiseerde doelen die geassocieerd zijn met alle wijzigingen in regelgeving die tot de Toestanden of Proefversies aanleiding gegeven hebben.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Proefversies
Definitie

Een overzicht van de instrumentversies die resulteren als de wijzigingen uit het (ontwerp) besluit toegepast worden op de "was" versie.

Bij het samenstellen van een proefversies wordt geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen uit andere inmiddels bekend gemaakte besluiten die ook wijzigingen in de instrumentversies aangebracht kunnen hebben. Een proefversie is dus géén consolidatie waarbij de wijzigingen van alle besluiten die op het moment van inwerkingtreding geldig zijn, wel verwerkt zijn.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Work identificatie
Definitie

De onderdelen die samen een door het BG opgesteld work uniek identificeren

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Worktype Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één FRBR Work.

Waardelijst worktype

Is tijdelijk deel van Work identificatie (entiteit) 0..1

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar de door het BG opgestelde regeling waar het een tijdelijk deel van is.