Kennisgeving voornemen besluit

Voor sommige besluiten, zoals besluiten die het omgevingsplan wijzigen, bestaat een wettelijke verplichting om kennis te geven van het voornemen te komen tot een besluit. De kennisgeving bestaat in dit geval alleen uit de tekst en metadata van de kennisgeving. Er hoeft geen verdere informatie meegegeven te worden om, als het (ontwerp)besluit gepubliceerd wordt, een relatie te leggen tussen deze kennisgeving en dat besluit.

wlFormaatKennisgeving (entiteit)Metadata kennisgeving (entiteit)Kennisgeving (entiteit)

Elementen

Kennisgeving
Beschrijving

Een kennisgeving zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Metadata kennisgeving
Definitie

De metadata van een Kennisgeving (onderwerp)

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Soort kennisgeving Resource identificatie 1..1

Geeft aan waar de inhoud van de kennisgeving betrekking op heeft,

Mededeling over STOP identificatie (entiteit) 0..1

De verwijzing vanuit een Kennisgeving, Mededeling of vanuit de OfficielePublicatieMetadata naar het instrument of de instrumentversie waar de kennisgeving zakelijke mededelingen of de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.

Formaten kennisgeving wlFormaatKennisgeving 0..*

Geeft aan welke extra informatie aangeleverd moet worden met de Kennisgeving.

TODO: documentatie

Enumeraties

wlFormaatKennisgeving
Beschrijving

Geeft aan welke additionele informatie met de Kennisgeving wordt aangeleverd.

Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Waarden Beschrijving
Verwijzing

Een verwijzing naar een Besluit waar de Kennisgeving betrekking op heeft moet worden meegeleverd; in te vullen in data:MededelingOver in data:KennisgevingMetadata.

Procedureverloopmutatie

Deze module moet worden aangeleverd met de Kennisgeving met informatie overeenkomstig de inhoud van de kennisgeving.