Kennisgeving

De Algemene Wet Bestuursrecht, de Bekendmakingswet en gerelateerde wet- en regelgeving vereisen dat bepaalde zakelijke informatie over een eerder gepubliceerd instrument (zoals over een besluit) via een kennisgeving gepubliceerd wordt.

Figuur 1. Kennisgeving
wlFormaatKennisgeving (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Lichaam (entiteit)RegelingOpschrift (entiteit)Tekst kennisgeving (entiteit)Metadata kennisgeving (entiteit)Kennisgevingversie (entiteit)Kennisgeving (entiteit)

Het basismodel voor de kennisgeving zoals door bevoegd gezag wordt opgesteld. De zakelijke mededeling wordt opgenomen in de tekst van de kennisgeving; de metadata bevat een verwijzing naar het instrument of de instrumentversie waar de kennisgeving betrekking op heeft. Het basismodel kan voor specifieke kennisgevingen worden aangevuld met annotaties die de inhoud van de zakelijke mededeling op een machine-leesbare manier ontsluiten.

Figuur 2. Publicatie van een kennisgeving
wlFormaatKennisgeving (entiteit)Metadata publicatie kennisgeving (entiteit)Kennisgevingversie (entiteit)Kennisgeving (entiteit)Metadata kennisgeving (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Metadata te publiceren versie (entiteit)Metadata officiële publicatie (entiteit)

Bij de omzetting van een aangeleverde kennisgeving naar een officiële publicatie wordt de tekst integraal overgenomen. De metadata van de officiële publicatie wordt overgenomen uit de (aangeleverde) metadata.

Elementen

Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Kennisgeving
Beschrijving

Een kennisgeving zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Kennisgevingversie
Definitie

Een versie van een kennisgeving zoals opgesteld door het bevoegd gezag

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Lichaam
Definitie

Het lichaam van een kennisgeving.

Beschrijving

Het lichaam van een kennisgeving heeft een vrijetekststructuur.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Metadata kennisgeving
Definitie

De metadata van een Kennisgeving (onderwerp)

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Soort kennisgeving Resource identificatie 1..1

Geeft aan waar de inhoud van de kennisgeving betrekking op heeft,

Mededeling over STOP identificatie (entiteit) 0..1

De verwijzing vanuit een Kennisgeving, Mededeling of vanuit de OfficielePublicatieMetadata naar het instrument of de instrumentversie waar de kennisgeving zakelijke mededelingen of de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.

Formaten kennisgeving wlFormaatKennisgeving 0..*

Geeft aan welke extra informatie aangeleverd moet worden met de Kennisgeving.

TODO: documentatie

Metadata officiële publicatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Gerelateerd aan Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort publicatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van de Officiele Publicatie.

Jaargang int 1..1

Het publicatiejaar van het Blad waarin de Officiële Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.jaargang".

Publicatieblad Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatienummer string 1..1

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Publicatienaam string 1..1

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Publicatie-identifier string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.
Publiceert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing van een officiële publicatie naar zijn bekendgemaakte Besluit of Kennisgeving.

Uitgever Resource identificatie (entiteit) 0..1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Metadata Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

In de wereld van uitgevers van bladen is het gebruikelijk de metadata van de publicatie zelf te verrijken met de metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. In dit informatiemodel wordt dat gemodelleerd door te verwijzen naar die metadata; in de implementatie van STOP wordt het onderscheid niet gemaakt tussen metadata van de publicatie en van hetgeen gepubliceerd wordt.

Soort mededeling Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Soort kennisgeving Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Metadata publicatie kennisgeving
Beschrijving

De metadata van de officiële publicatie van de kennisgeving die is overgenomen uit de aangeleverde informatie.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Begin inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit start

Einde inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit eindigt. Dit is de laatste dag waarop zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend

Einde bezwaartermijn op date 0..1

De datum van de laatste dag waarop bezwaren tegen het besluit kunnen worden ingediend.

Einde beroepstermijn op date 0..1

De datum van de laatste dag waarop beroep tegen het besluit kan worden ingesteld.

Metadata te publiceren versie
Beschrijving

De metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. Om welke metadata het gaat wordt per soort publicatie uitgewerkt in dit informatiemodel.

Generalisatie van Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit), Metadata publicatie kennisgeving (entiteit), Metadata publicatie mededeling (entiteit), Metadata publicatie rectificatie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Mededeling (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
RegelingOpschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Zie ook Tekstmodel (onderwerp)
Tekst kennisgeving
Definitie

De officiële publicatie afkomstig van het BG die geldt als "Kennisgeving" over een Besluit zoals bijvoorbeeld beschreven in Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Beschrijving

De tekst van de kennisgeving heeft een lichaam met vrijetekststructuur en een opschrift. Kennisgevingen zijn zakelijke mededelingen en daarom in het algemeen beknopt.

Specialisatie van Module (entiteit)

Enumeraties

wlFormaatKennisgeving
Beschrijving

Geeft aan welke additionele informatie met de Kennisgeving wordt aangeleverd.

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Kennisgeving voornemen besluit (onderwerp)
Waarden Beschrijving
Verwijzing

Een verwijzing naar een Besluit waar de Kennisgeving betrekking op heeft moet worden meegeleverd; in te vullen in data:MededelingOver in data:KennisgevingMetadata.

Procedureverloopmutatie

Deze module moet worden aangeleverd met de Kennisgeving met informatie overeenkomstig de inhoud van de kennisgeving.